Födelseland

Vaccinationstäckningen skiljer sig åt beroende på var i världen man är född. I figur 1 och 2 nedan visas täckningsgraden var fjärde vecka för åldersgruppen 16 – 39 år, mellan vecka 30 och vecka 42 utifrån födelseland (område). Figur 1 visar täckningen med minst 1 dos. Täckningen för samtliga födelseländer har successivt ökat mellan vecka 30 och 42, även om ökningen har minskat mellan v.34 och v.42. Täckningen med minst 1 dos i åldersgruppen 16 – 39 år spänner mellan 45 procent (EU28) och 82 procent (Sverige) under v.42. Den procentuella ökningen mellan vecka 38 och 42 har varit störst bland personer födda i Övriga Afrika (9 procent) och Afrika (8 procent).

Figur 1. Andel vaccinerade med minst 1 dos var fjärde vecka, mellan vecka 30 och 42, i åldersgruppen 16-39 år, utifrån födelseland (område). Procent. Uppdaterat 27 oktober.

Figuren visar att täckningen ökar bland alla personer, oavsett födelseland, men det nivåerna skiljer sig åt. Täckningenstakten har också minskat något ex mellan v 34 och v 42.

I figur 2 nedan redovisas andel vaccinerade med minst 2 doser i åldersgruppen 16 – 39 år utifrån födelseland. Vecka 30 låg andelen på mellan 10 och 20 procent i samtliga grupper. Sedan har ökningen gått fortare i vissa grupper och ligger i v.42 på mellan 59 procent och 75 procent i Sverige, Övriga Norden, Asien, Oceanien, Nordamerika och Sydamerika. Övriga områden har en täckningsgrad på mellan 36 och 48 procent (EU28, Övriga Europa, Mellanöstern, Nordafrika och Övriga Afrika). Den procentuella ökningen mellan vecka 38 och 42 har varit störst bland personer födda i Övriga Afrika (24 procent), Afrika (23 procent) och Mellanöstern (20 procent).

Figur 2. Andel med minst 2 doser var fjärde vecka, mellan vecka 30 och 42 i åldersgruppen 16 – 39 år, utifrån födelseland (område). Procent. Uppdaterat 27 oktober.

I alla områden ses en ökning emllan  v30 och v.34. Dock ses en mycket mildare ökning mellan de senaste mätpunkterna v.34 och v.42.

Täckningsgraden bland personer födda utanför Sverige följer i stort sett trenden bland Sverigefödda (se de streckade linjerna), se figur 3. Andel fullvaccinerade är högst bland personer 60 år och äldre, 81 procent, jämfört med 68 procent i åldersgruppen 40-59 och 49 procent bland 20 till 30-åringar.

Figur 3. Figur 3. Andel vaccinerade med minst 2 doser bland personer födda utanför Sverige per åldersgrupp (20-39, 40-59 och 60 år och äldre) över tid. Procent. Uppdaterat 27 oktober.

Vaccinationstäckningen för personer födda utanför Sverige följer i stort trenden för Sverigefödda. Dock har gapet mellan linjerna ökat något under senare tiden.

Andel vaccinerade med minst en dos utifrån födelseland per region presenteras i figur 4a och 4b. I samtliga regioner ses den största andelen vaccinerade bland personer födda i Sverige, där andelen vaccinerade med minst 1 dos ligger mellan 88 och 93 procent. Andelen vaccinerade bland personer födda i Övriga Europa och i Övriga världen är lägst i storstadsregionerna (Stockholm, Göteborg och Malmö).

Figur 4a. Andel vaccinerade med minst 1 dos utifrån region och födelseland. Procent. Uppdaterat 27 oktober.

De tio första länen (i 4b visas de övriga). I samtliga län ligger personer födda i Sverige högst på runt 90 procent. Perosner födda i övriga Europa och i övriga världen ligger på 60-70 procent.

Figur 4b. Andel vaccinerade med minst 1 dos utifrån region och födelseland. Procent. Uppdaterat 27 oktober.

De övriga länen visas här och samma sak, högst täckning bland personer födda i Sverige, runt 90 procent. personer födda i övriga Europa ligger bland  63 och 79 procent och övriga världen mellan 67 och 75 procent.

Inkomst

Flera studier har visat att personer i lägre socioekonomiska grupper har högre risk att drabbas av allvarlig sjukdom och död i covid-19. I figur 5 ses täckningsgraden per åldersgrupp och inkomstnivå indelad i fem grupper, där 1 motsvarar lägst inkomst och 5 högst inkomst. Det finns ett samband mellan inkomstnivå och täckningsgrad i de yngre åldersgrupperna, dvs. ju högre inkomst desto högre andel som har vaccinerat sig.
I åldersgruppen 30–39 år skiljer det 28 procentenheter mellan lägst inkomst (grupp 1) och högst inkomst (grupp 5), en minskning med 2 procentenheter jämfört med vecka 38. I åldersgruppen 49–49 år skiljer det 34 procentenheter mellan lägst och högst inkomst, en minskning med 3 procentenheter jämfört med vecka 38.

Figur 5. Andel vaccinerade med minst 2 doser efter inkomstgrupp (1=lägst inkomst, 5=högst inkomst) och åldersgrupp. Uppdaterat 27 oktober.

Vaccinationstäckningen skiljer sig mest bland inkomstgrupp 1 och inkomstgrupp fem bland yngre personer, dvs 30 - 39 och 40 - 49 år.

Utbildningsgrad

Utbildningsgrad är ett annat vanligt mått på socioekonomi. Figur 6 visar att täckningsgraden skiljer sig åt även utifrån utbildningsgrad, med de största skillnaderna i yngre åldersgrupper. Personer med eftergymnasial utbildning har en högre täckningsgrad främst i åldersgrupperna 30–39, 40–49 och 50–59 år medan de med förgymnasial utbildning har en lägre täckningsgrad i dessa åldersgrupper. Bland de äldsta är täckningsgraden nästan samma oavsett utbildningsnivå.

I åldersgruppen 30–39 år skiljer det 29 procentenheter mellan personer med eftergymnasial utbildning och personer med förgymnasial utbildning. I åldersgruppen 40–49 år skiljer det 21 procentenheter mellan personer med eftergymnasial utbildning och personer med förgymnasial utbildning.

Figur 6. Andel fullvaccinerade utifrån utbildningsgrad i åldersgrupp. Uppdaterat 27 oktober.

I de äldsta åldersgrupperna ses nästan inga skillnader i täckninge utifrån utbildningsgrad. Bland de yngre 30-39 och 40-49 ses en gradient där längre utbildning visar högre täckning.