Hösten 2013 bjöds cirka 35 000 statistiskt utvalda personer i åldrarna 0 till 85 år in att delta i Hälsorapport från november 2013 till november 2014. Ungefär 3 200 vuxna, eller målsmän till barn, valde att gå med i studien. Datainsamlingen avslutades i december 2014 och under våren 2015 pågår en utvärdering av projektet.

Hur gick Hälsorapport till?

Varje måndag fick deltagarna ett nyhetsbrev per mail med en påminnelse om att rapportera om de varit friska eller sjuka föregående vecka. Deltagare som svarade att de varit sjuka fick ange vilka symtom de hade haft. Dessa personer fick senare även en uppföljningsenkät där de ombads att ange hur länge de varit sjuka, hur allvarlig sjukdomen varit och om de sökt vård etc. Baserat på deltagarnas rapporter kunde Folkhälsomyndigheten veckovis uppskatta andelen personer i Sverige som hade insjuknat i akut luftvägsinfektion, influensaliknande sjukdom och magsjuka.

Under säsongen 2013-2014 valdes några personer ut som ”kontroller” i utredningar av två olika sjukdomsutbrott. Alla deltagare fick dessutom en enkät om ett annat hälsorelaterat ämne, samt en avslutande utvärderingsenkät.

Varje vecka publicerades resultat på Hälsorapports webbplats där deltagare kunde följa spridningen av akut luftvägsinfektion, influensaliknande sjukdom och magsjuka i landet. Deltagare kunde även följa sin egen sjukdomshistoria genom att logga in på sin profilsida och se vilka symtom de hade rapporterat.

God svarsfrekvens

Svarsfrekvensen på enkäterna har genomgående varit mycket god. På de veckovisa enkäterna har i genomsnitt 82 procent av deltagarna svarat. På enkäten om ett annat hälsorelaterat ämne svarade 81 procent på frågorna, och på utvärderingsenkäten 72 procent.

Utvärdering av Hälsorapport pågår

Pilotåret är just nu under utvärdering och beslut kommer att tas senare i år om Hälsorapport kommer att fortsätta bevaka smittläget i Sverige. Resultaten från utvärderingen kommer senare att publiceras på denna sida.

Hälsorapport är en del av Influenzanet

Influenzanet är ett internationellt webbaserat övervakningssystem som används för att följa förekomst av influensaliknande sjukdom i befolkningen. Hälsorapport har varit den svenska komponenten av detta system. Informationen om rapporterade symtom i dessa länders befolkningar samlas sedan hösten 2010 i en gemensam Europeisk databas. Informationen som samlas i den Europeiska databasen är, liksom informationen som rapporteras till Hälsorapport, helt anonym och data går inte att spåra till enskilda personer. Informationen utvärderas och analyseras av epidemiologer och modellerare inom Influenzanet.

Influenzanet startades 2003 i Nederländerna under namnet de Grote Griep Meting (den stora influensaundersökningen). Sedan dess har mellan 20000 och 31000 frivilliga nederländare och belgare rapporterat eventuella symtom varje vecka och på så sätt gett information om hur influensa och förkylningar sprider sig i Nederländerna och flamländska Belgien. Sedan 2005 har ett liknande webbaserat rapporteringssystem funnits i Portugal och sedan 2008 i Italien. Under 2009 lanserades systemet i Storbritannien. Under de senaste säsongerna har även system i Frankrike och delar av Spanien kommit med, och de senast anknutna länderna är Danmark och Irland. Liknande system finns i USA, Australien, och Tyskland.