Escherichia coli (E. coli) är en vanlig bakterie som orsakar infektion hos människa, till exempel urinvägsinfektion. E. coli är med vissa undantag (till exempel EHEC, ESBL) inte anmälningspliktig enligt smittskyddslagen utan övervakas inom ramen för frivilliga övervakningssystem. Data om antibiotikaresistens hos E. coli hämtas via kliniskt mikrobiologiska laboratorier i Sverige till ResNet (så kallade 100-stamsstudier) och till EU-nätverket EARSS (invasiva isolat av E. coli).

2011

Escherichia coli huvudsakligen från urinvägsinfektioner, har övervakats enligt det nationella programmet (ResNet) sedan 1996. Ampicillinresistens, som oftast är orsakad av plasmidmedierat TEM-betalaktamas, har ökat varje år och återfinns 2011 i cirka 32 procent av isolaten. Cefalosporinresistens, testad med cefadroxil-lapp, har ökat till 3,7 procent, och hos majoriteten av dessa är resistensen orsakad av plasmidmedierat ESBL av CTX-M-typ. Minskningen i känslighet för mecillinam till 95 procent är till största delen en effekt av de metodförändringar som genomfördes 2010 med övergång till EUCAST-riktlinjer för resistensbestämning. Känsligheten för nitrofurantoin är fortsatt mycket hög (99 procent). Resistens mot nalidixinsyra och trimetoprim ligger kvar på 13 respektive 20 procent.

Escherichia coli , urinisolat (ResNet); Antibiotikaresistens 1996-2011

Escherichia coli, urinisolat (ResNet); Antibiotikaresistens 1996-2011