Vaccinationstäckning utifrån födelseland, inkomstnivå och utbildningsgrad, vecka 33

Födelseland

Vaccinationstäckningen skiljer sig åt beroende på var i världen man är född. I figur 1 visas andelar av personer som har vaccinerat sig per åldersgrupp och födelseland.

Jämfört med vecka 31 har skillnaderna mellan täckningen hos personer födda i Sverige och personer födda i andra födelseländer minskat mellan 0-2 procentenheter i åldersgrupperna 30-39, 40-49 och 70-79 år. I åldersgrupperna 20-29 och 60-69 år har skillnaderna däremot ökat mellan 0-2 procentenheter. Skillnader i åldersgrupp 80+ år är samma som vecka 31.

Figur 1. Andel vaccinerade med minst en dos efter födelseland och åldersgrupp. Uppdaterat 18 augusti.

Stapeldiagram Andel vaccinerade med minst en dos efter födelseland i åldersgrupper

Sveriges 21 regioner har olika befolkningsstrukturer och förutsättningar, och därför är det inte konstigt att vaccinationstäckningen varierar mellan olika regioner (se figur 2a och 2b). Dock ses liknande mönster bland samtliga regioner där högst andel vaccinerade återfinns bland personer födda i Sverige.

Figur 2a. Andel vaccinerade med minst en dos efter födelseland per region i åldersgrupper 20+ år. Uppdaterat 18 augusti.

Stapeldiagram Andel vaccinerade med minst en dos efter födelseland per region i åldersgrupper 20+ år

Figur 2b. Andel vaccinerade med minst en dos efter födelseland per region i åldersgrupper 20+ år. Uppdaterat 18 augusti.

Stapeldiagram Andel vaccinerade med minst en dos efter födelseland per region i åldersgrupper 20+ år

Inkomst

Flera studier har visat att personer i lägre socioekonomiska grupper har högre risk att drabbas av allvarlig sjukdom och död i covid-19. Socioekonomi ska också beaktas under vaccineringen enligt Folkhälsomyndighetens prioritetsordning. I figur 3 ses täckningsgraden per åldersgrupp och inkomstnivå indelad i fem grupper, där 1 motsvarar lägst inkomst och 5 högst inkomst. Det finns ett samband mellan inkomstnivå och täckningsgrad i de yngre åldersgrupperna, dvs. ju högre inkomst desto högre andel som har vaccinerat sig. Jämfört med vecka 31 har skillnaderna mellan täckningen i inkomstnivåer 1 och 5 minskat 1 procentenhet i åldersgrupperna 40-49 och 50-59 år. Skillnader i åldersgrupperna 30-39, 60-69, 70-79 och 80+ år är samma som vecka 31.

Figur 3. Andel vaccinerade med minst en dos efter inkomstgrupp (1=lägst inkomst, 5=högst inkomst) och åldersgrupp. Uppdaterat 18 augusti.

Stapeldiagram ndel vaccinerade med minst en dos efter inkomstgrupp

I figur 4-6 visas vaccinationstäckningen utifrån födelseland och inkomstgrupp för åldersgrupperna 30-39, 40-49, 50-59. Samma mönster ses även här, där högre inkomst motsvarar högre täckning oavsett födelseland. I alla åldersgrupper ses lägst täckning bland personer födda i övriga Europa och övriga världen i inkomstgrupp ett, och högst täckning ses bland personer födda i Sverige i inkomstgrupp fem.

I åldersgruppen 30-39 år ses lägst täckning bland personer födda i övriga Europa och övriga världen i inkomstgrupp ett med 28 respektive 41 procent. Personer födda i Sverige i inkomstgrupp ett har en täckning på 65 procent. I den högsta inkomstgruppen 5, har Sverigefödda en täckning på 84 procent, de födda i övriga Europa 68 procent och övriga världen 72 procent. Trenderna liknar vecka 31

Figur 4. Andel vaccinerade med minst en dos utifrån födelseland och inkomstgrupp (1=lägst inkomst, 5=högst inkomst) i åldersgruppen 30-39 år. Uppdaterat 18 augusti.

Stapeldiagram Andel vaccinerade med minst en dos utifrån födelseland och inkomstgrupp i åldersgruppen 40-49

I åldersgruppen 40-49 ses lägst täckning bland personer födda i övriga Europa och övriga världen i inkomstgrupp ett med 31 respektive 50 procent. Personer födda i Sverige i inkomstgrupp ett har en täckning på 68 procent. I den högsta inkomstgruppen 5, har Sverigefödda en täckning på 94 procent, de födda i övriga Europa 80 procent och övriga världen 82 procent. Trenderna liknar vecka 31.

Figur 5. Andel vaccinerade med minst en dos utifrån födelseland och inkomstgrupp (1=lägst inkomst, 5=högst inkomst) i åldersgruppen 40-49 år. Uppdaterat 18 augusti.

Stapeldiagram Andel vaccinerade med minst en dos utifrån födelseland och inkomstgrupp åldersgruppen 50-59

I åldersgruppen 50-59 ses lägst täckning bland personer födda i övriga Europa och övriga världen i inkomstgrupp ett med 47 respektive 60 procent. Personer födda i Sverige i inkomstgrupp ett har en täckning på 74 procent. I den högsta inkomstgruppen 5, har Sverigefödda en täckning på 96 procent, de födda i övriga Europa 86 procent och övriga världen 85 procent. Trenderna liknar vecka 31.

Figur 6. Andel vaccinerade med minst en dos utifrån födelseland och inkomstgrupp (1=lägst inkomst, 5=högst inkomst) i åldersgruppen 50-59 år. Uppdaterat 18 augusti.

Stapeldiagram Andel vaccinerade med minst en dos utifrån födelseland och inkomstgrupp i åldersgruppen 60-69

Utbildningsgrad

Utbildningsgrad är ett annat vanligt mått på socioekonomi. Figur 7 visar att täckningsgraden skiljer sig åt även utifrån utbildningsgrad, med de största skillnaderna i yngre åldersgrupper. Personer med eftergymnasial utbildning har en högre täckningsgrad främst i åldersgrupperna 30-39 år och 40-49 år medan de med förgymnasial utbildning har en lägre täckningsgrad i dessa åldersgrupper. Bland de äldsta är täckningsgraden nästan samma oavsett utbildningsnivå. Jämfört med vecka 31 har skillnaderna mellan täckningen hos personer med eftergymnasial utbildning och personer med förgymnasial utbildning minskat i åldersgrupper 30-39 och 40-49 (1 respektive 2 procentenheter). Skillnader i åldersgrupperna 50-59, 60-69, 70-79 och 80+ år är samma som vecka 31.

Figur 7. Andel vaccinerade med minst en dos utbildningsgrad i åldersgrupp 30-39, 40-49, 50-59, 60-69, 70-79, 80+ år. Uppdaterat 18 augusti.

Stapeldiagram Andel vaccinerade med minst en dos utbildningsgrad i åldersgrupp

I figur 8-10 visas vaccinationstäckningen utifrån födelseland och utbildningsgrad för åldersgrupperna 30-39, 40-49 och 50-59.

I åldersgruppen 30-39 år ökar täckningsgraden med utbildningsgraden, från 40 till 62 procent bland personer födda i övriga världen, 30 till 55 procent bland personer födda i övriga Europa, och från 55 till 86 procent bland personer födda i Sverige (se figur 8). Trenderna liknar vecka 31.

Figur 8. Andel vaccinerade med minst en dos utifrån födelseland och utbildningsgrad i åldersgruppen 30-39 år. Uppdaterat 18 augusti.

Stapeldiagram Andel vaccinerade med minst en dos utifrån födelseland och utbildningsgrad i åldersgruppen 40-49 år.

I åldersgruppen 40-49 år ökar täckningsgraden med utbildningsgraden, från 56 till 71 procent bland personer födda i övriga världen, 44 till 67 procent bland personer födda i övriga Europa, och från 72 till 92 procent bland personer födda i Sverige (se figur 9). Trenderna liknar vecka 31.

Figur 9. Andel vaccinerade med minst en dos utifrån födelseland och utbildningsgrad i åldersgruppen 40-49 år. Uppdaterat 18 augusti.

Stapeldiagram Andel vaccinerade med minst en dos utifrån födelseland och utbildningsgrad i åldersgruppen 50-59 år.

I åldersgruppen 50-59 år ökar täckningsgraden med utbildningsgraden, från 70 till 77 procent bland personer födda i övriga världen, 66 till 76 procent bland personer födda i övriga Europa, och från 84 till 94 procent bland personer födda i Sverige (se figur 10). Trenderna liknar vecka 31.

Figur 10. Andel vaccinerade med minst en dos utifrån födelseland och utbildningsgrad i åldersgruppen 50-59 år. Uppdaterat 18 augusti.

Stapeldiagram Andel vaccinerade med minst en dos utifrån födelseland och utbildningsgrad i åldersgruppen 60-69 år