Infektion med atypiska mykobakterier är enligt smittskyddslagen en anmälningspliktig sjukdom, och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i landstinget och till Folkhälsomyndigheten.

Atypiska mykobakterier 2010

Atypiska mykobakterier är släkt med M. tuberculosis (den bakterie som orsakar tbc) men har inte samma sjukdomsframkallande förmåga. Vissa av dessa bakterier kan orsaka allvarliga sjukdomstillstånd hos patienter med nedsatt immunförsvar, men flertalet ger sällan eller aldrig sjukdom. Atypiska mykobakterier kallas även miljömykobakterier eftersom de vanligen sprids via miljön. Person till person smitta förekommer endast undantagsvis.

Under 2010 anmäldes totalt 374 fall av atypiska mykobakterier jämfört med 412 fall 2009. Flertalet, 312 fall, var enbart laboratorieanmälda och eventuell koppling till klinisk mykobakteriell infektion är därför oklar. Medianålder var 67 (spännvidd 1–94 år) och andelen kvinnor var 63 %. Artbestämning visade i likhet med tidigare år en tydlig dominans av Mycobacterium avium-komplexet (191 fall) följt av M. abscessus (26 fall), M. gordonae (24 fall), M. fortuitum, (23 fall), M. malmoense, (23 fall) och M. marinum (18 fall). Övriga arter förekom som få eller enstaka fall.