Tabeller

Skolor år 6 (Excel-dokument, 205 kB)

Skolor år 9 (Excel-dokument, 508 kB)

Kommuner år 6 (Excel-dokument, 136 kB)

Kommuner år 9 (Excel-dokument, 139 kB)

Storstädernas stadsdelar år 6 (Excel-dokument, 61 kB)

Storstädernas stadsdelar år 9 (Excel-dokument, 72 kB)

Tolkning av tabeller

Tabellfilerna innehåller flera flikar, tolkningshjälp, rangordning och procentandelar för varje indikator (undantaget skolor årskurs 6 på grund av för stort bortfall). Tabell 1 under fliken rangordning anger procent i relation till rang. Den tolkar hur stor andel elever som kan finnas inom det gröna, gula respektive röda området.

För varje indikator avseende psykisk hälsa, används alla elever i rikets resultat för att fastställa gränsen för 90:e percentilen – de 10 procent elever i hela riket med högst skattad problemtyngd för varje enskild indikator. Det som presenteras i tabellerna är andelen av skolans, kommunens eller stadsdelens elever som har en skattning på 90:e percentilen eller högre – de 10 procent elever med högst problemtyngd. Utifrån det värdet har alla skolor, kommuner eller stadsdelar sedan rangordnats från lägsta rang 0.0 till högsta rang 10.0.

Siffrorna (0.0-10.0) i tabellerna anger vilken placering en kommun, stadsdel eller skola har i respektive rangordning – om skolan, kommunen eller stadsdelen har en större eller mindre andel elever med stor problemtyngd i förhållande till andra skolor, kommuner eller stadsdelar. En ruta med värdet 0 innebär att ingen eller en mycket liten andel av eleverna hamnade inom 90:e percentilen.

Skolor och kommuner i landet samt storstädernas (Göteborg, Malmö, Stockholm) stadsdelar har rangordnats separat.

När det gäller mobbning har man frågat eleverna om det finns någon/några i klassen som de tycker är mobbade av andra och resultaten baseras på andelen elever som har svarat ja.

Färger i tabellerna

Grönt område: de 25 procent av skolorna och kommunerna i landet samt stadsdelarna i Malmö, Göteborg och Stockholm med lägst andel elever med stor problemtyngd.

Gult område: genomsnittliga värden (50 procent av alla skolor/kommuner/stadsdelar)

Rött område: de 25 procent av skolorna och kommunerna i landet samt stadsdelarna i Malmö, Göteborg och Stockholm med högst andel elever med stor problemtyngd

Siffror kring värdet 5,0 är gulmarkerade vilket innebär att resultaten ligger nära riksgenomsnittet.

Relaterade länkar

Tolkning av diagram och tabeller (PDF, 118 kB)

Frågor till indikatorer (PDF, 22 kB)

Enkätformuläret (PDF, 177 kB)