Datainsamling

Länsrapportens undersökning är en totalundersökning som vänder sig till landets samtliga 21 länsstyrelser och 290 kommuner. Det är anställda inom dessa myndigheter som lämnar uppgifter om arbetet med tillsyn enligt alkohollagen och tobakslagen samt om det ANDT-förebyggande arbetet. Sedan 2011 ingår också stadsdelarna, eller stadsområdena, i landets tre största kommuner Stockholm, Göteborg och Malmö. Stadsdelarna lämnar uppgifter om det ANDT-förebyggande arbetet i stadsdelen.

Frågorna i undersökningen besvaras i webbaserade enkäter som distribueras genom unika webblänkar till varje länsstyrelse, kommun och stadsdel i storstadskommunerna.

Revidering av frågeunderlaget

Inför insamlingen av uppgifter för verksamhetsåret 2016 gjorde Folkhälsomyndigheten en större revidering av frågorna med anledning av den förnyade nationella strategin för ANDT-politiken för perioden 2016–2020. Samtliga frågor i länsrapportens undersökning sågs då över och de många frågor förändrades på något sätt. Till detta arbete knöts en referensgrupp bestående av främst ANDT-samordnare och tillsynshandläggare från ett antal länsstyrelser och kommuner.

Folkhälsomyndigheten ser årligen över frågorna i undersökningens delenkäter och reviderar vid behov frågeunderlaget. Detta arbete sker i dialog med länsstyrelser och i samverkan med SKL. Under strategiperioden 2016–2020 görs bara mindre förändringar av frågorna för att möjliggöra uppföljning och jämförelser över tid.

Frågeområden

I undersökningen svarar respondenterna på frågor om de organisatoriska förutsättningarna för arbetet med tillsyn enligt alkohollagen och tobakslagen och det ANDT-förebyggande arbetet, samt på frågor om insatser och aktiviteter inom ramen för det arbetet. Följande punkter beskriver översiktligt de olika frågeområdena:

  • Organisation och ansvar
  • Resurser
  • Samverkan och nätverk
  • Policyer
  • Åtgärder, insatser och metoder
  • Uppföljning och utvärdering

Genomförande

Folkhälsomyndigheten skickar länsstyrelsens webbenkäter via e-post till respektive länsstyrelse. Länsstyrelserna får även länkar till webbenkäterna för kommuner i sitt län som de i sin tur distribuerar vidare till kommunerna. Distributionen till storstadskommunernas stadsdelar sker genom att vi skickar stadsdelarnas länkar till webbenkäterna via e-post till kontaktpersoner i respektive storstadskommun eller till ANDT-samordnarna på länsstyrelserna i Stockholms län, Skåne och Västra Götaland.

Under den tid då data samlas in görs minst tre uppföljningar av svarsfrekvenser och påminnelser om att besvara enkäterna går ut till länsstyrelser och genom dessa till kommunerna. När undersökningen är stängd, kvalitetssäkras data genom att vi kontrollerar att svaren är rimliga och om det finns motsägande svar. Vissa uppgifter kan efter kontroll med respondent justeras. Vi ber också om komplettering av svar för frågor som inte är besvarade men som uppfattas som särskilt centrala för undersökningen.

Enkäter 2018

Kommun - detaljhandel och servering folköl (PDF, 55 kB)

Kommun - tillståndsprövning och servering av alkohol (PDF, 69 kB)

Kommun - ANDT (PDF, 90 kB)

Kommun - detaljhandel tobak (PDF, 64 kB)

Kommun - rökfria miljöer (PDF, 53 kB)

Länsstyrelse - alkohol (PDF, 57 kB)

Länsstyrelse - ANDT (PDF, 89 kB)

Länsstyrelse - tobak (PDF, 71 kB)

Länsstyrelse - bedömning alkohol (PDF, 35 kB)

Länsstyrelse - bedömning tobak (PDF, 33 kB)

Stadsdel - ANDT (PDF, 84 kB)

Storstadskommun - ANDT (PDF, 84 kB)

Enkäter 2017

Kommun - detaljhandel och servering folköl (PDF, 53 kB)

Kommun - tillståndsprövning och servering av alkohol (PDF, 60 kB)

Kommun - ANDT (PDF, 84 kB)

Kommun - detaljhandel tobak (PDF, 69 kB)

Kommun - rökfria miljöer (PDF, 48 kB)

Länsstyrelse - alkohol (PDF, 69 kB)

Länsstyrelse - ANDT (PDF, 80 kB)

Länsstyrelse - tobak (PDF, 80 kB)

Stadsdel - ANDT (PDF, 82 kB)

Storstadskommun - ANDT (PDF, 80 kB)

Enkäter 2016

Kommun - detaljhandel och servering folköl (PDF, 294 kB)

Kommun - tillståndsprövning och servering av alkohol (PDF, 365 kB)

Kommun - ANDT (PDF, 343 kB)

Kommun - detaljhandel tobak (PDF, 316 kB)

Kommun - rökfria miljöer (PDF, 269 kB)

Länsstyrelse - alkohol (PDF, 184 kB)

Länsstyrelse - ANDT (PDF, 315 kB)

Länsstyrelse - tobak (PDF, 247 kB)

Stadsdel - ANDT (PDF, 322 kB)

Storstadskommun - ANDT (PDF, 373 kB)

Vill du se äldre enkäter? Kontakta info@folkhalsomyndigheten.se

Dela med e-post

Gå till toppen av sidan