Generell vaccinationstäckning per åldersgrupp, kön och region presenteras på vår dashboard som man hittar via länk nedan.

Bekräftade fall i Sverige

Dessa data finns också per region i tabellformat och diagram som uppdateras veckovis och visar täckningen till och med senast föregående vecka. Där visas också tabeller med ökning av täckning per åldersgrupp jämfört med närmast föregående vecka. På nationell nivå har täckningen med minst en dos under vecka 30 ökat mest i åldersgrupperna 18-29 och 30-39 år (5 respektive 3 procentenheter). För dos två har störst ökning fortsatt skett i åldersgruppen 40-49 år (9 procentenheter) och 41 procent i åldersgruppen är nu fullvaccinerade.

De regelbundna analyserna av täckningsgraden för de undergrupper som prioriterades i fas 1, 2 och 3 har avslutats och de ingår istället i sin respektive åldersgrupp ovan.

Analys av täckningsgrad per födelseland visar att täckningen fortfarande skiljer sig åt och är lägre bland utlandsfödda jämfört med Sverigefödda. Skillnaderna är högst i de yngre åldersgrupperna och minskar med åldern. I de äldre åldersgrupperna har skillnaden stadigt minskat över tid. Täckningsgraden har från förra mätningen i gruppen 40 – 49 år ökat bland Sverigefödda från 83 till 86 procent, från 51 till 53 procent bland personer födda i övriga Europa och från 57 procent till 61 procent bland personer födda i övriga världen.

Skillnaderna i täckningsgrad utifrån inkomst har minskat i de äldre åldersgrupperna, men syns fortfarande bland yngre. Bland 40 – 49 -åringar spänner täckningen från 54 procent bland de med lägst inkomst till 91 procent bland de med högst inkomst.

Skillnader utifrån utbildning ses fortfarande i de yngre grupperna, men har minskat bland de äldre. I åldersgruppen 30 – 39 år har personer med förgymnasial utbildning en täckningsgrad på 43 procent, jämfört med 75 procent bland personer med eftergymnasial utbildning.

I figur 1 nedan ses andel vaccinerade med minst en dos och andel färdigvaccinerade per åldersgrupp samt totalt i riket. Från gruppen 60 – 69 år och uppåt har 90 procent eller fler fått minst en dos. I den yngsta åldersgruppen 18 – 29 år har 58 procent fått sin första dos.

Figur 1. Andel vaccinerade per åldersgrupp, t.o.m. vecka 30.

Stapeldiagram som visar andel som har fått en dos per åldersgruppe 18-29, 30-39, 40-49, 50-59, 60-69, 70-79, 80-89, 90 och äldre samt totalt.