Födelseland

Vaccinationstäckningen skiljer sig åt beroende på var i världen man är född. I figur 1 och 2 nedan visas täckningsgraden var fjärde vecka för åldersgruppen 16 – 39 år, mellan vecka 26 och vecka 38 utifrån födelseland (område). Figur 1 visar täckningen med minst 1 dos. Täckningen för samtliga födelseländer har successivt ökat mellan vecka 26 och 38, även om ökningen har minskat mellan v.34 och v.38. Täckningen med minst 1 dos i åldersgruppen 16 – 39 år spänner mellan 43 procent (EU28) och 80 procent (Sverige) under v. 39.

Figur 1. Andel vaccinerade med minst 1 dos var fjärde vecka, mellan vecka 26 och 38, i åldersgruppen 16-39 år, utifrån födelseland (område). Procent. Uppdaterat 30 september.

Andel vaccinerade med minst 1 dos var fjärde vecka, mellan vecka 26 och 38, i åldersgruppen 16-39 år, utifrån födelseland (område).

I figur 2 nedan redovisas andel fullvaccinerade i åldersgruppen 16 – 39 år utifrån födelseland. Vecka 26 låg andel fullvaccinerade på knappt 10 procent i samtliga grupper förutom Sverige (11 procent). Sedan har ökningen gått fortare i vissa grupper och ligger i v.38 på mellan 55 procent och 69 procent i Sverige, Övriga Norden, Asien, Oceanien, Nordamerika och Sydamerika. Övriga områden har en täckningsgrad på mellan 29 och 40 procent (EU28, Övriga Europa, Mellanöstern, Nordafrika och Övriga Afrika).

Figur 2. Andel fullvaccinerade var fjärde vecka, mellan vecka 26 och 38 i åldersgruppen 16 – 39 år, utifrån födelseland (område). Procent. Uppdaterat 30 september.

Andel fullvaccinerade var fjärde vecka, mellan vecka 26 och 38 i åldersgruppen 16 – 39 år, utifrån födelseland (område).

Täckningsgraden bland personer födda utanför Sverige följer i stort sett trenden bland Sverigefödda (se de streckade linjerna), se figur 3. Andel fullvaccinerade är högst bland personer 60 år och äldre, 80 procent, jämfört med 64 procent i åldersgruppen 40-59 och 44 procent bland 20 till 30-åringar.

Figur 3. Andel fullvaccinerade bland personer födda utanför Sverige per åldersgrupp (20-39, 40-59 och 60 år och äldre) över tid. Procent. Uppdaterat 30 september.

Andel fullvaccinerade bland personer födda utanför Sverige per åldersgrupp (20-39, 40-59 och 60 år och äldre) över tid.

Inkomst

Flera studier har visat att personer i lägre socioekonomiska grupper har högre risk att drabbas av allvarlig sjukdom och död i covid-19. I figur 4 ses täckningsgraden per åldersgrupp och inkomstnivå indelad i fem grupper, där 1 motsvarar lägst inkomst och 5 högst inkomst. Det finns ett samband mellan inkomstnivå och täckningsgrad i de yngre åldersgrupperna, dvs. ju högre inkomst desto högre andel som har vaccinerat sig. Jämfört med vecka 37 har skillnaderna mellan täckningen i inkomstnivåer 1 och 5 minskat 1 procentenhet i åldersgrupperna 30-39, 40-49, 50-59 och 70-79 och med 2 procentenheter i åldersgruppen 60-69 år. Skillnader i åldersgruppen 80+ år är samma som vecka 37.

Figur 4. Andel vaccinerade med minst 1 dos efter inkomstgrupp (1=lägst inkomst, 5=högst inkomst) och åldersgrupp. Uppdaterat 30 september.

Andel vaccinerade med minst 1 dos efter inkomstgrupp (1=lägst inkomst, 5=högst inkomst) och åldersgrupp.

Figur 5. Andel fullvaccinerade efter inkomstgrupp (1=lägst inkomst, 5=högst inkomst) och åldersgrupp. Uppdaterat 30 september.

Andel fullvaccinerade efter inkomstgrupp (1=lägst inkomst, 5=högst inkomst) och åldersgrupp.

Skillnaderna i täckningsgrad efter inkomst skiljer sig mest i lägre åldersgrupper. Bland personer 30 – 39 år skiljer det 30 procentenheter mellan lägst inkomst (grupp 1) och högst inkomst (grupp 5) och i åldersgruppen 40 – 49 skiljer det 37 procentenheter mellan lägst och högst inkomst.