Översikt av de begrepp som används för att beskriva alkoholkonsumtionen i befolkningen

  • Högkonsumtion

    Högkonsumtion anger konsumtion av en stor mängd alkohol, oavsett om det skett vid ett tillfälle eller utspritt under veckan. I drogvaneundersökningen bland skolelever definieras högkonsumtion som att i genomsnitt ha druckit minst 9 standardglas (flickor) respektive 14 standardglas (pojkar) alkoholhaltig dryck per vecka under de senaste 12 månaderna.

ANDT-statistik

andtuppfoljning.se kan du söka fram data om utvecklingen inom ANDT och få stöd i ditt uppfölj­nings­­arbete.

Länsrapporten beskriver kommunernas och länsstyrel­sernas arbete med tillsyn enligt alkohollagen och tobaks­lagen, samt övrigt ANDT-förebyggande arbete.

Nationella folkhälsoenkäten - Hälsa på lika villkor är en nationell undersökning om hälsa, levnads­vanor och livsvillkor.

Gå till toppen av sidan