Många tonåringar nöjda med livet trots psykosomatiska besvär

Trots att många tonåringar har återkommande psykosomatiska besvär, uppger de allra flesta att de är tillfreds med livet. Det visar resultat från Skolbarns hälsovanor 2017/18. Även om andelen med psykosomatiska besvär ökat över tid har livstillfredsställelsen varit stabil sedan 2001/02.

Det finns dock tydliga skillnader mellan flickor och pojkar. Andelen som uppger hög livstillfredsställelse är större bland pojkar i åldrarna 13 och 15 år. Bland de 13-åriga flickorna är andelen 81 procent och bland de 13-åriga pojkarna 90 procent. Bland 15-åringarna är motsvarande siffror 77 procent respektive 86 procent.

Psykisk hälsa bland 11-, 13- och 15-åringar

Folkhälsomyndigheten har tidigare presenterat resultat från 2017/18 som visar att självrapporterade psykosomatiska besvär, såsom huvudvärk, nedstämdhet och sömnsvårigheter, har ökat bland 11-åringar mellan åren 2013/14 och 2017/18. För flickor har andelen med flera psykosomatiska besvär ökat från 29 till 41 procent, medan andelen bland pojkar har ökat från 20 till 30 procent. Andelen 11-åringar som uppger psykosomatiska besvär är den högsta sedan studien började 1985/86. Andelen 11-åringar med besvär varierade dock under perioden 1985/86−2013/14 och det är för tidigt att säga om det är en bestående ökning.

När det gäller 13- och 15-åringar har det däremot inte skett någon statistiskt signifikant ökning sedan mätningen år 2013/14. Däremot har andelen med psykosomatiska besvär ökat kontinuerligt under de senaste decennierna och är hög.

Läs mer

Utvecklingen av psykosomatiska besvär, skolstress och skoltrivsel bland 11-, 13- och 15-åringar.

WHO:s sammanfattning av de viktigaste resultaten från rapporten Growing up unequal: gender and socioeconomic differences in young people's health and well-being (PDF, 1,2 MB)

Resultaten finns i databasen Folkhälsodata

Folkhälsodata ger möjlighet att hämta ett eget urval av statistik från Skolbarns hälsovanor för fortsatt bearbetning.

Om Skolbarns hälsovanor

Sverige har deltagit i undersökningen, som Världshälsoorganisationen (WHO) samordnar, sedan 1985/86. Undersökningen omfattar ett slumpmässigt urval av 11-, 13- och 15-åringar i respektive land. Frågorna handlar om hälsa, levnadsvanor, miljön i skolan och i hemmet. Resultaten används för att följa upp barns och ungas hälsa över tid och för att identifiera områden som kräver insatser för att främja barns och ungas hälsa.

Skolbarns hälsovanor är ett underlag i uppföljningsarbetet inom folkhälsopolitikens målområde tre, barns och ungas uppväxtvillkor.