Vaccinationstäckning utifrån födelseland, inkomstnivå och utbildningsgrad, vecka 31

Födelseland

Vaccinationstäckningen skiljer sig åt beroende på var i världen man är född. I figur 1 visas andelar av personer per födelseland som har vaccinerat sig inom åldersgrupperna 20-29, 30-39, 40-49, 50-59, 60-69, 70-79, 80+. För personer födda i Sverige varierar täckningen från 65 procent i åldersgruppen 20-29 år till 96 procent i åldersgruppen 80+ år. För personer födda i övriga Europa varierar täckningen från 33 procent i åldersgruppen 20-29 år till 88 procent i åldersgruppen 80+ år. För personer födda i övriga världen varierar täckningen från 37 procent i åldersgruppen 20-29 år till 76 procent i åldersgruppen 80+ år. Jämfört med vecka 29 har skillnaderna mellan täckningen hos personer födda i Sverige och personer födda i andra födelseländer minskat mellan 0-2 procentenheter i åldersgrupperna 40-49, 50-59, 60-69 och 70-79 år. Skillnader i åldersgrupp 80+ år är samma som vecka 29.

Figur 1. Andel vaccinerade med minst en dos efter födelseland i åldersgrupper 20-29, 30-39, 40-49, 50-59, 60-69, 70-79, 80+ år. Uppdaterat 4 augusti.

Stapeldiagram Andel vaccinerade med minst en dos efter födelseland i åldersgrupper

Sveriges 21 regioner har olika befolkningsstrukturer och förutsättningar, och därför är det inte konstigt att vaccinationstäckningen varierar mellan olika regioner (se figur 2a och 2b). Dock ses liknande mönster bland samtliga regioner där högst andel vaccinerade återfinns bland personer födda i Sverige och lägst andel vaccinerade bland personer födda i Övriga världen i alla regioner.

Figur 2a. Andel vaccinerade med minst en dos efter födelseland per region i åldersgrupper 20+ år. Uppdaterat 4 augusti.

Stapeldiagram Andel vaccinerade med minst en dos efter födelseland per region i åldersgrupper 20+ år

Figur 2b. Andel vaccinerade med minst en dos efter födelseland per region i åldersgrupper 20+ år. Uppdaterat 4 augusti.

Stapeldiagram Andel vaccinerade med minst en dos efter födelseland per region i åldersgrupper 20+ år

Inkomst

Flera studier har visat att personer i lägre socioekonomiska grupper har högre risk att drabbas av allvarlig sjukdom och död i covid-19. Socioekonomi ska också beaktas under vaccineringen enligt Folkhälsomyndighetens prioritetsordning. I figur 3 ses täckningsgraden i åldersgrupper 30-39, 40-49, 50-59, 60-69, 70-79, 80+ utifrån inkomstnivå indelad i fem grupper, där 1 motsvarar lägst inkomst och 5 högst inkomst. Det finns ett samband mellan inkomstnivå och täckningsgrad i de yngre åldersgrupperna, dvs. ju högre inkomst desto högre andel som har vaccinerat sig. Jämfört med vecka 29 har skillnaderna mellan täckningen i inkomstnivåer 1 och 5 minskat i alla åldersgrupper förutom 80+ år. Minskningen är 7 procentenheter i åldersgrupp 40-49 och 1 procentenhet i åldersgrupperna 50-59, 60-69, och 70-79 år.

Figur 3. Andel vaccinerade med minst en dos efter inkomstgrupp (1=lägst inkomst, 5=högst inkomst) i åldersgrupper 30-39, 40-49, 50-59, 60-69, 70-79, 80+ år. Uppdaterat 4 augusti.

Stapeldiagram ndel vaccinerade med minst en dos efter inkomstgrupp

I figur 4-6 visas vaccinationstäckningen utifrån födelseland och inkomstgrupp för åldersgrupper 30-39, 40-49, 50-59. Samma mönster ses även här, där högre inkomst motsvarar högre täckning oavsett födelseland. I alla åldersgrupper ses lägst täckning bland personer födda i övriga Europa och övriga världen i inkomstgrupp ett, och högst täckning ses bland personer födda i Sverige i inkomstgrupp fem.

I åldersgruppen 30-39 år ses lägst täckning bland personer födda i övriga Europa och övriga världen i inkomstgrupp ett med 26 respektive 37 procent. Personer födda i Sverige i inkomstgrupp ett har en täckning på 62 procent.

Figur 4. Andel vaccinerade med minst en dos utifrån födelseland och inkomstgrupp (1=lägst inkomst, 5=högst inkomst) i åldersgruppen 30-39 år. Uppdaterat 4 augusti.

Stapeldiagram Andel vaccinerade med minst en dos utifrån födelseland och inkomstgrupp i åldersgruppen 40-49

I åldersgruppen 40-49 ses lägst täckning bland personer födda i övriga Europa och övriga världen i inkomstgrupp ett med 30 respektive 47 procent. Personer födda i Sverige i inkomstgrupp ett har en täckning på 66 procent. I den högsta inkomstgruppen 5, har Sverigefödda en täckning på 92 procent, de födda i övriga Europa 78 procent och övriga världen 80 procent. Trenderna liknar vecka 29.

Figur 5. Andel vaccinerade med minst en dos utifrån födelseland och inkomstgrupp (1=lägst inkomst, 5=högst inkomst) i åldersgruppen 40-49 år. Uppdaterat 4 augusti.

Stapeldiagram Andel vaccinerade med minst en dos utifrån födelseland och inkomstgrupp åldersgruppen 50-59

I åldersgruppen 50-59 ses lägst täckning bland personer födda i övriga Europa och övriga världen i inkomstgrupp ett med 46 respektive 58 procent. Personer födda i Sverige i inkomstgrupp ett har en täckning på 73 procent. I den högsta inkomstgruppen 5, har Sverigefödda en täckning på 97 procent, de födda i övriga Europa 85 procent och övriga världen 84 procent. Trenderna liknar vecka 29.

Figur 6. Andel vaccinerade med minst en dos utifrån födelseland och inkomstgrupp (1=lägst inkomst, 5=högst inkomst) i åldersgruppen 50-59 år. Uppdaterat 4 augusti.

Stapeldiagram Andel vaccinerade med minst en dos utifrån födelseland och inkomstgrupp i åldersgruppen 60-69

Utbildningsgrad

Utbildningsgrad är ett annat vanligt mått på socioekonomi. Figur 7 visar att täckningsgraden skiljer sig åt även utifrån utbildningsgrad, med de största skillnaderna i yngre åldersgrupper. Personer med eftergymnasial utbildning har en högre täckningsgrad främst i åldersgrupperna 30-39 år och 40-49 år medan de med förgymnasial utbildning har en lägre täckningsgrad i dessa åldersgrupper. Bland de äldsta är täckningsgraden nästan samma oavsett utbildningsnivå. Jämfört med vecka 29 har skillnaderna mellan täckningen hos personer med eftergymnasial utbildning och personer med förgymnasial utbildning minskat i åldersgrupper 40-49 och 50-59 (2 respektive 1 procentenheter). Skillnaderna har ökat 1 procentenhet i åldersgrupperna 70-79 år och 80+ år.

Figur 7. Andel vaccinerade med minst en dos utbildningsgrad i åldersgrupp 30-39, 40-49, 50-59, 60-69, 70-79, 80+ år. Uppdaterat 4 augusti.

Stapeldiagram Andel vaccinerade med minst en dos utbildningsgrad i åldersgrupp

I figur 8-10 visas vaccinationstäckningen utifrån födelseland och utbildningsgrad för åldersgrupperna 30-39, 40-49 och 50-59.

I åldersgruppen 30-39 år ökar täckningsgraden med utbildningsgraden, från 35 till 59 procent bland personer födda i övriga världen, 28 till 52 procent bland personer födda i övriga Europa, och från 52 till 83 procent bland personer födda i Sverige (se figur 8).

Figur 8. Andel vaccinerade med minst en dos utifrån födelseland och utbildningsgrad i åldersgruppen 30-39 år. Uppdaterat 4 augusti.

Stapeldiagram Andel vaccinerade med minst en dos utifrån födelseland och utbildningsgrad i åldersgruppen 40-49 år.

I åldersgruppen 40-49 år ökar täckningsgraden med utbildningsgraden, från 52 till 69 procent bland personer födda i övriga världen, 42 till 65 procent bland personer födda i övriga Europa, och från 71 till 90 procent bland personer födda i Sverige (se figur 9). Trenderna liknar vecka 29.

Figur 9. Andel vaccinerade med minst en dos utifrån födelseland och utbildningsgrad i åldersgruppen 40-49 år. Uppdaterat 4 augusti.

Stapeldiagram Andel vaccinerade med minst en dos utifrån födelseland och utbildningsgrad i åldersgruppen 50-59 år.

I åldersgruppen 50-59 år ökar täckningsgraden med utbildningsgraden, från 68 till 75 procent bland personer födda i övriga världen, 64 till 74 procent bland personer födda i övriga Europa, och från 83 till 93 procent bland personer födda i Sverige (se figur 10). Trenderna liknar vecka 29.

Figur 10. Andel vaccinerade med minst en dos utifrån födelseland och utbildningsgrad i åldersgruppen 50-59 år. Uppdaterat 4 augusti.

Stapeldiagram Andel vaccinerade med minst en dos utifrån födelseland och utbildningsgrad i åldersgruppen 60-69 år