Webbrapportsidorna innehåller både deskriptiv statistik och statistiska analyser. I möjligaste mån redovisas indikatorerna uppdelade på kön, ålder, utbildningsnivå, födelseland i fyra grupper och, där så är möjligt, läns- och kommunnivå. Även utvecklingen av indikatorn över tid redovisas, liksom förändringen av skillnader mellan grupper över tid för att belysa hur jämlikheten i hälsa utvecklas.

Figurerna är interaktiva, vilket innebär att du på många av figurerna kan växla mellan kvinnor, män och totalt, mellan ålderstandardiserade siffror eller ej, samt lägga markören över figuren för att få ytterligare information. Där regionala och lokala data finns redovisas de i en karta och som flerårsmedelvärden för att få ett tillräckligt stort dataunderlag. Här finns förutom valmöjligheterna som nämnts ovan även möjlighet att spela upp utvecklingen över tid, zooma in och ut och växla mellan läns- och kommunnivå när det finns tillgängligt.

Vill du göra dina egna figurer?

Figurerna är byggda i Folkhälsomyndighetens visualiseringsverktyg FolkhälsoStudio och data är hämtad från Folkhälsomyndighetens databas Folkhälsodata. I dessa två statistikverktyg kan du göra dina egna figurer och tabeller och ladda ned data till din egen dator.