Folkhälsan i Sverige

Lyssna

Under 2021-22 påbörjades utvecklingen av temaområdet Folkhälsan i Sverige (tidigare benämning Stödstruktur för Hälsa och Målområden) i Folkhälsodata och Folkhälsostudio. Arbetet sker efter hand, vilket innebär att de indikatorer som idag redovisas kan komma att revideras under arbetets gång. Utvecklingsarbetet fortsätter under 2023.

Uppföljningen för de åtta målområdena och olika hälsoutfall kommer att fortsatt bygga på indikatorer som så långt det är möjligt ska kunna redovisas på lokal nivå (kommun), regional nivå (län) och nationellt nivå, och för olika grupper för att nå målet en god och jämlik hälsa.

Folkhälsomyndigheten har tagit fram indikatorer för uppföljning av förutsättningarna för god och jämlik hälsa samt indikatorer för hälsoutfall.

Målgrupper och syften

Folkhälsan i Sverige riktar sig till folkhälsoplanerare, beslutsfattare och förtroendevalda med flera på lokal och regional nivå. Syftet med sammanställningen är att underlätta planering och uppföljning av folkhälsoinsatser på kommunal och regional nivå samt att sätta fokus på folkhälsopolitikens åtta målområden.

Exempel på användningsområde, lokala välfärdsbokslut

Folkhälsan i Sverige kan användas som statistikstöd när kommunerna gör lokala välfärdsbokslut som är ett verktyg för att styra och följa upp kommunal verksamhet. Välfärdsbokslut beskriver medborgarnas välfärd och hälsa och utgör en återkommande analys av förändringar, trender och hotbilder av folkhälso- och välfärdsutvecklingen i kommunen.

Mer om indikatorer Bilaga 5: Indikatorbeskrivningar (På väg mot en god och jämlik hälsa – Stödstruktur för det statliga folkhälsoarbetet) (PDF, 1,5 MB)

Mer om uppföljningen i den nya stödstrukturen för det statliga folkhälsoarbetet