Äldre personer uppger i mindre utsträckning än genomsnittet för Sverige nedsatt psykiskt välbefinnande. Bland äldre så har kvinnor i högre grad än män nedsatt psykiskt välbefinnande, utom i den äldsta åldersgruppen, 75-84 år, där det inte finns någon skillnad mellan könen.

Äldre personer är fysiskt aktiva i nästan lika stor utsträckning som genomsnittet i Sverige, skillnaden är bara fyra procentenheter. Det innebär att nästan två av tre äldre personer är fysiskt aktiva minst en halvtimme om dagen. Stillasittande fritid är inte heller vanligare bland äldre jämfört med genomsnittet för Sverige. Men det är vanligare bland dem i åldern 75-84 än bland dem i åldern 55-74.

Det är en mindre andel bland äldre som äter väldigt lite frukt och grönsaker jämfört med genomsnittet för riket. Det är vanligare att äldre män äter väldigt lite frukt och grönt än bland äldre kvinnor. Bland äldre kvinnor är det en större andel som äter väldigt lite frukt och grönsaker bland dem i åldern 75-84 jämfört med dem i åldern 55-64.

Resultat

Äldres hälsa - tidsserier 2012 (Excel-dokument, 332 kB)