Uppdaterad 17 juli 2018

Utbildningar i alkohollagens regler

Sedan ett antal år finns en vägledning, det så kallade Måldokumentet, till vad en utbildning i alkohollagens bestämmelser med mera bör innehålla och vilken omfattning en sådan utbildning bör ha. Folkhälsomyndigheten tillhandahåller denna vägledning.

Måldokumentet kan betraktas som en standard för utbildning i alkohollagen och anslutande föreskrifter. Kommunerna har, vid prövning av lämpligheten hos en sökande i fråga om kunskaper inom alkoholområdet, kunnat godkänna dokumentation i form av intyg från utbildningar som följt Måldokumentet.

Alkohollagen ställer inga krav på att den som ansöker om serveringstillstånd ska genomgå en utbildning. Däremot ska den som söker serveringstillstånd göra ett särskilt kunskapsprov. Folkhälsomyndigheten konstaterar att den litteratur som innehåller motiveringar till gällande alkohollagstiftning inte är skriven i utbildningssyfte utan i stora delar kan vara svår att tillgodogöra sig för den som inte är bekant med propositioner och andra förarbeten till lagstiftning. Det kommer därför även fortsättningsvis att finnas ett behov av utbildningar inom alkoholområdet, där utbildningsföretagen kan använda sig av Måldokumentet som vägledning.

Ett av de områden som tas upp i Måldokumentet är alkoholens verkningar och ansvarsfull alkoholservering. Dessa områden omfattas dock inte av reglerna i alkohollagen och ingår därför inte heller i Folkhälsomyndighetens kunskapsprov. Områdena är dock viktiga för förståelsen av reglerna kring alkohol och dess påverkan på människor. Folkhälsomyndigheten rekommenderar därför att dessa ingår vid utbildningar om servering av alkoholdrycker.

Frågor och svar

  • Räcker det med att göra kunskapsprovet eller måste krögaren också gå en utbildning?

    Det finns inga särskilda krav på hur en person har fått sina kunskaper om alkohollagstiftningen. Den sökande ska visa att han eller hon har tillräckliga kunskaper genom att klara av kunskapsprovet. Det krävs alltså inget ytterligare intyg från till exempel ett utbildningsföretag. Hur personen skaffar sig kunskaperna kan gå till på olika sätt. Det kan exempelvis vara genom en kurs hos ett utbildningsföretag eller genom självstudier.