Födelseland

Vaccinationstäckningen skiljer sig åt beroende på var i världen man är född. I åldersgruppen 60 – 64 år har 88 procent av personer födda i Sverige vaccinerat sig, 70 procent av personer födda i övriga Europa och 65 procent av personer födda i övriga världen (se figur 1a).

Figur 1a. Andel vaccinerade med minst en dos efter födelseland i åldersgruppen 60-64 år. 9 juni.

Stapeldiagram som visar Vaccinationstäckningen ses som andelar (procent) på y-axeln och på X-aveln ses tre födelselandsgrupper: Sverige, övriga Europa och övriga världen. Täckningen bland personer födda i Sverige är 88%, övriga Europa 70%, 65% för övriga världen.

I figur 1b (se nedan) visas vaccinationstäckningen i elva olika födelselandsområden. Täckningen varierar från 55 procent för personer födda i Övriga Afrika till 88 procent för personer födda i Sverige.

Figur 1b. Andel vaccinerade med minst en dos efter födelseland i åldersgruppen 60-64 år. 9 juni.

Diagrammet visar Vaccinationstäckningen ses som andelar (procent) på y-axeln och på X-axeln ses 11 födelselandsgrupper. Täckningen bland personer födda i Sverige är högst 88 %, Norden 80%, Oceanien 75%, Nordamerika 74%, Asien 70%, Sydamerika 68%, övriga Europa 64, mellanöstern 64%, EU28 61%, Nordafrika 61%, övriga Afrika 55%

Sveriges 21 regioner har olika befolkningsstrukturer och förutsättningar, och därför är det inte konstigt att vaccinationstäckningen varierar mellan olika regioner (se figur 2a och 2b). Regionerna har också kommit olika långt vad gäller vaccinationsfaserna, vilket också kan påverka resultatet. Dock ses liknande mönster bland samtliga regioner där högst andel vaccinerade återfinns bland personer födda i Sverige och lägst andel vaccinerade bland personer födda i Övriga världen i alla regioner.

Figur 2a. Andel vaccinerade med minst en dos i åldersgruppen 60 år och äldre, per region och födelseland. 9 juni.

Diagrammet visar Vaccinationstäckningen ses som andelar (procent) på y-axeln och på X-axeln ses 11 regioner uppdelade i tre födelselandsgrupper: Sverige, övriga Europa och övriga världen. Täckningen är högst bland personer födda i Sverige och lägst bland personer födda i övriga världen., oavsett region.

Figur 2b. Andel vaccinerade med minst en dos i åldersgruppen 60 år och äldre, per region och födelseland. 9 juni.

Diagrammet visar Vaccinationstäckningen ses som andelar (procent) på y-axeln och på X-axeln ses 10 regioner uppdelade i tre födelselandsgrupper: Sverige, övriga Europa och övriga världen. Täckningen är högst bland personer födda i Sverige och lägst bland personer födda i övriga världen., oavsett region.

Inkomst

Flera studier har visat att personer i lägre socioekonomiska grupper har högre risk att drabbas av allvarlig sjukdom och död i covid-19. Socioekonomi ska också beaktas under vaccineringen enligt Folkhälsomyndighetens prioritetsordning. I figur 3 ses täckningsgraden utifrån inkomstnivå indelad i fem grupper, där 1 motsvarar lägst inkomst och 5 högst inkomst. Det finns ett tydligt samband mellan inkomstnivå och täckningsgrad, dvs. ju högre inkomst desto högre andel som har vaccinerat sig. 65 procent av personer i inkomstgrupp ett har vaccinerat sig, medan motsvarande andel i den högsta inkomstgruppen fem är 92 procent.

Figur 3. Andel vaccinerade med minst en dos efter inkomstgrupp (1=lägst inkomst, 5=högst inkomst) i åldersgrupp 60-64. 9 juni.

Diagrammet visar Vaccinationstäckningen ses som andelar (procent) på y-axeln och på X-axeln ses fem inkomstgrupper (1,2,3,4,5) där 1=lägst inkomst och 5= högst inkomst. Täckningen stiger i takt med att inkomsten stiger, från 65% i inkomstgrupp ett (lägst) till 92% i inkomstgrupp 5 (högst).

I figur 4 visas vaccinationstäckningen utifrån födelseland och inkomstgrupp. Samma mönster ses även här, där högre inkomst motsvarar högre täckning oavsett födelseland. Lägst täckning ses bland personer födda i övriga Europa och övriga världen i inkomstgrupp ett, 50 respektive 51 procent. Personer födda i Sverige i inkomstgrupp ett har en täckning på 72 procent.

Figur 4. Andel vaccinerade med minst en dos utifrån födelseland och inkomstgrupp (1=lägst inkomst, 5=högst inkomst) i åldersgruppen 60-64 år. 9 juni.

Diagrammet visar Vaccinationstäckningen ses som andelar (procent) på y-axeln och på X-axeln ses i fem inkomstgrupper (1,2,3,4,5) där 1=lägst inkomst och 5= högst inkomst. dessa är ockå indelade i födelseland (Sverige, övriga Europa, övriga världen). Täckningen stiger i takt med att inkomsten stiger oavsett födelseland, från % i 51 %inkomstgrupp ett (lägst) och födda i övriga världen till 79% i inkomstgrupp 5 (högst) födda i övriga världen.

Utbildningsgrad

Utbildningsgrad är ett annat vanligt mått på socioekonomi. Diagram 5 visar att täckningsgraden skiljer sig åt även utifrån utbildningsgrad, om än inte i samma utsträckning som inkomstnivå. Personer med eftergymnasial utbildning har en täckningsgrad på 87 procent och de med förgymnasial utbildning, 77 procent.

Diagram 5. Andel vaccinerade med minst en dos utbildningsgrad i åldersgrupp 60-64. 9 juni.

Diagrammet visar Vaccinationstäckningen ses som andelar (procent) på y-axeln och på X-axeln ses utbildningsgrad (förgymnasial, gymnasial och eftergymnasial). Täckningen stiger i takt med utbildningsgrad från 77% bland de med förgymnasial utbilding, 84% bland de med gymnasial och 87% bland de med eftergymnasial.

Liknande mönster ses för utbildning utifrån födelseland (se diagram 6). Täckningsgraden ökar med utbildningsgraden, från 60 till 69 procent bland personer födda i övriga världen och från 83 till 91 procent bland personer födda i Sverige.

Diagram 6. Andel vaccinerade med minst en dos utifrån födelseland och utbildningsgrad i åldersgruppen 60-64 år. 9 juni.

Diagrammet visar Vaccinationstäckningen ses som andelar (procent) på y-axeln och på X-axeln ses utbildningsgrad (förgymnasial, gymnasial och eftergymnasial) samt en uppdelning på födelseland (Sverige, övriga Europa, övriga världen). Täckningen stiger i takt med utbildningsgrad oavsett födelseland, från 60% bland personer med förgymnasial utbilning födda i övriga världen till 69 % bland de med eftergymnasial.