Nationellt är täckningen med en dos 83 procent för alla som är 16 år och äldre och 75 procent är vaccinerade med två doser, när alla doser rapporterade under vecka 37 räknas med. Det är en blygsam ökning jämfört med veckan innan, med en respektive två procentenheter. Det är önskvärt att täckningen även i yngre åldersgrupper närmar sig 90 procent och därför oroväckande att ökningstakten med en första dos redan bromsat in vid lägre nivåer i dessa grupper.

Figur 1. Andel vaccinerade per åldersgrupp, t.o.m. vecka 38.

Stapeldiagram som visar vaccinationstäckning med minst en dos respektive färdigvaccinerade för åldersgrupperna 16-17, 18-29, 30-39, 40-49, 50-59, 60-69, 70-79, 80-89 och 90 år eller äldre samt totalt för alla uppräknade åldersgrupper. Förklaring i texten.

Generell vaccinationstäckning per åldersgrupp, kön och region presenteras på vår dashboard: Bekräftade fall i Sverige.

Data finns också per region i tabellformat och diagram som uppdateras veckovis och visar täckningen till och med senast föregående vecka: Vaccinationstäckning för alla personer 16 år och äldre.

Där visas också tabeller med ökning av täckning per åldersgrupp jämfört med närmast föregående vecka. På nationell nivå har täckningen med en första dos fortsatt att öka mest i åldersgruppen 16-17 år med knappt 3 procentenheter medan ökning avstannat i övriga grupper. Täckningen med två doser har ökat mest i åldersgrupperna 16-17 och 18-29 år med nästan 11 respektive 4 procentenheter, vilket ger en andel fullvaccinerade på 27 respektive 57 procent.

Täckningsgrad bland gravida

Statistik över vaccinationstäckningen bland gravida har tagits fram i samarbete med Graviditetsregistret. Den visar att fram till 12 september hade 40 procent av kvinnor som fött barn vaccinerats med minst en dos och 35 procent med två doser. Det är betydligt lägre än bland kvinnor generellt i åldersgrupperna 18-29 och 30-39 år som då hade en täckning på 73 till 76 procent för minst en dos och 56 till 64 för två doser. Gravida har en ökad risk för allvarlig sjukdom, särskilt i slutet av graviditeten, och dessutom ökar då en infektion risken för tidig födsel.

Vaccinationstäckning bland gravida

Täckningsgrad per födelseland, utbildning och ekonomi

Ny statistik utifrån inkomst, utbildning och födelseland presenteras nästa vecka.