Haemophilus influenzae (H. influenzae) är en bakterie som kan orsaka infektion hos människa, till exempel övre luftvägsinfektion. H. influenzae är med vissa undantag (invasiva isolat) inte anmälningspliktig enligt smittskyddslagen utan övervakas inom ramen för frivilliga övervakningssystem. Data om antibiotikaresistens hos H. influenzae hämtas via kliniskt mikrobiologiska laboratorier i Sverige till ResNet (så kallade 100-stamsstudier).

Sjukdomsinformation

2011

Haemophilus influenzae, huvudsakligen prov från nasopharynx och nedre luftvägar, har övervakats enligt det nationella programmet (ResNet) sedan 1994, med uppehåll under några år. Bilden visar att andelen andelen betalaktamas-producerande stammar ligger på nivån 15-18 procent de senaste 4 åren, och att andelen stammar med annan typ av resistens mot betalaktamantibiotika tycks öka. På grund av ökad kunskap om denna typ av resistens, men samtidigt ändrade mätmetoder och tolkningar av dessa sedan 2010 (se brytpunktstabeller för tolkning av MIC-värden och zondiametrar, NordicAST 2011-04-19), så har inte resultat på nationell nivå ställts samman. Hos H. influenzae är resistens mot trimetoprim-sulfa stadigt ökande, medan resistens mot tetracyklin och mot kinoloner är fortsatt mycket låg.

Haemophilus influenzae

Haemophilus influenzae, nasopharynx och nedre luftvägar; Antibiotikaresistens Sverige 2001-2011