Flera faktorer, både sociala och ärftliga, påverkar enskilda elevers hälsotillstånd. Sett till en skolas eller en kommuns samtliga elever har dock faktorerna underordnad betydelse. Det är därför angeläget att diskussionerna om resultaten fokuserar på situationen i skolan och kommunen som helhet, inte på enskilda elever.

Den nationella kartläggningen av barns och ungas hälsa är ett verktyg för skolors och kommuners uppföljnings- och kvalitetsarbete. En del skolor och kommuner visar påfallande goda resultat medan andra visar stora problem. Det kan vara värdefullt att dra lärdom av hur arbetet bedrivs för att utveckla det egna arbetet och diskutera tänkbara orsaker till problemen och hur man undviker dem.

Relaterade länkar

Information från Socialdepartementet (PDF, 125 kB)

Tolkning av diagram och tabeller (PDF, 118 kB)

Frågor till indikatorer (PDF, 22 kB)

Enkätformuläret (PDF, 177 kB)