Födelseland

Vaccinationstäckningen skiljer sig åt beroende på var i världen man är född. I figur 1 visas andelar av personer som har vaccinerat sig per åldersgrupp och födelseland.

Jämfört med vecka 33 har skillnaderna mellan täckningen hos personer födda i Sverige och personer födda i andra födelseländer minskat mellan 0-2 procentenheter i åldersgrupperna 40-49, 50-59, 60-69, och 80+ år. I åldersgrupperna 20-29 och 30-39 år har skillnaderna däremot ökat mellan 0-1 procentenheter. Skillnader i åldersgrupp 70-79 år är samma som vecka 33.

Figur 1. Andel vaccinerade med minst en dos efter födelseland och åldersgrupp. Uppdaterad 2021-09-02.

Stapeldiagram Andel vaccinerade med minst en dos efter födelseland i åldersgrupper

Sveriges 21 regioner har olika befolkningsstrukturer och förutsättningar, och därför är det inte konstigt att vaccinationstäckningen varierar mellan olika regioner (se figur 2a och 2b). Dock ses liknande mönster bland samtliga regioner där högst andel vaccinerade återfinns bland personer födda i Sverige.

Figur 2a. Andel vaccinerade med minst en dos efter födelseland per region i åldersgrupper 20+ år. Uppdaterad 2021-09-02.

Stapeldiagram Andel vaccinerade med minst en dos efter födelseland per region i åldersgrupper 20+ år

Figur 2b. Andel vaccinerade med minst en dos efter födelseland per region i åldersgrupper 20+ år. Uppdaterat 2021-09-02.

Stapeldiagram Andel vaccinerade med minst en dos efter födelseland per region i åldersgrupper 20+ år

Inkomst

Flera studier har visat att personer i lägre socioekonomiska grupper har högre risk att drabbas av allvarlig sjukdom och död i covid-19. I figur 3 ses täckningsgraden per åldersgrupp och inkomstnivå indelad i fem grupper, där 1 motsvarar lägst inkomst och 5 högst inkomst. Det finns ett samband mellan inkomstnivå och täckningsgrad i de yngre åldersgrupperna, dvs. ju högre inkomst desto högre andel som har vaccinerat sig. Jämfört med vecka 33 har skillnaderna mellan täckningen i inkomstnivåer 1 och 5 minskat 1 procentenhet i åldersgrupperna 30-39, 40-49 och 80+ år. Skillnader i åldersgrupperna 50-59, 60-69, och 70-79 år är samma som vecka 33.

Figur 3. Andel vaccinerade med minst en dos efter inkomstgrupp (1=lägst inkomst, 5=högst inkomst) och åldersgrupp. Uppdaterad 2021-09-02

Stapeldiagram ndel vaccinerade med minst en dos efter inkomstgrupp

I figur 4-6 visas vaccinationstäckningen utifrån födelseland och inkomstgrupp för åldersgrupperna 30-39, 40-49, 50-59. Samma mönster ses även här, där högre inkomst motsvarar högre täckning oavsett födelseland. I alla åldersgrupper ses lägst täckning bland personer födda i övriga Europa och övriga världen i inkomstgrupp ett, och högst täckning ses bland personer födda i Sverige i inkomstgrupp fem.

I åldersgruppen 30-39 år ses lägst täckning bland personer födda i övriga Europa och övriga världen i inkomstgrupp ett med 30 respektive 44 procent. Personer födda i Sverige i inkomstgrupp ett har en täckning på 68 procent. I den högsta inkomstgruppen 5, har Sverigefödda en täckning på 86 procent, de födda i övriga Europa 70 procent och övriga världen 74 procent. Trenderna liknar vecka 33.

Figur 4. Andel vaccinerade med minst en dos utifrån födelseland och inkomstgrupp (1=lägst inkomst, 5=högst inkomst) i åldersgruppen 30-39 år. Uppdaterad 2021-09-02.

Stapeldiagram Andel vaccinerade med minst en dos utifrån födelseland och inkomstgrupp i åldersgruppen 40-49

I åldersgruppen 40-49 ses lägst täckning bland personer födda i övriga Europa och övriga världen i inkomstgrupp ett med 33 respektive 52 procent. Personer födda i Sverige i inkomstgrupp ett har en täckning på 69 procent. I den högsta inkomstgruppen 5, har Sverigefödda en täckning på 94 procent, de födda i övriga Europa 81 procent och övriga världen 84 procent. Trenderna liknar vecka 33.

Figur 5. Andel vaccinerade med minst en dos utifrån födelseland och inkomstgrupp (1=lägst inkomst, 5=högst inkomst) i åldersgruppen 40-49 år. Uppdaterad 2021-09-02.

Stapeldiagram Andel vaccinerade med minst en dos utifrån födelseland och inkomstgrupp åldersgruppen 50-59

I åldersgruppen 50-59 ses lägst täckning bland personer födda i övriga Europa och övriga världen i inkomstgrupp ett med 48 respektive 62 procent. Personer födda i Sverige i inkomstgrupp ett har en täckning på 75 procent. I den högsta inkomstgruppen 5, har Sverigefödda en täckning på 96 procent, de födda i övriga Europa 86 procent och övriga världen 86 procent. Trenderna liknar vecka 33.

Figur 6. Andel vaccinerade med minst en dos utifrån födelseland och inkomstgrupp (1=lägst inkomst, 5=högst inkomst) i åldersgruppen 50-59 år. Uppdaterad 2021-09-02.

Stapeldiagram Andel vaccinerade med minst en dos utifrån födelseland och inkomstgrupp i åldersgruppen 60-69

Utbildningsgrad

Utbildningsgrad är ett annat vanligt mått på socioekonomi. Figur 7 visar att täckningsgraden skiljer sig åt även utifrån utbildningsgrad, med de största skillnaderna i yngre åldersgrupper. Personer med eftergymnasial utbildning har en högre täckningsgrad främst i åldersgrupperna 30-39, 40-49 och 50-59 år medan de med förgymnasial utbildning har en lägre täckningsgrad i dessa åldersgrupper. Bland de äldsta är täckningsgraden nästan samma oavsett utbildningsnivå. Jämfört med vecka 33 har skillnaderna mellan täckningen hos personer med eftergymnasial utbildning och personer med förgymnasial utbildning minskat i åldersgrupper 40-49 och 60-69 (2 respektive 1 procentenheter). Skillnader i åldersgrupperna 30-39, 50-59, 70-79 och 80+ år är samma som vecka 33.

Figur 7. Andel vaccinerade med minst en dos utbildningsgrad i åldersgrupp 30-39, 40-49, 50-59, 60-69, 70-79, 80+ år. Uppdaterad 2021-09-02.

Stapeldiagram Andel vaccinerade med minst en dos utbildningsgrad i åldersgrupp

I figur 8-10 visas vaccinationstäckningen utifrån födelseland och utbildningsgrad för åldersgrupperna 30-39, 40-49 och 50-59.

I åldersgruppen 30-39 år ökar täckningsgraden med utbildningsgraden, från 44 till 65 procent bland personer födda i övriga världen, 33 till 57 procent bland personer födda i övriga Europa, och från 57 till 88 procent bland personer födda i Sverige (se figur 8). Trenderna liknar vecka 33.

Figur 8. Andel vaccinerade med minst en dos utifrån födelseland och utbildningsgrad i åldersgruppen 30-39 år. Uppdaterad 2021-09-02.

Stapeldiagram Andel vaccinerade med minst en dos utifrån födelseland och utbildningsgrad i åldersgruppen 40-49 år.

I åldersgruppen 40-49 år ökar täckningsgraden med utbildningsgraden, från 60 till 73 procent bland personer födda i övriga världen, 46 till 68 procent bland personer födda i övriga Europa, och från 74 till 93 procent bland personer födda i Sverige (se figur 9). Trenderna liknar vecka 33.

Figur 9. Andel vaccinerade med minst en dos utifrån födelseland och utbildningsgrad i åldersgruppen 40-49 år. Uppdaterad 2021-09-02.

Stapeldiagram Andel vaccinerade med minst en dos utifrån födelseland och utbildningsgrad i åldersgruppen 50-59 år.

I åldersgruppen 50-59 år ökar täckningsgraden med utbildningsgraden, från 72 till 78 procent bland personer födda i övriga världen, 67 till 76 procent bland personer födda i övriga Europa, och från 85 till 94 procent bland personer födda i Sverige (se figur 10). Trenderna liknar vecka 33.

Figur 10. Andel vaccinerade med minst en dos utifrån födelseland och utbildningsgrad i åldersgruppen 50-59 år. Uppdaterad 2021-09-02.

Stapeldiagram Andel vaccinerade med minst en dos utifrån födelseland och utbildningsgrad i åldersgruppen 60-69 år