Klebsiella pneumoniae (K. pneumoniae) är en bakterie som vanligen koloniserar tarmen men som också kan orsaka infektion hos människa, till exempel urinvägsinfektion. K. pneumoniae är med vissa undantag (ESBL) inte anmälningspliktig enligt smittskyddslagen utan övervakas inom ramen för frivilliga övervakningssystem.

Data om antibiotikaresistens hos K. pneumoniae hämtas via kliniskt mikrobiologiska laboratorier i Sverige till ResNet (så kallade 100-stamsstudier) och till EU-nätverket EARS-Net för invasiva isolat av K. pneumoniae.

2011

Klebsiella pneumoniae, huvudsakligen från urinvägsinfektioner, har övervakats enligt det nationella programmet (ResNet) sedan 2005. Cefalosporinresistens, testad med cefadroxil-lapp, ligger ännu så länge stabilt på 2-3 procent. Denna resistens är vanligen orsakad av plasmidmedierat ESBL av CTX-M-typ. Det har inte skett någon ökning av resistens mot övriga testade urinvägsantibiotika under de senaste 5 åren (mecillinam, nalidixinsyra och trimetoprim). Klebsiella pneumoniae är alltid resistent mot nitrofurantoin (visas inte i grafen).

Klebsiella pneumoniae , urinisolat (ResNet); Antibiotikaresistens 2005-2011
Klebsiella pneumoniae , urinisolat (ResNet); Antibiotikaresistens 2005-2011