Nationellt är täckningen med 1 dos 81 procent för alla som blir 16 år under 2021 eller äldre och 67 procent är vaccinerade med två doser när alla doser rapporterade som givna under vecka 34 räknas med.

Figur 1. Andel vaccinerade per åldersgrupp, t.o.m. vecka 34.

Stapeldiagram över andel vaccinerade per åldersgrupp fram till vecka 34 2021

Generell vaccinationstäckning per åldersgrupp, kön och region presenteras på vår dashboard: Bekräftade fall i Sverige.

Data finns också per region i tabellformat och diagram som uppdateras veckovis och visar täckningen till och med senast föregående vecka.

Vaccinationstäckning för alla personer 16 år och äldre

Där visas också tabeller med ökning av täckning per åldersgrupp jämfört med närmast föregående vecka. På nationell nivå har täckningen med en första dos fortsatt att öka mest i åldersgruppen 16-17 år med drygt 7 procentenheter. Täckningen med två doser har ökat mest i åldersgrupperna 18-29 och 30-39 år (12 respektive 9 procentenheter), vilket innebär en andel fullvaccinerade på 35 respektive 52 procent.

Analysen av täckningsgrad per födelseland, utbildning och ekonomi har också uppdaterats denna vecka. Skillnaderna beroende på födelseland kvarstår men är mindre uttalade i äldre åldersgrupper, d v s bland de som vaccinerades först. Målet är att minska dessa skillnader så snart som möjligt även bland de yngre.

En analys av vaccinationstäckningen bland lärare publiceras denna vecka och visar att den ligger högre än i befolkningen generellt i motsvarande åldersgrupper. Täckningen är högst i den äldsta gruppen för både en och två doser. Det är viktigt att även de yngre lärarna snabbt kommer upp i samma höga täckning med dos två.

Vaccinationstäckningen bland vårdpersonal har också tagits fram. Den visar en ordentligt hög täckning bland vårdpersonal som arbetar på sjukhus för både en och två doser. Täckningen bland vårdpersonal på SÄBO är något lägre men fortfarande högre än generellt i befolkningen i arbetsför ålder. Bland vårdpersonal i hemtjänsten och LSS ligger täckningen på samma nivå som i befolkningen generellt. Den statistiska träffsäkerheten bedöms vara sämre för vårdpersonal inom SÄBO, hemtjänst och LSS, då rörligheten på arbetsmarknaden är större jämfört med personalgruppen inom sjukhusvård.