Leptospirainfektion

Leptospirainfektion är enligt smittskyddslagen en anmälningspliktig sjukdom, och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i landstinget och till Folkhälsomyndigheten. Även veterinära myndigheter bör underrättas, så att eventuella förebyggande åtgärder kan vidtas och andra människor informeras om riskerna. Leptospiros hos djur är en anmälningspliktig sjukdom.

Sjukdomen blev anmälningspliktig den 1:a juli 2004.

Sjukdomsinformation

Leptospirainfektion 2016

Leptospirainfektion är en bakteriesjukdom som sprids främst via kontakt med urin från råttor eller andra smittade djur, i regel genom att smittsam urin, eller vatten som förorenats av smittsam urin, kommer i kontakt med huden och kan tränga in i små sår eller rispor. Sjukdomsbilden varierar. Vanligast är en helt symtomlös infektion eller influensaliknande symtom. I vissa fall övergår influensabilden i akut, svår systemisk sjukdom som kan vara livshotande.

Utfall

Under 2016 anmäldes ett fall av leptospirainfektion som angavs ha smittats i Jamaica.

Läs mer

Sjukdomsinformation om leptospirainfektion

Tabellsamling – årsrapporter 2016

Statistik och årsrapporter för andra sjukdomar

Statens veterinärmedicinska anstalt: Leptospiros som zoonos

Zoonosrapport 2015

Årlig rapport från den europeiska smittskyddsmyndigheten (ECDC)

Surveillance Atlas of Infectious Diseases (ECDC)

CDC: Leptospirosis