Födelseland

Vaccinationstäckningen skiljer sig åt beroende på var i världen man är född. I figur 1a-1d nedan visas täckningsgraden över tid, från vecka 14 till vecka 36, bland personer födda utanför Sverige.

Täckningsgraden bland personer födda utanför Europa följer i stort sett trenden bland övriga personer (se de streckade linjerna), figur 1a. Andel vaccinerade med minst en dos är högst bland personer 60 år och äldre, 80 procent, jämfört med 72 i åldersgruppen 40-59 och 55 procent bland 20 till 30-åringar.

Figur 1a. Andel vaccinerade med minst en dos bland personer födda utanför Europa, per åldersgrupp (20-39, 40-59 och 60 år och äldre) över tid. Uppdaterat 15 september.

Trenderna visas mellan v14 och v36. Vi ser en viss avtagande trend i alla åldersgrupper

I figur 1b ses trenden över andelen fullvaccinerade bland personer födda utanför Europa. Även här följer trenden den för övriga personer. Glappet mellan kurvorna bland de yngre 20-39 år har dock ökat något de senaste veckorna.

Figur 1b. Andel fullvaccinerade bland personer födda utanför Europa, per åldersgrupp (20-39, 40-59 och 60 år och äldre) över tid. Uppdaterat 15 september.

Trenden över andelen fullvaccinerade bland personer födda utanför Europa visas för 3 grupper.

I Figur 1c ses utvecklingen över tid av andel vaccinerade med minst en dos bland personer födda inom Europa, men utanför EU28 och Norden. Också här följs kurvorna åt (jämfört med övriga befolkningen) men med ett större glapp under de senare veckorna. Samma mönster ses för fullvaccinerade i figur 1d, se nedan.

Figur 1c. Andel vaccinerade med minst en dos bland personer födda inom Europa, men utom EU28 och Norden, per åldersgrupp (20-39, 40-59 och 60 år och äldre) över tid. Uppdaterat 15 september.

Trenderna för minst en dos för personer födda inom Europa men utom EU28 och Norden.

Figur 1d. Andel fullvaccinerade bland personer födda inom Europa men utanför EU28 och Norden, per åldersgrupp (20-39, 40-59 och 60 år och äldre) över tid. Uppdaterat 15 september.

Täckningstrender mellan v 14och v 36, fullvaccinerade födda i Europa men utanför EY28 och Norden.

I figur 2 visas andelar av personer som har vaccinerat sig per åldersgrupp och födelseland.

Jämfört med vecka 35 har skillnaderna mellan täckningen hos personer födda i Sverige och personer födda i andra födelseländer minskat mellan 0-1 procentenheter i åldersgrupperna 20-29, 30-39, 40-49, 50-59, 60-69, och 70-79 år. Skillnader i åldersgrupp 80+ år är samma som vecka 35.

Figur 2. Andel vaccinerade med minst en dos efter födelseland och åldersgrupp. Uppdaterat 15 september.

Vaccinationstäckningen skiljer sig åt beroende på var i världen man är född. I figur 1 visas andelar av personer som har vaccinerat sig per åldersgrupp och födelseland. Jämfört med vecka 35 har skillnaderna mellan täckningen hos personer födda i Sverige och personer födda i andra födelseländer minskat mellan 0-1 procentenheter i åldersgrupperna 20-29, 30-39, 40-49, 50-59, 60-69, och 70-79 år. Skillnader i åldersgrupp 80+ år är samma som vecka 35.

Sveriges 21 regioner har olika befolkningsstrukturer och förutsättningar, och därför är det inte konstigt att vaccinationstäckningen varierar mellan olika regioner (se figur 3a och 3b). Dock ses liknande mönster bland samtliga regioner där högst andel vaccinerade återfinns bland personer födda i Sverige.

Figur 3a. Andel vaccinerade med minst en dos efter födelseland per region i åldersgrupper 20+ år. Uppdaterat 15 september.

Sveriges 21 regioner har olika befolkningsstrukturer och förutsättningar, och därför är det inte konstigt att vaccinationstäckningen varierar mellan olika regioner (se figur 2a och 2b). Dock ses liknande mönster bland samtliga regioner där högst andel vaccinerade återfinns bland personer födda i Sverige.

Figur 3b. Andel vaccinerade med minst en dos efter födelseland per region i åldersgrupper 20+ år. Uppdaterat 15 september.

Sveriges 21 regioner har olika befolkningsstrukturer och förutsättningar, och därför är det inte konstigt att vaccinationstäckningen varierar mellan olika regioner (se figur 2a och 2b). Dock ses liknande mönster bland samtliga regioner där högst andel vaccinerade återfinns bland personer födda i Sverige.

Inkomst

Flera studier har visat att personer i lägre socioekonomiska grupper har högre risk att drabbas av allvarlig sjukdom och död i covid-19. I figur 4 ses täckningsgraden per åldersgrupp och inkomstnivå indelad i fem grupper, där 1 motsvarar lägst inkomst och 5 högst inkomst. Det finns ett samband mellan inkomstnivå och täckningsgrad i de yngre åldersgrupperna, dvs. ju högre inkomst desto högre andel som har vaccinerat sig. Jämfört med vecka 35 har skillnaderna mellan täckningen i inkomstnivåer 1 och 5 minskat 1 procentenhet i åldersgrupperna 30-39, 40-49, 50-59 och 60-69 år. Skillnader i åldersgrupperna 70-79 och 80+ år är samma som vecka 35.

Figur 4. Andel vaccinerade med minst en dos efter inkomstgrupp (1=lägst inkomst, 5=högst inkomst) och åldersgrupp. Uppdaterat 15 september.

Flera studier har visat att personer i lägre socioekonomiska grupper har högre risk att drabbas av allvarlig sjukdom och död i covid-19. I figur 3 ses täckningsgraden per åldersgrupp och inkomstnivå indelad i fem grupper, där 1 motsvarar lägst inkomst och 5 högst inkomst. Det finns ett samband mellan inkomstnivå och täckningsgrad i de yngre åldersgrupperna, dvs. ju högre inkomst desto högre andel som har vaccinerat sig. Jämfört med vecka 35 har skillnaderna mellan täckningen i inkomstnivåer 1 och 5 minskat 1 procentenhet i åldersgrupperna 30-39, 40-49, 50-59 och 60-69 år. Skillnader i åldersgrupperna 70-79 och 80+ år är samma som vecka 35.

I figur 5-7 visas vaccinationstäckningen utifrån födelseland och inkomstgrupp för åldersgrupperna 30-39, 40-49, 50-59. Samma mönster ses även här, där högre inkomst motsvarar högre täckning oavsett födelseland. I alla åldersgrupper ses lägst täckning bland personer födda i övriga Europa och övriga världen i inkomstgrupp ett, och högst täckning ses bland personer födda i Sverige i inkomstgrupp fem.

I åldersgruppen 30-39 år ses lägst täckning bland personer födda i övriga Europa och övriga världen i inkomstgrupp ett med 31 respektive 47 procent. Personer födda i Sverige i inkomstgrupp ett har en täckning på 70 procent. I den högsta inkomstgruppen 5, har Sverigefödda en täckning på 87 procent, de födda i övriga Europa 72 procent och övriga världen 76 procent. Trenderna liknar vecka 35.

Figur 5. Andel vaccinerade med minst en dos utifrån födelseland och inkomstgrupp (1=lägst inkomst, 5=högst inkomst) i åldersgruppen 30-39 år. Uppdaterat 15 september.

I figur 4-6 visas vaccinationstäckningen utifrån födelseland och inkomstgrupp för åldersgrupperna 30-39, 40-49, 50-59. Samma mönster ses även här, där högre inkomst motsvarar högre täckning oavsett födelseland. I alla åldersgrupper ses lägst täckning bland personer födda i övriga Europa och övriga världen i inkomstgrupp ett, och högst täckning ses bland personer födda i Sverige i inkomstgrupp fem.  I åldersgruppen 30-39 år ses lägst täckning bland personer födda i övriga Europa och övriga världen i inkomstgrupp ett med 31 respektive 47 procent. Personer födda i Sverige i inkomstgrupp ett har en täckning på 70 procent. I den högsta inkomstgruppen 5, har Sverigefödda en täckning på 87 procent, de födda i övriga Europa 72 procent och övriga världen 76 procent. Trenderna liknar vecka 35.

I åldersgruppen 40-49 ses lägst täckning bland personer födda i övriga Europa och övriga världen i inkomstgrupp ett med 34 respektive 55 procent. Personer födda i Sverige i inkomstgrupp ett har en täckning på 71 procent. I den högsta inkomstgruppen 5, har Sverigefödda en täckning på 95 procent, de födda i övriga Europa 82 procent och övriga världen 85 procent. Trenderna liknar vecka 35.

Figur 6. Andel vaccinerade med minst en dos utifrån födelseland och inkomstgrupp (1=lägst inkomst, 5=högst inkomst) i åldersgruppen 40-49 år. Uppdaterat 15 september.

I åldersgruppen 40-49 ses lägst täckning bland personer födda i övriga Europa och övriga världen i inkomstgrupp ett med 34 respektive 55 procent. Personer födda i Sverige i inkomstgrupp ett har en täckning på 71 procent. I den högsta inkomstgruppen 5, har Sverigefödda en täckning på 95 procent, de födda i övriga Europa 82 procent och övriga världen 85 procent. Trenderna liknar vecka 35.

I åldersgruppen 50-59 ses lägst täckning bland personer födda i övriga Europa och övriga världen i inkomstgrupp ett med 49 respektive 63 procent. Personer födda i Sverige i inkomstgrupp ett har en täckning på 76 procent. I den högsta inkomstgruppen 5, har Sverigefödda en täckning på 96 procent, de födda i övriga Europa 87 procent och övriga världen 87 procent. Trenderna liknar vecka 35.

Figur 7. Andel vaccinerade med minst en dos utifrån födelseland och inkomstgrupp (1=lägst inkomst, 5=högst inkomst) i åldersgruppen 50-59 år. Uppdaterat 15 september.

I åldersgruppen 50-59 ses lägst täckning bland personer födda i övriga Europa och övriga världen i inkomstgrupp ett med 49 respektive 63 procent. Personer födda i Sverige i inkomstgrupp ett har en täckning på 76 procent. I den högsta inkomstgruppen 5, har Sverigefödda en täckning på 96 procent, de födda i övriga Europa 87 procent och övriga världen 87 procent. Trenderna liknar vecka 35.

Utbildningsgrad

Utbildningsgrad är ett annat vanligt mått på socioekonomi. Figur 8 visar att täckningsgraden skiljer sig åt även utifrån utbildningsgrad, med de största skillnaderna i yngre åldersgrupper. Personer med eftergymnasial utbildning har en högre täckningsgrad främst i åldersgrupperna 30-39, 40-49 och 50-59 år medan de med förgymnasial utbildning har en lägre täckningsgrad i dessa åldersgrupper. Bland de äldsta är täckningsgraden nästan samma oavsett utbildningsnivå. Jämfört med vecka 35 har skillnaderna mellan täckningen hos personer med eftergymnasial utbildning och personer med förgymnasial utbildning minskat i åldersgrupper 30-39, 40-49, 50-59 och 70-79 år med 1 procentenhet medan i åldersgrupp 60-69 år har skillnaden ökat med 1 procentenhet. Skillnader i åldersgruppen 80+ år är samma som vecka 35.

Figur 8. Andel vaccinerade med minst en dos utifrån utbildningsgrad i åldersgrupperna 30-39, 40-49, 50-59, 60-69, 70-79, 80+ år. Uppdaterat 15 september.

Utbildningsgrad är ett annat vanligt mått på socioekonomi. Figur 7 visar att täckningsgraden skiljer sig åt även utifrån utbildningsgrad, med de största skillnaderna i yngre åldersgrupper. Personer med eftergymnasial utbildning har en högre täckningsgrad främst i åldersgrupperna 30-39, 40-49 och 50-59 år medan de med förgymnasial utbildning har en lägre täckningsgrad i dessa åldersgrupper. Bland de äldsta är täckningsgraden nästan samma oavsett utbildningsnivå. Jämfört med vecka 35 har skillnaderna mellan täckningen hos personer med eftergymnasial utbildning och personer med förgymnasial utbildning minskat i åldersgrupper 30-39, 40-49, 50-59 och 70-79 år med 1 procentenhet medan i åldersgrupp 60-69 år har skillnaden ökat med 1 procentenhet. Skillnader i åldersgruppen 80+ år är samma som vecka 35.

I figur 9-11 visas vaccinationstäckningen utifrån födelseland och utbildningsgrad för åldersgrupperna 30-39, 40-49 och 50-59.

I åldersgruppen 30-39 år ökar täckningsgraden med utbildningsgraden, från 48 till 67 procent bland personer födda i övriga världen, 36 till 59 procent bland personer födda i övriga Europa, och från 60 till 89 procent bland personer födda i Sverige (se figur 9). Trenderna liknar vecka 35.

Figur 9. Andel vaccinerade med minst en dos utifrån födelseland och utbildningsgrad i åldersgruppen 30-39 år. Uppdaterat 15 september.

I figur 8-10 visas vaccinationstäckningen utifrån födelseland och utbildningsgrad för åldersgrupperna 30-39, 40-49 och 50-59. I åldersgruppen 30-39 år ökar täckningsgraden med utbildningsgraden, från 48 till 67 procent bland personer födda i övriga världen, 36 till 59 procent bland personer födda i övriga Europa, och från 60 till 89 procent bland personer födda i Sverige (se figur 8). Trenderna liknar vecka 35.

I åldersgruppen 40-49 år ökar täckningsgraden med utbildningsgraden, från 63 till 75 procent bland personer födda i övriga världen, 49 till 70 procent bland personer födda i övriga Europa, och från 76 till 93 procent bland personer födda i Sverige (se figur 9). Trenderna liknar vecka 35.

Figur 10. Andel vaccinerade med minst en dos utifrån födelseland och utbildningsgrad i åldersgruppen 40-49 år. Uppdaterat 15 september.

I åldersgruppen 40-49 år ökar täckningsgraden med utbildningsgraden, från 63 till 75 procent bland personer födda i övriga världen, 49 till 70 procent bland personer födda i övriga Europa, och från 76 till 93 procent bland personer födda i Sverige (se figur 9). Trenderna liknar vecka 35.

I åldersgruppen 50-59 år ökar täckningsgraden med utbildningsgraden, från 74 till 79 procent bland personer födda i övriga världen, 68 till 76 procent bland personer födda i övriga Europa, och från 85 till 94 procent bland personer födda i Sverige (se figur 11). Trenderna liknar vecka 35.

Figur 11. Andel vaccinerade med minst en dos utifrån födelseland och utbildningsgrad i åldersgruppen 50-59 år. Uppdaterat 15 september.

I åldersgruppen 50-59 år ökar täckningsgraden med utbildningsgraden, från 74 till 79 procent bland personer födda i övriga världen, 68 till 76 procent bland personer födda i övriga Europa, och från 85 till 94 procent bland personer födda i Sverige (se figur 10). Trenderna liknar vecka 35.