Ungefär en fjärdedel av de rapporterade hivfallen i Sverige har överförts via sex mellan män under 2000-talet. Knappt hälften uppges ha smittats i Sverige de senaste fem åren och andelen fall som rapporterats bland MSM med migrantbakgrund har ökat under en längre period. Folkhälsomyndighetens statistik visar att MSM med migrantbakgrund tenderar att ha förhöjd risk att smittas med hiv också i Sverige. Folkhälsomyndigheten stödjer förebyggande insatser riktade till MSM men genomför och stödjer även olika forskningsprojekt för att följa hiv/STI, sexvanor och hälsa bland MSM. I januari 2016 publicerade Folkhälsomyndigheten rapporten från den senaste nationella enkätundersökningen bland MSM.

Begreppet MSM

Liksom i USA var det homosexuella män som först drabbades av hiv i Europa. I Sverige konstaterades det första fallet 1982 hos en homosexuell man. Att drabbas av hiv har emellertid inget med sexuell identitet att göra. Sexuella handlingar kan, men måste inte relatera till en individs sexuella identitet. Det som är avgörande för om hiv eller andra sexuellt överförda infektioner överförs är sexuella beteenden. Därför använder preventörer och forskare MSM som en beskrivande term, som fokuserar på sexuella handlingar män emellan. MSM omfattar därför homo- och bisexuella män samt andra män som oberoende av sexuell identitet har sex med andra män.

Hiv, sexuell hälsa och MSM

Sexualvaneundersökningar bland MSM visar att de yngre männen har sämre kunskap om smittvägar och strategier för att skydda sig mot hiv än de äldre. De har mindre erfarenhet av hivtestning och gör också mer riskfyllda bedömningar av smittrisker. I de enkätundersökningar som gjorts i Sverige de senaste tio åren är den självrapporterade hivprevalensen bland MSM 3-5 %. Bland äldre homosexuella män i storstadsområden är det dubbelt så vanligt.

Tidigare studier visar även att det finns skillnader mellan olika mottagningar och olika delar av landet vad gäller tillgänglighet, innehåll och kvalitet i fråga om testning och rådgivning. Erbjudande av vaccination mot hepatit A och B varierar i hela landet.

I storstadsområden som Malmö, Göteborg och Stockholm är MSM-kompetens och kapacitet större inom hälso- och sjukvården, jämfört med mindre kommuner. Där finns också ofta uppsökande insatser för MSM. En nyligen genomförd studie visar att uppsökande arbete är hälsofrämjande och bidrar till ökad testning.

En mängd MSM-studier har gjorts under 2000-talet och de visar både vilka insatser som männen själva önskar och vilka som är effektiva. I flera län finns numera regional samverkan med olika yrkesgrupper och ideella organisationer som möter och arbetar med att omsätta studiernas resultat i hiv- och STI-förebyggande insatser för MSM.

Nationella strategin

De förebyggande insatserna riktade till MSM bör utifrån den epidemiologiska situationen ges hög prioritet. Ideella organisationer som RFSL, Posithiva Gruppen och RFSL Ungdom har en särskilt viktig roll i det förebyggande arbetet. Enligt Nationella strategin (prop.2005/06:60) behöver följande områden förstärkas:

  • kunskapsuppbyggnad inom beteendevetenskap och epidemiologisk övervakning,
  • möjligheten att erbjuda hivtestning med kvalificerad rådgivning utanför de specialiserade mottagningarna,
  • MSM med migrantbakgrund bör särskilt beaktas i utformning och planering av förebyggande insatser.