Könsskillnader

Flickor och pojkar mår ungefär lika bra i mellanstadiet och är ungefär lika nöjda med livet. Men under högstadiet försämras framför allt flickors hälsa, vilket medför att pojkar mår bättre än flickor.

Pojkar mår bättre än flickor i tonåren

I den senaste undersökningen Skolbarns hälsovanor, 2017/18, uppger 88 procent av flickorna och 93 procent av pojkarna i 11-årsåldern att de är nöjda med livet. Några år senare sjunker andelen, framför allt bland flickor. Andelen 15-åriga flickor som är nöjda med livet är då 77 procent och bland pojkarna i samma ålder 86 procent.

Resultaten är desamma när det gäller psykosomatiska besvär som exempelvis huvudvärk, magont, nedstämdhet och sömnsvårigheter. Bland 11-åringar rapporterar 41 procent av flickorna och 30 procent av pojkarna att de har minst två psykosomatiska besvär mer än en gång i veckan, under de senaste sex månaderna. Bland 15-åringar är besvären nästan dubbelt så vanliga bland flickor: 62 procent har återkommande besvär jämfört med 35 procent av pojkarna.

Undersökningen innehåller fler frågor om hälsa, t.ex. hur man tycker att sin hälsa är. Det generella mönstret är att könsskillnaden är obefintlig eller liten vid 11 års ålder, men ökar sedan. Vid 15 års ålder är skillnaden tydlig, till flickors nackdel.

Andel flickor och pojkar som uppger mycket god hälsa 2017/18.  11-åriga flickor 48%, 11-åriga pojkar 52%, 13-åriga flickor 37%, 13-åriga pojkar 45%, 15-åriga flickor 27%, 15-åriga pojkar 43%.

Nytt i årets undersökning är att de 15-åriga skolbarnen får svara på fler frågor om psykisk hälsa och välbefinnande än i tidigare undersökningar. Svaren visar att pojkar har högre välbefinnande, bättre självkänsla och skattar sin självförmåga högre än vad flickorna gör.

Självkänsla bland 15-åringar 2017/18.  60% av av flickorna tycker att de är tillräckligt bra som de är. 80% av pojkarna tycker att de är tillräckligt bra som de är.  61% av flickorna tycker om sig själva. 84% av pojkarna tycker om sig själva.

De skillnader i hälsa mellan flickor och pojkar som presenteras i texten ovan är statistiskt säkerställda. Vill du veta mer, se grundrapporten Skolbarns hälsovanor i Sverige 2017/18.

Läs undersökningen här

  • Skolbarns hälsovanor i Sverige 2017/18 - grundrapport

    Utgivningsår 2019 Författare Folkhälsomyndigheten

    Hur har barns och ungas livsvillkor, levnadsvanor och hälsa utvecklats över tid? Vilka skillnader finns mellan flickor och pojkar samt mellan olika åldrar?…

Gå till toppen av sidan