En större andel unga kvinnor uppger också nedsatt psykiskt välbefinnande. Bland de unga i åldern 20-24 år har en större andel kvinnor och män provat cannabis och en större andel män har riskabla spelvanor, jämfört med den övriga befolkningen.

Vissa ohälsosamma levnadsvanor är mindre utbredda bland utrikes födda ungdomar i jämförelse med inrikes födda. Det är till exempel en lägre andel som snusar dagligen, som har en riskabel alkoholkonsumtion eller som har provat cannabis. Det är även fler utrikes födda unga män som äter rekommenderat intag av frukt och grönsaker.

Arbetslösa ungdomar är i förhållande till studerande och yrkesarbetande överrepresenterade när det gäller huvudvärk, sömnbesvär, trötthet, nedsatt psykiskt välbefinnande, självmordstankar, avsaknad av emotionellt stöd och att ha ett lågt socialt deltagande. En större andel arbetslösa har också besökt kurator eller psykolog och färre uppger att de har en bra hälsa.

Vid en jämförelse mellan norra respektive södra Sverige framkommer att ohälsosamma levnadsvanor och symtom på ohälsa är mer utbredda bland ungdomar i södra Sverige, såsom daglig rökning, riskabel alkoholkonsumtion, besvär av sömnproblem, trötthet, stress och att ha blivit kränkt. Flera av dessa faktorer är mer utbredda hos ungdomar som bor i Stockholm, Göteborg eller Malmö, vilket talar för att det geografiska mönstret delvis förklaras av skillnader i livsvillkor mellan storstäder och mindre tätbyggda områden. Trots att ohälsosamma levnadsvanor och symtom på ohälsa är mer utbredda i södra Sverige är det en större andel som uppger att de har en bra hälsa.

Resultat

Ungas hälsa - resultat i tabeller (Excel-dokument, 1,3 MB)