Utvecklingsarbetet med att identifiera, ta fram och färdigställa indikatorer efter folkhälsopolitikens åtta målområden och för olika hälsoutfall fortsätter under 2022.

I rapporten "Tillsammans för en god och jämlik hälsa inom en generation – Stödstrukturen under 2021 och vägen framåt" presenteras det arbete som genomförts under stödstrukturens första år, och hur arbetet planeras fortskrida framöver.

Under 2021 beslutades kärnindikatorerna. Rapporten om kärnindikatorer, "Kärnindikatorer för uppföljning av det folkhälsopolitiska målet" sammanfattar det urval av indikatorer som ska ge möjlighet att på ett samlat sätt kunna följa upp det övergripande folkhälsopolitiska målet utifrån folkhälsopolitikens åtta målområden samt med ett antal generella hälsomått som sammanfattar hälsotillståndet.

I rapporten "På väg mot en god och jämlik hälsa – Stödstruktur för det statliga folkhälsoarbetet" kan du läsa mer om uppföljningen av folkhälsan som en del av stödstrukturen för det statliga folkhälsoarbetet. I tillhörande bilaga 5 beskrivs planerade indikatorer för den bredare uppföljningen av folkhälsan.

Om vår folkhälsorapportering

Folkhälsans utveckling är en del i Folkhälsomyndighetens samlade uppföljningssystem för en god och jämlik hälsa baserad på de åtta målområdena och olika aspekter av hälsa. Sammantaget ska uppföljningen visa utvecklingen mot det övergripande folkhälsopolitiska målet om att "skapa samhälleliga förutsättningar för en god och jämlik hälsa i hela befolkningen och sluta de påverkbara hälsoklyftorna inom en generation". Resultaten presenteras på separata webbsidor med interaktiva kartor och diagram, samt sammanfattas i en Årsrapport med särskilt fokus på jämlik hälsa. Tillsammans bildar de ett gemensamt rapporteringssystem.