Självrapporterat allmänt hälsotillstånd har i en mängd studier visat sig ha ett starkt samband med dödlighet och frågan har en central betydelse för att följa hälsoutvecklingen över tid.

Frågan om långvarig sjukdom är central både för att kunna identifiera personer med långvarig sjukdom men också som en indikator på vårdbehov. Frågan är också en viktig del för att definiera personer med funktionsnedsättning.

Andelen i befolkningen som rapporterat bra allmänt hälsotillstånd har ökat sedan undersökningen genomfördes första gången år 2004. Ökningen gäller för både kvinnor och män, men andelen som upplever sig ha en bra hälsa är högre bland män – 76 procent jämfört med 71 procent bland kvinnor år 2016.

Resultat

Allmänt hälsotillstånd – nationella resultat och tidsserier 2016 (Excel, 514 kB)

Allmänt hälsotillstånd – regionala resultat 2016 (Excel, 311 kB)