Uppdaterad 24 juli 2018

3. Dialog

Ikon som illustrerar block 3, dialog

Det här blocket handlar om dialogen mellan kommunen och den som lämnar ut varan. Näringsidkarens rutiner för ålderskontroll har testats i block 2, Genomförande, och nu har kommunen ett självständigt underlag att utgå från för en dialog.

I denna fas kan kommunen genom information och annat stöd hjälpa näringsidkaren att utveckla väl fungerande rutiner för ålderskontroll. Kommunen avgör när i tid dialogen ska hållas, det vill säga antingen i anslutning till underrättelsen till näringsidkaren om kontrollköpet eller vid ett senare tillfälle.

Lagen säger

I syfte att ge underlag för dialog mellan kommunen och den som lämnar ut folköl och tobaksvaror om skyldigheten att förvissa sig om att mottagaren har fyllt 18 år får kommunen genomföra kontrollköp.

Allmänna råd till lagen

Dialogens innehåll

Syftet med kontrollköp är att ge underlag för en dialog mellan kommunen och den som lämnar ut folköl och tobaksvaror om skyldigheten att förvissa sig om att mottagaren har uppnått 18 år. Om säljaren som lämnar ut varan är någon annan än näringsidkaren bör kommunen inkludera näringsidkaren i dialogen.

Kommunen bör i dialogen ta upp följande:

  • resultatet av kontrollköpet
  • varför det finns en åldersgräns för köp av folköl och tobaksvaror
  • svårigheter med att bedöma om en kund fyllt 18 år
  • försäljningsställets rutiner för ålderskontroll
  • personligt straffansvar vid försäljning till en person som inte fyllt 18 år
  • näringsidkarens ansvar att informera personal om försäljningsbestämmelserna om folköl och tobaksvaror.

Näringsidkaren bör få möjlighet att ta upp eventuella problem med att uppfylla kravet att förvissa sig om att kunden har fyllt 18 år samt få dela med sig av erfarenheter på området. Kommunen bör i dialogen med näringsidkaren beröra försäljningsställets egenkontrollprogram och särskilt delen om ålderskontroll.

Stödmaterial

Informationsmaterial som kommunen kan använda

Tips!

Inför dialogen kan den lokala folkhälsosamordnaren/ANDT-samordnaren eller liknande funktion, vara ett bra stöd. Samordnaren kan exempelvis bidra med faktabaserade argument om hälsorisker och skadeverkningar av alkohol och tobak samt vikten av åldersgränsen 18 år.