I åldersgruppen 80 år och äldre har 95 procent av personer födda i Sverige vaccinerats med minst en dos (se figur 1). Motsvarande andel för personer födda i övriga Afrika är 53 procent.

Figur 1. Andel vaccinerade med minst en dos i åldersgruppen 80 år och äldre, per födelseland.

Diagrammet visar ett stapeldiagram för vaccinationstäckning med minst en dos i åldersgruppen 80+. För personer födda i Sverige är täckningen högst, 95% följda av Norden 91% och Nordamerika 86%. Lägst täckning ses hos personer födda i Nordafrika, 66% och övriga Afrika 53%.

Även bland personer i åldersgruppen 65–79 år har de födda i Sverige vaccinerats i högst utsträckning, 92 procent och personer födda i övriga Afrika i lägst utsträckning, 52 procent (se figur 2).

Figur 2. Andel vaccinerade med minst en dos i åldersgruppen 65–79 år, per födelseland.

Diagrammet visar ett stapeldiagram för vaccinationstäckning med minst en dos i åldersgruppen 65-79 år. För personer födda i Sverige är täckningen högst, 92% följda av Noden 84% och Nordamerika 74%. Lägst täckning ses hos personer födda i Nordafrika, 61% och övriga Afrika 52%.

Samma mönster ses även för åldersgruppen 60–64 år, där 83 procent av de födda i Sverige har fått åtminstone en dos vaccin, medan motsvarande andel bland personer födda i övriga Afrika är 43 procent (se figur 3).

Figur 3. Andel vaccinerade med minst en dos i åldersgruppen 60–64 år, per födelseland.

Diagrammet visar ett stapeldiagram för vaccinationstäckning med minst en dos i åldersgruppen 60-64 år. För personer födda i Sverige är täckningen högst, 83% följda av Noden 75% och Nordamerika samt Oceanien 67%. Lägst täckning ses hos personer födda i Nordafrika, 49% och övriga Afrika 43%.

I åldersgruppen 65 år och äldre som har hemtjänst har 92 procent av personer födda i Sverige fått åtminstone en dos, följda av de födda i Nordamerika 88 procent och övriga Norden, 86 procent (se figur 4). Lägst andel vaccinerade ses bland personer födda i övriga Afrika 63 procent och mellanöstern och Nordafrika, 73 procent vardera.

Figur 4. Andel vaccinerade med minst en dos i åldersgruppen 65 år och äldre med hemtjänst, per födelseland.

Diagrammet visar ett stapeldiagram för vaccinationstäckning med minst en dos i åldersgruppen 65 år och äldre med hemtjänst. För personer födda i Sverige är täckningen högst, 92% följda av Nordamerika 88% och Norden 86%. Lägst täckning ses hos personer födda i mellanöstern, 73% och övriga Afrika 33%.

Högst vaccinationstäckning generellt ses i åldersgruppen 65 år och äldre som bor på SÄBO (särskilt boende) (se figur 5). 95 procent av personer födda i Sverige har fått åtminstone en dos vaccin, följda av personer födda i Norden och Nordamerika, 93 procent vardera. Lägst adel vaccinerade ses bland personer födda i Nordafrika, 77 procent och mellanöstern 87 procent.

Figur 5. Andel vaccinerade med minst en dos i åldersgruppen 65 år och äldre på SÄBO, per födelseland.

Diagrammet visar ett stapeldiagram för vaccinationstäckning med minst en dos i åldersgruppen 65 år och äldre på SÄBO (särskilt boende). För personer födda i Sverige är täckningen högst, 95% följda av Norden 93% och Nordamerika 93%. Lägst täckning ses hos personer födda i mellanöstern, 87% och Nordafrika 77%.

I figur 6a och 6b visas andel som har fått åtminstone en dos vaccin i åldersgruppen 60 år och äldre per region och födelseland. Eftersom antalet personer från vissa områden är små i en del regioner, så redovisas födelseland i tre grupper: Sverige, Övriga Europa och Övriga världen.

De 21 regionerna i Sverige har olika befolkningsstrukturer och förutsättningar, och därför är det inte konstigt att nivåerna varierar mellan olika regioner. Regionerna har också kommit olika långt vad gäller vaccinationsfaserna, vilket också kan påverka resultatet. Dock visas att samtliga regioner har högst andel vaccinerade bland personer födda i Sverige och likaså ses lägst andel vaccinerade bland personer födda i övriga världen i alla regioner.

Figur 6a. Andel vaccinerade med minst en dos i åldersgruppen 60 år och äldre, per region och födelseland.

Diagrammet visar ett stapeldiagram för vaccinationstäckning med minst en dos i åldersgruppen 60 år och äldre per region. I samtliga regioner ses högst vaccinationstäöckning bland personer födda i Sverige, drygt 90%, förtom Skåne (89%). Sedan följer Övriga Europa runt 70-80% följda av övriga världen på 50-60%.

Figur 6b. Andel vaccinerade med minst en dos i åldersgruppen 60 år och äldre, per region och födelseland.

Diagrammet visar ett stapeldiagram för vaccinationstäckning med minst en dos i åldersgruppen 60 år och äldre per region. I samtliga regioner ses högst vaccinationstäöckning bland personer födda i Sverige, drygt 90%, förtom Stockholm (89%). Sedan följer Övriga Europa runt 70-80% följda av övriga världen på 50-60%.

Läs mer

Uppföljning av vaccination