Uppföljningen för de åtta målområdena och olika hälsoutfall kommer att fortsatt bygga på indikatorer som så långt det är möjligt ska kunna redovisas på lokal, regional och nationellt nivå, och för olika grupper för att nå målet en god och jämlik hälsa.

Folkhälsomyndigheten har tagit fram indikatorer för uppföljning av förutsättningarna för god och jämlik hälsa samt indikatorer för hälsoutfall.

Mer i Bilaga 5: Indikatorbeskrivningar (På väg mot en god och jämlik hälsa – Stödstruktur för det statliga folkhälsoarbetet)

Målgrupper och syften

Stödstruktur för Hälsa och Målområden riktar sig till folkhälsoplanerare, beslutsfattare och förtroendevalda med flera i landets kommuner och regioner. Syftet med sammanställningen är att underlätta planering och uppföljning av folkhälsoinsatser på den kommunala och regionala nivån samt att sätta fokus på folkhälsopolitikens åtta målområden.

Exempel på användningsområde, lokala välfärdsbokslut

Stödstruktur för Hälsa och Målområden kan användas som statistikstöd när kommunerna gör lokala välfärdsbokslut som är ett verktyg för att styra och följa upp kommunal verksamhet. Välfärdsbokslut beskriver medborgarnas välfärd och hälsa och utgör en återkommande analys av förändringar, trender och hotbilder av folkhälso- och välfärdsutvecklingen i kommunen.