Uppdaterad 15 juni 2018

Material

Här hittar du kunskapsunderlag om hiv som producerats av Folkhälsomyndigheten och vid de tidigare myndigheterna Statens folkhälsoinstitut, Smittskyddsinstitutet och Socialstyrelsens hälsoskyddsdelar.

 • Attityder till och kunskap om hiv

  Novus har på uppdrag av Folkhälsomyndigheten genomfört en nollmätning kring attityder till och kunskaper om hiv. Undersökningen kartlägger nuvarande läge bland allmänheten när det gäller kunskap om hiv, attityder till hivinfektion och personer som lever med hiv samt upplevelse av förekomst av information om hiv i samhället.

  Attityder till och kunskap om hiv
 • Hiv i Sverige – kunskaper, attityder och beteenden hos allmänheten 1987–2011

  Rapporten är unik eftersom den har genomförts vart fjärde år sedan 1987. Rapporten har fokus på kunskap och attityder om hiv hos allmänheten (16–44 år) i Sverige. Rapporten ger en bild av hur kunskapsläget och attityderna har förändrats över tid. Kortfattat visas att människor har god kunskap om hiv och färre än tidigare uppger rädsla för hiv. Det betyder i sig att det preventiva arbetet har varit…

  Hiv i Sverige – kunskaper, attityder och beteenden hos allmänheten 1987–2011
 • Råd och fakta om sexuellt överförda infektioner – hiv (svenska)

  Det här faktabladet ger kunskap om sexuellt överförda infektioner (STI efter engelskans Sexually Transmitted Infections) och kan användas som stöd i mötet mellan patient och läkare eller mellan patient och sjuksköterska. Det är alltså framförallt tänkt att användas i samband med ett besök på vårdcentral. Informationen är ursprungligen framtagen 2009 av Socialstyrelsen och senast reviderad och uppdaterad…

  Råd och fakta om sexuellt överförda infektioner – hiv (svenska)
 • Smittsamhet vid behandlad hivinfektion

  Dagens effektiva medicinska behandling mot hivinfektion har medfört en drastiskt minskad sjuklighet och dödlighet hos personer som lever med hiv. Folkhälsomyndigheten har utifrån det aktuella kunskapsläget på området reviderat kunskapsunderlaget och bedömningarna om smittsamhet vid behandlad hivinfektion. Kunskapsunderlaget vänder sig till personal inom smittskyddet och hälso- och sjukvården som underlag…

  Smittsamhet vid behandlad hivinfektion
 • Bakgrundsdokumentation till rapporten Smittsamhet vid behandlad hivinfektion

  En sammanställning av kunskapsläget som ligger till grund för publikationen Smittsamhet vid behandlad hivinfektion. För varje text ansvarar respektive författare själv för innehållet.

  Bakgrundsdokumentation till rapporten Smittsamhet vid behandlad hivinfektion
 • Användning av hivtester med snabbsvar

  Detta kunskapsunderlag ger en bakgrund till snabbsvarstester för hiv med fokus på testning i Sverige med 3:e och 4:e generationens tester. Det behandlar användningen grundat på utvärderingar och strukturerad informationssökning. Snabbsvarstester för hiv diskuteras också utifrån preventionssynpunkt och juridiska aspekter. Rapporten vänder sig främst till hälso- och sjukvårdsmottagningar, frivilligorganisationer…

  Användning av hivtester med snabbsvar
 • Smittsamhet vid behandlad och obehandlad hivinfektion – en sammanfattning och praktiska råd

  Broschyren sammanfattar dagens kunskap om hivbehandling och effekten på smittsamheten samt ger praktiska råd om hivtestning till personal som kommer i kontakt med personer som har hivinfektion. Informationen riktas i första hand till personal inom hälso- och sjukvården samt till andra berörda aktörer. Skriften är reviderad 2015. OBS! Broschyren säljs endast i buntar med 10 exemplar i varje. Varje…

  Smittsamhet vid behandlad och obehandlad hivinfektion – en sammanfattning och praktiska råd
 • Uppföljningstid efter hivexposition

  Denna rapport analyserar kunskapsläget för uppföljningstid efter hivexposition och ger rekommendationer för uppföljningstid för hivtestning. Rapporten riktas till personal inom hälso- och sjukvård samt övriga mottagningar där hivtestning tillhandahålls. Bläddra och läs i publikationen längre ned Sammanfattning Under 2014 genomförde Folkhälsomyndigheten och Referensgruppen för antiviral terapi (RAV)…

  Uppföljningstid efter hivexposition
 • Positivt liv

  Rapporten är en kunskapsöversikt över studier av livssituationen hos personer som lever med hiv. Det övergripande syftet är att med utgångspunkt i tidigare studier och erfarenheter identifiera möjliga indikatorer för att följa utvecklingen av levnadsvillkor,livskvalitet, stigma och diskriminering hos personer med hiv i Sverige.

  Positivt liv
 • Preexpositionsprofylax för att minska risken för infektion med hiv – en kunskapsöversikt

  Läkemedlet Truvada har fått indikationen preexpositionsprofylax (PrEP) för hiv för att det minskar risken för infektion med hiv-1, och därför har Folkhälsomyndigheten gjort en översikt över aktuell kunskap om PrEP. Det är dock inte en systematisk litteraturöversikt utan en sammanställning av publicerade studier och en sammanvägning av andras rekommendationer och en anpassning till svenska förhållanden.

  Preexpositionsprofylax för att minska risken för infektion med hiv – en kunskapsöversikt
 • Tillämpning av smittskyddslagens förhållningsregler vid hivinfektion

  Denna rapport har tagits fram som en del av ett regeringsuppdrag kring hiv och smittsamhet. Rapporten bygger på två enkätundersökningar; en med 318 personer som lever med hiv och en med 87 infektionsläkare som har behandlingsansvar för hivpatienter. Rapporten kan bidra till att aktualisera och uppmärksamma personer som lever med hiv, infektionsläkare, preventörer och en bredare allmänhet på den minimala…

  Tillämpning av smittskyddslagens förhållningsregler vid hivinfektion

Filmer om hiv

Tecknad kortfilm om hiv och dagens behandling

Film om hiv för hälso- och sjukvården

Språkversioner
Intervjun med infektionsläkaren och hivforskaren Anna-Mia Ekström finns även på flera andra språk än svenska. Här kan du komma vidare till de olika språkversionerna:

AlbanskaArabiskaFranskaPersiskaRyskaSerbiskaSomaliskaSpanskaThaiTigrinja

 

Utbildningsmaterial om hiv

Powerpoint om hivinfektion. Sammanfattar kort vad hivinfektion innebär idag.