Leptospirainfektion är enligt smittskyddslagen en anmälningspliktig sjukdom, och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i landstinget och till Folkhälsomyndigheten. Även veterinära myndigheter bör underrättas, så att eventuella förebyggande åtgärder kan vidtas och andra människor informeras om riskerna. Leptospiros hos djur är en anmälningspliktig sjukdom.

Sjukdomen blev anmälningspliktig den 1:a juli 2004.

Sjukdomsinformation

Leptospirainfektion 2017

Bakgrund

Leptospirainfektion är en bakteriesjukdom som sprids främst via kontakt med urin från råttor eller andra smittade djur, i regel genom att smittsam urin, eller vatten som förorenats av smittsam urin, kommer i kontakt med huden och kan tränga in i små sår eller rispor. Sjukdomsbilden varierar. Vanligast är en helt symtomlös infektion eller influensaliknande symtom. I vissa fall övergår influensabilden i akut, svår systemisk sjukdom som kan vara livshotande.

Utfall

Under 2017 anmäldes fyra fall av leptospirainfektion. Tre av dessa hade smittats i Asien. Ett fall angavs ha smittats i Sverige, men smittkällan kunde inte fastställas.

Ålder och kön

Samtliga fall var vuxna och tre av fyra var män.

Sammanfattande bedömning

De fall av leptospirainfektion som rapporteras i Sverige har med få undantag smittats utomlands, ofta i tropiska områden, där infektionen är vanligt förekommande. Risken för en ökad smittspridning i Sverige har diskuterats, i synnerhet med tanke på den rikliga förekomsten av råttor samt ökad nederbörd till följd av klimatförändringen, men har inte kunnat observeras än så länge.

Läs mer

Årssammanfattning 2017

Sjukdomsinformation om leptospirainfektion

Tabellsamling – årsrapporter 2017

Statistik och årsrapporter för andra sjukdomar