Uppdaterad 15 juni 2018

Prevention och bemötande

Att leva med hiv innebär ofta att bli bemött med okunskap, fördomar och obefogad rädsla eller avståndstagande. Genom ett professionellt bemötande kan hälso- och sjukvården bidra till att situationen förbättras och att tröskeln för att testa sig för hiv sänks. Vårdgivarens bemötande av patienten är även avgörande för bra behandling.

Om hivinfektion upptäcks i tid möjliggör detta snabb tillgång till effektiv antiviral behandling. Då kan hivinfektionen jämföras med andra kroniska men behandlingsbara sjukdomar även om det i nuläget inte finns något botemedel mot hiv.

Därför är det viktigt att läkaren som förmedlar ett positivt hivbesked också förmedlar att hiv i Sverige idag är en behandlingsbar infektion som inte behöver betyda att man blir begränsad i sin vardag.

Allt börjar med ett test och ett samtal

All hivtestning bör ske tillsammans med ett erbjudande om ett rådgivande samtal Utöver information om själva testet och om hiv, dess överföringsvägar och hur man skyddar sig, behöver samtalet vara motiverande och lämna utrymme för reflektion. Det ska finnas möjlighet till anonym testning och hivtestet ska alltid vara gratis för patienten.

Det är viktigt att lägga fram det rådgivande samtalet som ett erbjudande som patienten kan tacka ja eller nej till. Patienten ska inte heller behöva förklara varför hen vill testar sig. Genom att rekommendera hivtest rutinmässigt vid vissa symtom eller sjukdomar, bidrar sjuksköterskan eller läkaren till att avdramatisera hivtestet så att det betraktas som vilken annan undersökning som helst.

Alla som själva misstänker att de kan ha utsatt sig för risk att smittas av hiv har en skyldighet att testa sig enligt smittskyddslagen och därmed också rätt till ett hivtest utan att närmare behöva förklara varför man vill lämna provet.

Folkhälsomyndigheten betonar att det är av stor vikt att testning för hiv och STI är lätt tillgängligt och att hälso- och sjukvården ska ha en generös hållning när det gäller möjligheten att få ta testa sig.

Planera gärna redan vid testningstillfället för hur provsvaret ska lämnas ut. Om patienten önskar ett återbesök för att få provsvaret, vilket oftast är att föredra när inte test med snabbsvar används, bör läkaren eller sjuksköterskan tillmötesgå önskemålet.

Ett positivt eller negativt svar

I de fall där ett hivtest är negativt kan det ofta vara värdefullt att erbjuda patienten ett samtal kring hur hen i framtiden kan undvika en hivinfektion.

I de fall där ett hivtest är positivt ska patienten erbjudas psykosocialt stöd samt få medicinska och praktiska råd för att kunna hantera och leva med infektionen och inte utsätta andra för smittrisk. Enligt smittskyddslagen ska också den behandlande läkaren förmedla så kallade personliga förhållningsregler i syfte att minimera risken att infektionen förs vidare till andra.

Vårdgivarens bemötande av patienten är avgörande för bra behandling. Målet är att påbörja hivbehandlingen tidigt så att skadan på immunförsvaret minimeras och patienten inte behöver drabbas av komplikationer. Sådan vård ges alltid av läkare, sjuksköterskor och kuratorer vid specifika infektions- eller hivmottagningar vid olika sjukhus.

Bra att tänka på

  • När hiv överförs sexuellt i Sverige är bäraren oftast inte medveten om sin infektion. Därför är det viktigt att rekommendera användning av kondom med en ny eller tillfällig partner.
  • En patient ska inte betala en patientavgift för ett hivtest. Endast i de fall patienten önskar ett formellt intyg om testresultatet kan vårdgivaren besluta om avgift för detta.
  • Hivtest ska erbjudas på breda indikationer och ska alltid erbjudas när patienten själv begär ett test, oavsett om hen anger ett särskilt skäl eller inte.
  • Många individer har föreställningar om hiv som inte är uppdaterade utifrån dagens kunskap om exempelvis smittsamhet och tillgång till behandling. Som vårdgivare är det viktigt att kunskapen som förmedlas till patienten är såväl adekvat som aktuell.