Vaccinationstäckning

För att minska risken för att individer blir svårt sjuka i covid-19 är det viktigt att alla som rekommenderas att ta vaccin och har möjlighet, vaccinerar sig mot covid-19. Det gäller särskilt de som har nära kontakt med personer över 70 år och andra som tillhör en riskgrupp. Vuxna som inte är vaccinerade bör vara extra noga med att skydda sig själv och andra från smitta. Särskilda rekommendationer gäller för personal inom vård och omsorg.

Generell vaccinationstäckning per åldersgrupp, kön och region presenteras på vår dashboard: Bekräftade fall i Sverige.

Täckningsgrad med en tredje dos

En tredje dos vaccin bör först erbjudas de personer som löper högst risk för svår sjukdom och avtagande vaccinskydd. Folkhälsomyndigheten har därför utformat rekommendationer som ska tjäna som underlag för regionernas stegvisa utökning av vaccination med påfyllnadsdos under hösten och vintern 2021/2022. I ett första steg rekommenderades den 28 september 2021 att en tredje dos ges till:

  • personer boende på SÄBO
  • personer med hemtjänst beslutad av kommunen
  • personer med hemsjukvård
  • alla som är 80 år eller äldre.

Den 27 oktober 2021 togs beslut att i ett nästa steg rekommendera en tredje dos av vaccin mot covid-19 till

  • personer 65–79 år
  • personal inom SÄBO, hemtjänst och hemsjukvård

Den tredje dosen bör ges tidigast sex månader efter den andra dosen, men undantag ner till tidigast fem månader kan göras för personer 65–79 år.

Täckningen med en tredje dos följs regelbundet i de grupper som den rekommenderats till. Den aktuella täckningen uppdateras på torsdagar och presenteras under en länk längre ner på denna sida. Initialt är det personer med plats på SÄBO eller med hemtjänst samt övriga som är 80 år och äldre. Täckningen är hittills högst i gruppen SÄBO där 79 procent hunnit få en tredje dos, medan hemtjänst och övriga 80 år och äldre ligger på 55 respektive 65 procent.

För de grupper som rekommenderas en tredje dos därefter så kommer täckningen att börja presenteras först om några veckor.

Täckningsgrad per födelseland, utbildning och inkomst

Den här veckan presenteras en jämförelse över tid (var fjärde vecka) utifrån 11 olika födelseländer (områden) i åldersgruppen 16 – 39 år. Täckningen (minst 1 dos) för samtliga födelseländer har successivt ökat mellan vecka 30 och 46, även om ökningen har minskat mellan v.38 och v.46. Den procentuella ökningen mellan senaste mättillfället (vecka 42) och vecka 46 har varit störst bland personer födda i Övriga Afrika (5 procent) och Nordafrika, Mellanöstern och Övriga Europa (4 procent).

Andel vaccinerade med minst 2 doser låg i vecka 30 på mellan 10 och 20 procent i samtliga grupper. Sedan har ökningen gått fortare i vissa grupper och ligger i v.46 på mellan 61 procent och 77 procent i Sverige, Övriga Norden, Asien, Oceanien, Nordamerika och Sydamerika. Övriga områden har en täckningsgrad på mellan 41 och 52 procent (EU28, Övriga Europa, Mellanöstern, Nordafrika och Övriga Afrika).

Täckningsgrad bland gravida

Statistik över vaccinationstäckningen bland gravida tas fram i samarbete med Graviditetsregistret och uppdateras varannan vecka. Senaste uppdateringen inkluderar data till och med 2021-11-23. Den 23 november 2021 var 7 dagars-medelvärdet bland kvinnor som fött barn 53 procent som hade fått minst en dos och 50 procent som hade fått två doser vaccin. Samma datum var vaccinationstäckningen för alla kvinnor i åldern 18-39 år, 79 respektive 74 procent.

Genombrottsinfektioner

Från och med vecka 45 presenteras nya rapporterade fall i Veckorapporten om covid-19 per vaccinationsstatus, dvs för ovaccinerade personer respektive vaccinerade personer (genombrottsinfektioner) var för sig. För att kunna jämföra grupperna sinsemellan presenteras även incidensen för respektive grupp i Veckorapporten, se Aktuell veckorapport om covid-19. Under hösten 2021 har antalet bekräftade fall per 100 000 invånare legat betydligt högre för ovaccinerade än för vaccinerade. Särskilt stor skillnad ses mellan grupperna när man tittar på intensivvårdade fall och avlidna fall.

Genombrottsinfektioner bland vårdpersonal

Vaccinationsuppföljning inom och utanför Sverige beskriver ett sakta avtagande vaccinationsskydd mot såväl mild infektion som svår sjukdom orsakad av covid-19. Folkhälsomyndigheten har därför analyserat skillnad i skyddseffekt av vaccinet mellan vårdpersonal som vaccinerades med sin andra dos i februari 2021 och de som fick sin andra dos i maj 2021.