Vaccination av vårdpersonal

Utöver de allra äldsta i befolkningen, vaccinerades viss vårdpersonal tidigt i vaccinationsarbetet. Denna yrkesgrupp har i regel haft samma provtagnings­indikation genom hela pandemin. Vårdpersonal är därför en lämplig grupp att studera avseende avtagande skyddseffekt efter vaccina­tion mot covid-19. I gruppen vårdpersonal ingår personer som arbetar på särskilt boende för äldre (SÄBO), inom hemtjänst, på boende med särskild service eller öppna sociala insatser för personer med utvecklingsstörning eller psykiska funktionshinder (LSS) och inom somatisk specialiserad slutenvård.

Data baseras på uppgifter från Nationella vaccinationsregistret (NVR), SCB:s register över yrke- och arbetsgivarkategori samt SmiNet (Folkhälsomyndighetens register över anmälningspliktiga smittsamma sjukdomar).

I analysen delades ovanstående vårdpersonalgrupp in i två undergrupper, de som vaccinerades med andra dosen i februari 2021 och de som vaccin­erades med andra dosen i maj 2021. Personer som haft en bekräftad covid-19 före studieperiodens start (2021-07-01) exkluderades. I vardera grupp ingick drygt 83 000 personer. Grupperna jäm­fördes sedan utifrån andel som hade rapporterats med en genombrottsinfektion, vilket definieras som en labora­toriebekräftad ­infek­tion av covid-19 två veckor efter andra dosens vaccination. Studieperioden var juli – oktober, då deltavarianten av covid-19 dominerat i Sverige sedan juni/juli 2021. Jämförelsen gjordes genom att beräkna incidens av bekräftad infektion i respektive grupp per kalendermånad. Incidensen har räknats som antal rapporterade bekräftade fall per 100 000 per kalendermånad.

I en andra analys studerades incidensen av infektioner bland vård­personal vaccin­erade med två doser varav minst en dos mRNA-vaccin (i huvudsak Pfizers eller Modernas vaccin). De som fått två doser Vaxzevria (AstraZenecas vaccin) har exkluderats, men de som fått en dos Vaxzevria och en dos mRNA-vaccin eller två doser mRNA-vaccin ingår i analysen. Liksom i första analysen, delades grupperna in i om de var vaccinerade med andra dosen i februari (ca 83 000 per­soner) respekt­ive i maj (ca 44 000 personer). Vi beräknade även incidenskvoter mellan februarigruppen och majgruppen för de som fått minst en dos mRNA-vaccin. Incidenskvoten har räknats som antal bekräftade infektioner per 100 000 vaccinerade i februarigruppen delat med antal per 100 000 i majgruppen. Om incidenskvoten är 1 har båda grupper samma incidens, är incidenskvoten under 1 har den grupp man jämför med, den s.k. referensgruppen, högre incidens och om incidensen är över 1 har den grupp man jämför med lägre incidens.

Ingen av analyserna har tagit hänsyn till infektionens allvarlighetsgrad, så som symptombild, behov av vård på sjukhus, IVA-vård eller död . Resultaten ger heller ingen information om infektionen var av lindrigare art. Ingen justering har gjorts för potentiella confounders i denna analys. Vidare har inte hänsyn tagits till regionala variationer i vaccinationstakt av vårdpersonal eller smittryck.

Genombrottsinfektioner bland vårdpersonal

I figur 1 visas antalet bekräftade fall per 100 000 för de som fick sin andra dos vaccin i februari, jämfört med de som fick andra dosen i maj. Alla vaccintyper och kombinationer av vaccin ingår i denna analys. Incidensen bland vårdpersonal som fick sin andra dos i februari var under hela studieperioden högre än bland de som fått sin andra dos i maj.

Nivåerna av infektioner bland vaccinerade är relaterade till smittrycket gene­rellt i samhället vilket förklarar variationen mellan månaderna. I juli var smittspridningen av covid-19 på mycket låg nivå i Sverige för att sedan öka under resten av studieperioden. Dock förklarar inte smittrycket skillnaderna mellan grupperna.

Figur 1. Incidens av genombrottsinfektioner per månad bland vårdpersonal* som fått andra dosen vaccin i februari respektive i maj 2021. Antal bekräftade fall per 100 000 vaccinerade.

Staplar som visar antal fall per 100 000 för vårdpersonal som fick sin andrs dos i februari  respektive maj under juli, augusti, september och oktober.

*Avser vårdpersonal på SÄBO, inom hemtjänst, LSS och somatisk specialiserad slutenvård som inte haft bekräftad covid-19 innan vaccination.
Källa: Nationella Vaccinationsregistret (NVR), Sminet och SCB:s register över yrke.

Genombrottsinfektioner hos vårdpersonal som fått minst en dos mRNA-vaccin

Figur 2 visar att skillnaden i incidens av bekräftade fall per 100 000 vaccinerade var högre varje månad även här, bland de som vaccinerades med andra dosen i februari, jämfört med de som fick andra dosen i maj. Eftersom de flesta som vaccinerades tidigt fick mRNA-vaccin, är incidensen i februarigruppen nästan samma som i den första analysen. Då många i majgruppen fått två doser Vaxzevria så har den minskat i storlek från ca 83 000 till ca 44 000 personer.

Figur 2. Incidens av genombrottsinfektioner per månad bland vårdpersonal* som fått andra dosen** vaccin i feb respektive i maj 2021, och där minst en dos var mRNA-vaccin. Antal per 100 000.

Staplar som visar antal fall per 100 000 för vårdpersonal som fick sin andrs dos i februari  respektive maj (minst en mRNA) under juli, augusti, september och oktober.

*Avser vårdpersonal på SÄBO, inom hemtjänst, LSS och somatisk specialiserad slutenvård som inte haft bekräftad covid-19 innan vaccination.
**Personer vaccinerade med två doser Vaxzecria.
Källa: Nationella Vaccinationsregistret (NVR), Sminet och SCB:s register över yrke.

Incidenskvot

Den beräknade risken (IRR) att få en infek­tion för de som fått minst en dos mRNA-vaccin, var högre i februarigruppen jäm­fört med majgruppen. Februarigruppen hade högre risk varje månad och skillnaden i risk mellan grupperna ökade något med tiden. Högst risk för februarigruppen, jämfört med majgruppen, sågs i oktober, där incidenskvoten var 2.45.

Figur 3. Incidenskvoter för vårdpersonal* som fått två doser vaccin** i februari, jämfört med de som vaccinerades med andra dosen i maj (referensgrupp) där båda grupperna fått minst en dos mRNA-vaccin.

Staplar som visar incidenskvoter för vårdpersonal som fick sin andrs dos i februari  respektive maj (minst en mRNA) under juli, augusti, september och oktober.

*Avser vårdpersonal på SÄBO, inom hemtjänst, LSS och somatisk specialiserad slutenvård som inte haft bekräftad covid-19 innan vaccination.
**Personer vaccinerade med två doser Vaxzecria.
Källa: Nationella Vaccinationsregistret (NVR), Sminet och SCB:s register över yrke.

Slutsatser

Denna översiktliga analys av svenska data visar att det finns avklingande skyddseffekt mot infektion efter två doser vaccin mot covid-19 bland vårdpersonal som fått vaccin i början av 2021. Någon skarp tidsgräns när effekten börjar avta ses inte men en liten skillnad mellan grupperna finns redan i juli, vilket är fem månader efter att februarigruppen fått sin andra dos. Resultaten talar också för att skyddseffekten av Vaxzevria är något lägre jämfört med mRNA-vaccinerna.

Det är därför aktuellt med en påfyllnadsdos enligt den prioritetsordning som Folkhälsomyndigheten tagit fram för dessa grupper. De här analyserna ger enbart information om laboratoriebekräftade genombrottsinfektioner och inte allvarlighetsgrad som vård på sjukhus, IVA eller död. Resultaten ger heller ingen information om genombrotts­infektionen var av lindrigare art, jämfört med om en ovaccinerad person får bekräftad covid-19. I denna översiktliga analys har vårdpersonal studerats eftersom de vaccinerades tidigt under året och har haft samma provtagningsindikation genom hela pandemin. Denna grupp exponeras och provtas i högre utsträckning för smitta än andra yrkesgrupper, vilket kan innebära att genombrottsinfektionerna är fler i dessa grupper än i befolkningen som helhet.

Mer om prioriteringsordning påfyllnadsdos av vaccin mot covid-19

Källor

  • Nationella Vaccinationsregistret (NVR) och SmiNet, Folkhälsomyndigheten
  • SCB:s register över yrke (standard för svensk näringsgrensindelning [SNI])

Definitioner

SNI5-koder

  • Hemtjänstpersonal: 88.101 Öppna sociala insatser för äldre personer
  • LSS-personal: 88.102 Boende med särskild service för personer med utvecklingsstörning eller psykiska funktionshinder samt 87.201 Öppna sociala insatser för personer med funktionshinder
  • Personal inom somatisk vård på sjukhus: 86.102 Specialiserad sluten somatisk hälso- och sjukvård på sjukhus
  • Personal på SÄBO: 87.301 Vård och omsorg i särskilda boendeformer för äldre personer

Not om kvalitet

Uppgifterna om SNI-kod är från 2020 och avser inkomståret 2019. Träffsäkerheten för statistiken inte är helt bra för vårdpersonal inom SÄBO och hemtjänst då rörligheten på arbetsmarknaden bland dessa vårdpersonalgrupper sannolikt påverkar data.

Tabeller med antal genombrott per grupp och månad

Tabell 1. Antal genombrottsinfektioner bland vårdpersonal* som fått två doser vaccin och där andra dosen var i februari respektive maj 2021.
MånadAntal grupp februariAntal grupp maj
Juli 57 42
Augusti 279 190
September 330 242
Oktober 322 212

*Avser personal på SÄBO, inom hemtjänst, LSS och somatisk specialiserad slutenvård.
Källa: Nationella vaccinationsregistret (NVR), SmiNet och SCB:s register över yrke.

Tabell 2. Incidens av genombrottsinfektioner per månad bland vårdpersonal* som fått två doser vaccin och där andra dosen var i feb resp. maj 2021.
MånadIncidens grupp februari95 % CI low95 % CI highIncidens grupp maj95 % CI low95 % CI high
Juli 66,8 49,4 84,1 49,02 34,19 63,84
Augusti 326,7 288,4 365,0 221,75 190,22 253,28
September 388,7 346,7 430,6 284,07 248,28 319,87
Oktober 385,4 343,3 427,5 252,9 218,86 286,94

*Avser personal på SÄBO, inom hemtjänst, LSS och somatisk specialiserad slutenvård.
Källa: Nationella vaccinationsregistret (NVR), SmiNet och SCB:s register över yrke.

Tabell 3. Antal genombrottsinfektioner bland vårdpersonal* som fått två doser vaccin och där andra dosen var i feb resp. maj och där båda grupperna fått minst en dos mRNA-vaccin.
MånadAntal grupp februariAntal grupp maj
Juli 56 17
Augusti 279 78
September 330 97
Oktober 321 69

*Avser personal på SÄBO, inom hemtjänst, LSS och somatisk specialiserad slutenvård.
Källa: Nationella vaccinationsregistret (NVR), SmiNet och SCB:s register över yrke.

Tabell 4. Incidens av genombrottsinfektioner per månad bland vårdpersonal* som fått två doser vaccin där andra dosen** var i februari respektive maj 2021, och där minst en dos var mRNA-vaccin.
MånadIncidens grupp feb95 % CI low95 % CI highIncidens grupp maj95 % CI low95% CI high
Juli 65,7 48,5 82,9 37,22 19,52 54,91
Augusti 327,4 289,0 365,8 170,76 132,86 208,65
September 389,2 347,2 431,1 214,29 171,64 256,93
Oktober 384,2 342,2 426,3 156,79 119,79 193,78

*Avser personal på SÄBO, inom hemtjänst, LSS och somatisk specialiserad slutenvård.
**Personer vaccinerade med två doser Vaxzevria exkluderade.
Källa: Nationella vaccinationsregistret (NVR), SmiNet och SCB:s register över yrke.

Tabell 3. Incidenskvot (IRR), vårdpersonal* som fått två doser vaccin** i februari, jämfört med de som vaccinerades med andra dosen i maj där båda grupperna fått minst en dos mRNA-vaccin.
MånadIRR95 % CI low95 % CI highp-value
Juli 1,77 1,03 3,04 0,0400
Augusti 1,92 1,49 2,46 <,0001
September 1,82 1,45 2,28 <,0001
Oktober 2,45 1,89 3,18 <,0001

*Avser personal på SÄBO, inom hemtjänst, LSS och somatisk specialiserad slutenvård.
**Personer vaccinerade med två doser Vaxzevria exkluderade.
Källa: Nationella vaccinationsregistret (NVR), SmiNet och SCB:s register över yrke.