Antalet anmälda shigellafall ligger på samma nivå som året innan, vilken är lägre, både vad gäller totala antalet anmälningar och antalet fall rapporterade som smittade i landet, än samtliga år sen 1997. Antalet inhemska fall har varit på stadig nedgång den senaste tioårsperioden.

Som vanligt hade cirka 15 % av fallen smittats i Sverige. I samma storleksordning (11 %) var antalet fall som smittats i Egypten, vilket sen fem år tillbaka är det mest frekvent angivna landet för utlandssmitta.

Under vårmånaderna observerades endast enstaka inhemska fall, för att sedan öka kraftigt i slutet av sommaren och med en extra topp i oktober. Totalantalet fall var fördelade över året på samma sätt som föregående år med en låg topp i april, nedgång under juni och en högre topp under augusti till oktober samt januari.

Köns- och åldersmässigt liknar bilden tidigare år. En liten manlig övervikt av inhemska fall kunde ses. Som vanligt utgjordes närmare en tredjedel av de anmälda fallen av barn under tio år. I denna grupp dominerade pojkarna markant (detta år med 70 %). Vad gäller totalantalet dominerade kvinnorna, liksom tidigare år, i alla åldersgrupper mellan 10 och 59 år. Fördelningen av inhemska fall över landet var relativt oförändrad bortsett från Skåne, där det intr��ffade utbrottet orsakade en ökning av antalet fall. Av de i Sverige smittade personerna hade 35 Shigella sonnei, 19 Shigella flexneri, en Shigella dysenteriae och en var otypad.

Ett utbrott skedde i september på en vägkrog i Skåne. Sex personer insjuknade med Shigella sonnei. Någon smittkälla kunde inte identifieras.