Vaccinationstäckning utifrån födelseland, inkomstnivå och utbildningsgrad, vecka 29

Födelseland

Vaccinationstäckningen skiljer sig åt beroende på var i världen man är född. I figur 1 visas andelar av personer per födelseland som har vaccinerat sig inom åldersgrupperna 40-49, 50-59, 60-69, 70-79, 80+. För personer födda i Sverige varierar täckningen från 83 procent i åldersgruppen 40-49 år till 96 procent i åldersgruppen 80+ år. För personer födda övriga Europa varierar täckningen från 51 procent i åldersgruppen 40-49 år till 88 procent i åldersgruppen 80+ år. För personer födda i övriga världen varierar täckningen från 57 procent i åldersgruppen 40-49 år till 76 procent i åldersgruppen 80+ år.

Figur 1. Andel vaccinerade med minst en dos efter födelseland i åldersgrupper 40-49, 50-59, 60-69, 70-79, 80+ år. 21 juli.

Stapeldiagram Andel vaccinerade med minst en dos efter födelseland i åldersgrupper

Sveriges 21 regioner har olika befolkningsstrukturer och förutsättningar, och därför är det inte konstigt att vaccinationstäckningen varierar mellan olika regioner (se figur 2a och 2b). Regionerna har också kommit olika långt vad gäller vaccinationsfaserna, vilket också kan påverka resultatet. Dock ses liknande mönster bland samtliga regioner där högst andel vaccinerade återfinns bland personer födda i Sverige och lägst andel vaccinerade bland personer födda i Övriga världen i alla regioner.

Figur 2a. Andel vaccinerade med minst en dos efter födelseland per region i åldersgrupper 20+ år. 21 juli.

Stapeldiagram Andel vaccinerade med minst en dos efter födelseland per region i åldersgrupper 20+ år

Figur 2b. Andel vaccinerade med minst en dos efter födelseland per region i åldersgrupper 20+ år. 21 juli.

Stapeldiagram Andel vaccinerade med minst en dos efter födelseland per region i åldersgrupper 20+ år

Inkomst

Flera studier har visat att personer i lägre socioekonomiska grupper har högre risk att drabbas av allvarlig sjukdom och död i covid-19. Socioekonomi ska också beaktas under vaccineringen enligt Folkhälsomyndighetens prioritetsordning. I figur 3 ses täckningsgraden i åldersgrupper 40-49, 50-59, 60-69, 70-79, 80+ utifrån inkomstnivå indelad i fem grupper, där 1 motsvarar lägst inkomst och 5 högst inkomst. Det finns ett samband mellan inkomstnivå och täckningsgrad i de yngre åldersgrupperna, dvs. ju högre inkomst desto högre andel som har vaccinerat sig.

Figur 3. Andel vaccinerade med minst en dos efter inkomstgrupp (1=lägst inkomst, 5=högst inkomst) i åldersgrupper 40-49, 50-59, 60-69, 70-79, 80+ år. 21 juli.

Stapeldiagram ndel vaccinerade med minst en dos efter inkomstgrupp

I figur 4-6 visas vaccinationstäckningen utifrån födelseland och inkomstgrupp för åldersgrupper 40-49, 50-59, 60-69. Samma mönster ses även här, där högre inkomst motsvarar högre täckning oavsett födelseland. I alla åldersgrupper ses lägst täckning bland personer födda i övriga Europa och övriga världen i inkomstgrupp ett, och högst täckning ses bland personer födda i Sverige i inkomstgrupp fem.

I åldersgruppen 40-49 år ses lägst täckning bland personer födda i övriga Europa och övriga världen i inkomstgrupp ett med 28 respektive 42 procent. Personer födda i Sverige i inkomstgrupp ett har en täckning på 63 procent.

Figur 4. Andel vaccinerade med minst en dos utifrån födelseland och inkomstgrupp (1=lägst inkomst, 5=högst inkomst) i åldersgruppen 40-49 år. 21 juli.

Stapeldiagram Andel vaccinerade med minst en dos utifrån födelseland och inkomstgrupp i åldersgruppen 40-49

Figur 5. Andel vaccinerade med minst en dos utifrån födelseland och inkomstgrupp (1=lägst inkomst, 5=högst inkomst) i åldersgruppen 50-59 år. 21 juli.

Stapeldiagram Andel vaccinerade med minst en dos utifrån födelseland och inkomstgrupp åldersgruppen 50-59

I åldersgruppen 60-69 ses lägst täckning bland personer födda i övriga Europa och övriga världen i inkomstgrupp ett med 61 respektive 66 procent. Personer födda i Sverige i inkomstgrupp ett har en täckning på 82 procent. I den högsta inkomstgruppen 5, har Sverigefödda en täckning på 97 procent, de födda i övriga Europa 89 procent och övriga världen 87 procent.

Figur 6. Andel vaccinerade med minst en dos utifrån födelseland och inkomstgrupp (1=lägst inkomst, 5=högst inkomst) i åldersgruppen 60-69 år. 21 juli.

Stapeldiagram Andel vaccinerade med minst en dos utifrån födelseland och inkomstgrupp i åldersgruppen 60-69

Utbildningsgrad

Utbildningsgrad är ett annat vanligt mått på socioekonomi. Figur 8 visar att täckningsgraden skiljer sig åt även utifrån utbildningsgrad, med de största skillnaderna i yngre åldersgrupper. Personer med eftergymnasial utbildning har en högre täckningsgrad främst i åldersgrupperna 40-49 år, 50-59 och 60-69 år medan åldersgrupper och de med förgymnasial utbildning har en lägre täckningsgrad i dessa åldersgrupper. Bland de äldsta är täckningsgraden nästan samma oavsett utbildningsnivå.

Figur 7. Andel vaccinerade med minst en dos utbildningsgrad i åldersgrupp 40-49, 50-59, 60-69, 70-79, 80+ år. 21 juli.

Stapeldiagram Andel vaccinerade med minst en dos utbildningsgrad i åldersgrupp

I figur 8-10 visas vaccinationstäckningen utifrån födelseland och utbildningsgrad för åldersgrupperna 40-49, 50-59 och 60-69.

I åldersgruppen 40-49 år ökar täckningsgraden med utbildningsgraden, från 47 till 65 procent bland personer födda i övriga världen, 39 till 63 procent bland personer födda i övriga Europa, och från 68 till 88 procent bland personer födda i Sverige (se figur 8).

Figur 8. Andel vaccinerade med minst en dos utifrån födelseland och utbildningsgrad i åldersgruppen 40-49 år. 21 juli.

Stapeldiagram Andel vaccinerade med minst en dos utifrån födelseland och utbildningsgrad i åldersgruppen 40-49 år.

I åldersgruppen 50-59 år ökar täckningsgraden med utbildningsgraden, från 65 till 73 procent bland personer födda i övriga världen, 63 till 73 procent bland personer födda i övriga Europa, och från 82 till 92 procent bland personer födda i Sverige (se figur 9).

Figur 9. Andel vaccinerade med minst en dos utifrån födelseland och utbildningsgrad i åldersgruppen 50-59 år. 21 juli.

Stapeldiagram Andel vaccinerade med minst en dos utifrån födelseland och utbildningsgrad i åldersgruppen 50-59 år.

I åldersgruppen 60-69 år ökar täckningsgraden med utbildningsgraden, från 74 till 78 procent bland personer födda i övriga världen, 76 till 79 procent bland personer födda i övriga Europa, och från 90 till 95 procent bland personer födda i Sverige (se figur 10).

Figur 10. Andel vaccinerade med minst en dos utifrån födelseland och utbildningsgrad i åldersgruppen 60-69 år. 21 juli.

Stapeldiagram Andel vaccinerade med minst en dos utifrån födelseland och utbildningsgrad i åldersgruppen 60-69 år