Pseudomonas aeruginosa (P. aeruginosa) är en vanligt förekommande miljöbakterie, men den kan också orsaka så kallad opportunistisk infektion hos människa. P. aeruginosa är inte anmälningspliktig enligt smittskyddslagen utan övervakas inom ramen för frivilliga övervakningssystem.

Data om antibiotikaresistens hos P. aeruginosa hämtas via kliniskt mikrobiologiska laboratorier i Sverige till ResNet (så kallad 100-stamsstudier) och till EU-nätverket EARS-Net för invasiva isolat av P. aeruginosa.

2011

Pseudomonas aeruginosa från alla typer av prov har övervakats enligt det nationella programmet (ResNet) sedan 2003. Tre betalaktamantibiotika med god aktivitet mot P. aeruginosa testas varje år, ceftazidim (ett 3:e generationens cefalosporin), imipenem och meropenem (karbapenemer).

Resistensen ligger relativt stabilt på cirka 5 procent mot ceftazidim och meropenem men något högre (cirka 7,5 procent) mot imipenem.

Resistensen mot aminoglykosider (gentamicin och tobramycin) ligger oförändrat på 1 procent, och resistens mot ciprofloxacin på 9-10 procent.

Pseudomonas aeruginosa
Pseudomonas aeruginosa, alla typer av isolat (ResNet); Antibiotikaresistens 2003-2011