Vaccinationstäckningen på särskilda boenden för äldre (SÄBO) är hög och har bromsat in på 94 % som har fått sin första dos och 89 % sin andra. Bland personer med omvårdande hemtjänst fortsätter vaccinationstäckningen att öka i långsam takt, 71 % har fått två doser och 87 % minst en dos. Antalet fall i båda dessa grupper som ingår i fas 1 har legat lågt jämfört med befolkningen generellt under hela tredje vågen.

Bland personal som prioriterats för att skydda särskilt känsliga vårdtagare pausades vaccinationen under några veckor men har nu påbörjats igen.

Bland personer som är 65 år och äldre, men inte har hemtjänst eller plats på SÄBO, har täckningen med en dos ökat i genomsnitt med 13 % sedan veckan innan. Ökningen var störst i åldersgruppen 65-69 år där täckningen för en dos ökat från 39 till 66 % på en vecka. Bland de som är 80 år och äldre har ökningen bromsat in då de nu nått en täckning på 91 % som fått sin första dos.

I takt med att fler personer vaccineras kan statistik över täckningen i olika undergrupper tas fram. Folkhälsomyndigheten har tagit fram en rapport över vaccinationstäckningen utifrån födelseland. Resultaten visar att vaccinationstäckningen skiljer sig åt mellan utrikesfödda och personer som är födda i Sverige. Det gäller både för grupper som blev vaccinerade under fas 1 och grupper som vaccineras just nu i fas 2. Till exempel är vaccinationstäckningen bland personer som är 80 år och äldre högst bland personer som är födda i Sverige (91 procent). Därefter kommer personer som är födda i Norden (85 procent), i Nordamerika (81 procent) och i EU (77 procent). Lägst vaccinationstäckning ses bland personer födda i Nordafrika (59 procent) och i övriga Afrika (44 procent).