Nationellt är täckningen med en dos 83 procent för alla som är 16 år och äldre och 76 procent är vaccinerade med två doser, när alla doser rapporterade under vecka 38 räknas med. Det är en mycket blygsam ökning jämfört med vecka 37, endast 1 procent fler som nu fått två doser. Referensdatum för ålder har ändrats till 2021-12-31 denna vecka varför det kan se ut som om någon grupp dessutom backat något, särskilt i den yngsta åldersgruppen. Det är önskvärt att täckningen även i yngre åldersgrupper närmar sig 90 procent och därför oroväckande att ökningstakten med en första dos redan bromsat in vid lägre nivåer i dessa grupper.

Figur 1. Andel vaccinerade per åldersgrupp, t.o.m. vecka 39.

Stapeldiagram som visar vaccinationstäckning med minst en dos respektive färdigvaccinerade för åldersgrupperna 16-17, 18-29, 30-39, 40-49, 50-59, 60-69, 70-79, 80-89 och 90 år eller äldre samt totalt för alla uppräknade åldersgrupper. Förklaring i texten.

Generell vaccinationstäckning per åldersgrupp, kön och region presenteras på vår dashboar: Bekräftade fall i Sverige.

Data finns också per region i tabellformat och diagram som uppdateras veckovis och visar täckningen till och med senast föregående vecka: Vaccinationstäckning för alla personer 16 år och äldre.

Där visas också tabeller med ökning av täckning per åldersgrupp jämfört med närmast föregående vecka. På nationell nivå har täckningen med en första dos knappt ökat alls i någon grupp. Täckningen med två doser har ökat mest i åldersgrupperna 16-17 och 18-29 år med nästan 6 respektive 2 procentenheter, vilket ger en andel fullvaccinerade på 32 respektive 59 procent.

Täckningsgrad vårdpersonal

Vaccinationstäckningen bland vårdpersonal har uppdaterats denna vecka. Generellt för all vårdpersonal har täckningen under september ökat med två och tre procent för en respektive två doser. Täckningen bland vårdpersonal på sjukhus är ordentligt hög för både en och två doser. Täckningen bland vårdpersonal på SÄBO är något lägre men fortfarande högre än generellt i befolkningen i arbetsför ålder. Bland vårdpersonal i hemtjänsten och LSS ligger täckningen på samma nivå som i befolkningen generellt. Den statistiska träffsäkerheten bedöms vara sämre för vårdpersonal inom SÄBO, hemtjänst och LSS, då rörligheten på arbetsmarknaden är större jämfört med personalgruppen inom sjukhusvård.

Täckningsgrad per födelseland och inkomst

Den här veckan presenteras en jämförelse över tid utifrån 11 olika födelseländer (områden) i åldersgruppen 16 – 39 år. Täckningen över minst en dos har successivt ökat för samtliga födelseländer mellan vecka 26 och 38, även om ökningen har minskat mellan v.34 och v.38. Täckningen med minst en dos i åldersgruppen 16 – 39 år spänner mellan 43 procent (EU28) och 80 procent (Sverige) under v. 39.

Vecka 26 låg andel fullvaccinerade på knappt 10 procent i samtliga grupper förutom Sverige (11 procent). Sedan har ökningen gått fortare i vissa grupper och ligger i v.38 på mellan 55 procent och 69 procent bland personer födda i Sverige, Övriga Norden, Asien, Oceanien, Nordamerika och Sydamerika. Personer födda i övriga områden har en täckningsgrad på mellan 29 och 40 procent (EU28, Övriga Europa, Mellanöstern, Nordafrika och Övriga Afrika).

Vi ser fortfarande ett positivt samband mellan socioekonomi och täckning, dvs ju högre inkomst desto högre täckningsgrad. Skillnaderna minskar dock med åldern.