Födelseland

Vaccinationstäckningen skiljer sig åt beroende på var i världen man är född. I figur 1 och 2 nedan visas täckningsgraden var fjärde vecka för åldersgruppen 16 – 39 år, mellan vecka 30 och vecka 46 utifrån födelseland (område). Figur 1 visar täckningen med minst 1 dos. Täckningen för samtliga födelseländer har successivt ökat mellan vecka 30 och 46, även om ökningen har minskat mellan v.42 och v.46. Täckningen med minst 1 dos i åldersgruppen 16 – 39 år spänner mellan 46 procent (EU28) och 83 procent (Sverige) under v.46. Ökningen mellan vecka 42 och 46 har varit störst bland personer födda i Övriga Afrika (3 procentenheter) och Mellanöstern (2 procentenheter).

Figur 1. Andel vaccinerade med minst 1 dos var fjärde vecka, mellan vecka 30 och 46, i åldersgruppen 16-39 år, utifrån födelseland (område). Procent. Uppdaterat 25 november.

Vaccinationstäckningen skiljer sig åt beroende på var i världen man är född. I figur 1 och 2 nedan visas täckningsgraden var fjärde vecka för åldersgruppen 16 – 39 år, mellan vecka 30 och vecka 46 utifrån födelseland (område). Figur 1 visar täckningen med minst 1 dos. Täckningen för samtliga födelseländer har successivt ökat mellan vecka 30 och 46, även om ökningen har minskat mellan v.42 och v.46. Täckningen med minst 1 dos i åldersgruppen 16 – 39 år spänner mellan 46 procent (EU28) och 83 procent (Sverige) under v.46. Ökningen mellan vecka 42 och 46 har varit störst bland personer födda i Övriga Afrika (3 procentenheter) och Mellanöstern (2 procentenheter).

I figur 2 nedan redovisas andel vaccinerade med minst 2 doser i åldersgruppen 16 – 39 år utifrån födelseland. Vecka 30 låg andelen på mellan 10 och 20 procent i samtliga grupper. Sedan har ökningen gått fortare i vissa grupper och ligger i v.46 på mellan 61 procent och 75 procent i Sverige, Övriga Norden, Asien, Oceanien, Nordamerika och Sydamerika. Övriga områden har en täckningsgrad på mellan 41 och 52 procent (EU28, Övriga Europa, Mellanöstern, Nordafrika och Övriga Afrika). Ökningen mellan vecka 42 och 46 har varit störst bland personer födda i Övriga Afrika (5 procentenheter), Mellanöstern (5 procentenheter) och Nordafrika (4 procentenheter).

Figur 2. Andel med minst 2 doser var fjärde vecka, mellan vecka 30 och 46 i åldersgruppen 16 – 39 år, utifrån födelseland (område). Procent. Uppdaterat 25 november.

Figuren redovisar andel vaccinerade med minst 2 doser i åldersgruppen 16 – 39 år utifrån födelseland. Vecka 30 låg andelen på mellan 10 och 20 procent i samtliga grupper. Sedan har ökningen gått fortare i vissa grupper och ligger i v.46 på mellan 61 procent och 75 procent i Sverige, Övriga Norden, Asien, Oceanien, Nordamerika och Sydamerika. Övriga områden har en täckningsgrad på mellan 41 och 52 procent (EU28, Övriga Europa, Mellanöstern, Nordafrika och Övriga Afrika). Ökningen mellan vecka 42 och 46 har varit störst bland personer födda i Övriga Afrika (5 procentenheter), Mellanöstern (5 procentenheter) och Nordafrika (4 procentenheter).

Täckningsgraden bland personer födda utanför Sverige följer i stort sett trenden bland Sverigefödda (se de streckade linjerna), se figur 3. Andel fullvaccinerade är högst bland personer 60 år och äldre, 82 procent, jämfört med 70 procent i åldersgruppen 40-59 och 53 procent bland 20 till 30-åringar.

Figur 3. Andel vaccinerade med minst 2 doser bland personer födda utanför Sverige per åldersgrupp (20-39, 40-59 och 60 år och äldre) över tid. Streckade linjer representerar personer födda i Sverige. Procent. Uppdaterat 25 november.

Täckningsgraden bland personer födda utanför Sverige följer i stort sett trenden bland Sverigefödda (se de streckade linjerna), se figur 3. Andel fullvaccinerade är högst bland personer 60 år och äldre, 82 procent, jämfört med 70 procent i åldersgruppen 40-59 och 53 procent bland 20 till 30-åringar.

Andel vaccinerade med minst två doser utifrån födelseland per region presenteras i figur 4a och 4b. I samtliga regioner ses den största andelen vaccinerade bland personer födda i Sverige, där andelen vaccinerade med minst 2 doser ligger mellan 84 och 91 procent.

Figur 4a. Andel vaccinerade med minst 2 doser utifrån region och födelseland. Procent. Uppdaterat 25 november.

Andel vaccinerade med minst två doser utifrån födelseland per region presenteras i figur 4a och 4b. I samtliga regioner ses den största andelen vaccinerade bland personer födda i Sverige, där andelen vaccinerade med minst 1 dos ligger mellan 84 och 91 procent.

Figur 4b. Andel vaccinerade med minst 2 doser utifrån region och födelseland. Procent. Uppdaterat 25 november.

Andel vaccinerade med minst två doser utifrån födelseland per region presenteras i figur 4a och 4b. I samtliga regioner ses den största andelen vaccinerade bland personer födda i Sverige, där andelen vaccinerade med minst 1 dos ligger mellan 84 och 91 procent.

Inkomst

Flera studier har visat att personer i lägre socioekonomiska grupper har högre risk att drabbas av allvarlig sjukdom och död i covid-19. I figur 5 ses täckningsgraden per åldersgrupp och inkomstnivå indelad i fem grupper, där 1 motsvarar lägst inkomst och 5 högst inkomst. Det finns ett samband mellan inkomstnivå och täckningsgrad i de yngre åldersgrupperna, dvs. ju högre inkomst desto högre andel som har vaccinerat sig.

I åldersgruppen 30–39 år skiljer det 27 procentenheter mellan lägst inkomst (grupp 1) och högst inkomst (grupp 5), en minskning med 1 procentenheter jämfört med vecka 42. I åldersgruppen 60–69 år skiljer det 19 procentenheter mellan lägst och högst inkomst, en ökning med 1 procentenhet jämfört med vecka 42. I andra åldersgrupper har skillnader inte ändrat jämfört med vecka 42.

Figur 5. Andel vaccinerade med minst 2 doser efter inkomstgrupp (1=lägst inkomst, 5=högst inkomst) och åldersgrupp. Uppdaterat 25 november.

Vaccinationstäckningen skiljer sig mest bland inkomstgrupp 1 och inkomstgrupp fem bland yngre personer, dvs 30 - 39 och 40 - 49 år.

Utbildningsgrad

Utbildningsgrad är ett annat vanligt mått på socioekonomi. Figur 6 visar att täckningsgraden skiljer sig åt även utifrån utbildningsgrad, med de största skillnaderna i yngre åldersgrupper. Personer med eftergymnasial utbildning har en högre täckningsgrad främst i åldersgrupperna 30–39, 40–49 och 50–59 år medan de med förgymnasial utbildning har en lägre täckningsgrad i dessa åldersgrupper. Bland de äldsta är täckningsgraden nästan samma oavsett utbildningsnivå.

I åldersgruppen 30–39 år skiljer det 28 procentenheter mellan personer med eftergymnasial utbildning och personer med förgymnasial utbildning. I åldersgruppen 40–49 år skiljer det 19 procentenheter mellan personer med eftergymnasial utbildning och personer med förgymnasial utbildning.

Figur 6. Andel fullvaccinerade utifrån utbildningsgrad i åldersgrupp. Uppdaterat 25 november.

I de äldsta åldersgrupperna ses nästan inga skillnader i täckninge utifrån utbildningsgrad. Bland de yngre 30-39 och 40-49 ses en gradient där längre utbildning visar högre täckning.