Vaccinationstäckningen på särskilda boenden för äldre (SÄBO) är hög då 87 % har fått två doser och 93 % minst en dos. Antalet rapporterade fall av covid-19 därifrån är fortsatt lågt sedan vecka 6, då täckningen med två doser passerade 70 %.

Vaccinationstäckningen bland personal på SÄBO har bara ökat med 1 % sedan förra veckan, troligen relaterat till att AstraZenecas vaccin pausats. 33 % har nu fått två doser och 51 % fått minst en dos.

Bland personer 65 år och äldre med omvårdande hemtjänst är vaccinationstäckningen nu 47 % för två doser och 75 % för minst en dos. Antalet fall bland personer med omvårdande hemtjänst har minskat sedan årsskiftet, men legat på en oförändrad nivå de senaste veckorna trots stigande vaccinationstäckning i gruppen. Täckningen för två doser i gruppen har ännu en bit kvar till de 70 % som boende på SÄBO nådde vecka 6.

Även bland personal inom hemtjänst är ökningen av vaccinationstäckning bara 1 % jämfört med veckan innan, 17 % för två doser och 36 % som fått minst en dos.

Totalt 320 600 vårdpersonal har nu fått minst en dos vaccin (den 24 mars 2021). Av dem är 125 400 undersköterskor/vårdbiträden, 57 400 sjuksköterskor och 23 300 läkare. Resten tillhör övriga vårdpersonalgrupper. Av alla vårdpersonal som fått vaccin tillhör 71 procent personal som arbetar på SÄBO, hemtjänst eller inom den specialiserade slutna somatiska hälso- och sjukvården på sjukhus, vilka är de grupper som vi redovisar specifika data för.

Läs mer