Alkoholpolitiken under 2015

Skatten på alkohol höjs den 1 januari (1 procent på sprit och 9 procent på vin och öl). Producenter svarar med att sänka priserna.

Myndigheten för Radio och TV underrättar EU-kommissionen och Storbritannien om att Sverige tänker vidta åtgärder mot kommersiella tevekanaler som sänder alkoholreklam från Storbritannien till svenska konsumenter. Underrättelsen är i enlighet med artikel 4 i EU:s AVMS-direktiv. På EU-kommissionens begäran drar myndigheterna tillbaka underrättelsen för att komplettera den, med planen att skicka in den kompletterade underrättelsen under tidig höst.

Trafikverket lanserar efter samverkan med andra myndigheter en strategi för nykter trafik 2015–2020. Strategin ska bidra till trafikområdets nollvision. Delmål för 2020 är att antalet trafikdödade inte får vara fler än 220 och att 99,9 procent av alla fordonsförare ska vara alkohol- och drogfria. Strategin kopplas till en handlingsplan.

Alkoholpolitiken under 2014

Alkoholskatterna höjs den 1 jan 2014 (1 procent på sprit och 7 procent på vin och öl). Tillverkarna svarar med att sänka sina priser.

Regeringen tillsätter en snabbutredning om e-handeln av alkohol och de kvarstående oklarheterna i lagen om e-handel och hemleverans av alkohol. Utredningen offentliggör 9 juli 2014 sitt förslag till lagändringar som ska förtydliga reglerna utan att Systembolagets monopol ska hotas (SOU 2014:58).

En ny lagstiftning om kontrollköp träder i kraft 14 maj. Kommuner kan nu med hjälp av unga (över 18 år) kontrollera om lagen om 18-årsgräns följs vid köp av alkohol, tobak och receptfria läkemedel. Justitieombudsmannen (JO) konstaterade 2009 att köpen var en dold myndighetsutövning som krävde lagstöd. Folkhälsomyndigheten blir nationell instans för information, stöd och vägledning i kontrollköp.

Lantbrukarnas Riksförbund (LRF) lämnar in en anmälan till EU-kommissionen om det svenska förbudet mot gårdsförsäljning.

Alkoholpolitiken under 2013

Systembolaget har en försöksverksamhet med hemleverans av alkohol. Regeringen (M, C, Fp, Kd) är oense i frågan.

Utredningen om tillsyn av marknadsföring och e-handel med alkoholdrycker m.m. lägger fram sitt slutbetänkande (SOU 2013:50). Man konstaterar att marknadsföringen av alkoholdrycker ökat lavinartat i Sverige och når barn och ungdomar i en inte obetydlig omfattning. Utredningen har inte regeringens mandat att föreslå lagändringar men föreslår förändringar i sanktionssystemet. Man konstaterar att det inte finns någon myndighet med tillsynsansvar för e-handel med och hemleverans av alkoholdrycker, att det inte går att bedriva tillsyn på en verksamhet som inte är laglig och att det förekommer olaglig e-handel med alkoholdrycker. Utredningen föreslår ändå att Statens folkhälsoinstitut blir tillsynsmyndighet. I enlighet med direktivet lämnar utredningen inga förslag på hur gränser för den tillåtna e-handeln skulle kunna utformas, men anser att en översyn på området bör göras.

Statens folkhälsoinstitut ger ut två nya föreskrifter: föreskrifter om vilka statistiska uppgifter tillverkare av sprit och alkoholdrycker måste ge och föreskrifter om partihandel med alkoholdrycker. Sedan 2011 behöver man i Sverige inget tillstånd att tillverka alkohol och en godkänd upplagshavare har rätt att tillverka alkoholdrycker. Men hur många av dessa som använder sig av rätten att tillverka och inte bara importerar alkoholdrycker (partihandel) kan tillsynsmyndigheten inte avgöra.

Nykterhetsrörelsen IOGT-NTO lanserar en kampanj för höjd alkoholskatt. Man föreslår en ”vit skatteväxling” där en höjd alkoholskatt ska finansiera fler kulturupplevelser som gratis inträde till museer eller lägre moms på dansband. Man pekar på att den inhemska alkoholförsäljningen har ökat sedan Sveriges EU-inträde 1995 och att skatterna har sänkts. Jämfört med 1995 är skatten för starköl 42 procent lägre, 33 procent lägre för vin och 14 procent lägre för sprit.

Regeringen ger Statens folkhälsoinstitut i uppdrag att genomföra en samlad uppföljning av den nationella ANDT-strategin. I uppdraget ingår att ansvara för det samordnade uppföljningssystemet för ANDT-politiken.

Alkoholpolitiken under 2012

Regeringen tillsätter utredningen Tillsyn av marknadsföring av alkoholdrycker och tobak samt tillsyn och ålderskontroll vid e-handel och hemleverans av alkoholdrycker (Dir. 2012:43).

Regeringens Indikatorgrupp publicerar sin första delrapport med förslag till utfallsmått (beteenden, skador) och processmått (insatser) för de sju långsiktiga målen i ANDT-strategin.

I september 2012 meddelar ministern för ANDT-frågor Maria Larsson (Kd) att regeringen säger nej till Gårdsförsäljningsutredningens förslag, som lades fram 2010. Regeringen bedömer att förslaget inte går att kombinera med Systembolagets monopol på försäljning av alkohol.

Alkohollagen ändras för att möjliggöra servering av alkoholdrycker på särskilda boenden utan krav på serveringstillstånd.

Utredningen om kontrollköp lägger fram sitt betänkande Kontrollköp – ålderskontroll vid försäljning av folköl, tobak och receptfria läkemedel (Ds 2012:11). Man kräver lagändringar och att en tillsynsmyndighet ska få göra dolda kontrollköp.

Myndigheten för Radio och TV begär att Ofcom (myndighetens motsvarighet i Storbritannien) ber de svenska tevekanalerna TV3, TV6, TV8, Kanal 5 and Kanal 9 att följa svensk lag och sluta sända alkoholreklam.

Regeringens lägger fram sin nya folkhälsoskrivelse En folkhälsopolitik med människan i centrum. Regeringen föreslår ett nationellt forum, där näringslivet, civilsamhället och regeringens råd för alkohol, narkotika, doping och tobak (ANDT-rådet) ska ingå och samverka om insatser och strategier.

Alkoholpolitiken under 2011

Den nya alkohollagen (SFS 2010:1622) gäller från den 1 januari. Den ersätter SFS 1994:1738 med tillägg.

IOGT-NTO begär i en anmälan den 4 mars 2011, ställd till både granskningsnämnden för radio och tv och Konsumentombudsmannen, att åtgärder vidtas med anledning av marknadsföring av alkohol i TV3, TV6, TV8 (Viasat Broadcasting UK Limited), Kanal 5 och Kanal 9 (SBS Discovery Media UK Limited).

Riksdagen säger ja till regeringens proposition 2010/11:47 En samlad strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken. Den nya ANDT-strategin lanseras och Regeringens åtgärdsplan för ANDT-politiken 2011 ges ut. Nu knyts åtgärdsplanen tydligare till införandet av ANDT-strategins mål- och inriktning och till medlen som regeringen avsatt för ändamålet.

Regeringens särskilda indikatorgrupp presenterar ett förslag hur man ska mäta effekterna av den nationella ANDT-strategin 2011-2015.

Statens folkhälsoinstitut lämnar till regeringen en samlad återrapportering av en rad landsomfattande regeringsuppdrag på ANDT-området. Effekter diskuteras och både enskilda och gemensamma lärdomar från uppdragen presenteras. En populärversion publiceras i form av ett magasin – Uppdrag: förebygga.

Missbruksutredningen överlämnar sitt slutbetänkande Bättre insatser vid missbruk och beroende – Individen, kunskapen och ansvaret (SOU 2011:35) till regeringen.

Finansdepartementet föreslår i april en höjning av punktskatten på öl, vin och andra alkoholhaltiga drycker med ca 13 procent, och på sprit med cirka 5 procent. De offentligfinansiella nettointäkterna beräknas bli 1,4 miljarder. Höjningen genomförs inte.

Statens folkhälsoinstitut publicerar underlagsrapporten om alkohol till Folkhälsopolitisk rapport 2010 (R2011:16). Den ökade tillgängligheten till alkohol i Sverige har sedan EU-inträdet varit särskilt negativ för vissa sårbara gruppers hälsa, samtidigt som det stora flertalet i befolkningen fått en restriktivare syn på alkohol. Flera åtgärder föreslås för en mer jämlik hälsa.

En utvärdering av Ansvarsfull alkoholservering (2004–2010) slutförs under året. Utvärderingen visar att metoden har minskat alkoholrelaterat våld och skador på restauranger, barer och nattklubbar.

Socialstyrelsen ger ut första upplagan av Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder. Där finns rekommendationer för att förebygga sjukdom genom att stödja förändring av levnadsvanorna tobaksbruk, riskbruk av alkohol, otillräcklig fysisk aktivitet och ohälsosamma matvanor.

Alkoholpolitiken under 2010

Statens folkhälsoinstitut presenterar en utvärdering av de nationella handlingsplanerna för att förebygga alkohol- och narkotikaskador 2006–2010 (R 2010:08) för regeringen. Utvärderingen visar bland annat att krafttagen under 2000-talet för att förbättra struktur och aktivitet i det regionala och kommunala alkoholförebyggande arbetet nu verkar bära frukt i form av ökad användning av effektiva alkoholpreventiva metoder och en minskad alkoholkonsumtion i befolkningen. Uppföljningen ska ligga till grund för regeringens fortsatta åtgärder på alkohol- och drogområdet.

Regeringens föreslår en ny alkohollag (prop. 2009/10:125). Syftet är att anpassa lagstiftningen till utvecklingen och gällande EU-lagstiftning. Efter sedvanlig remissrunda beslutar riksdagen om förändringar av alkohollagen.

Världshälsoorganisationens globala alkoholstrategi antas. Sverige har varit en av initiativtagarna.

I sitt valmanifest nämner regeringspartierna (M, C, Fp, Kd) att man vill höja skatten på alkohol under den kommande mandatperioden för att minska skadeverkningarna.

Socialstyrelsen publicerar en preliminär version av de första nationella riktlinjerna för sjukdomsförebyggande metoder, där riskbruk av alkohol ingår.

Statens folkhälsoinstitut presenterar sin andra folkhälsopolitiska rapport (R 2010:16). Den första publicerades 2005. Rapporten visar på förbättringar inom främst alkohol- och tobaksområdena – de områden som man satsat mest på.

Regeringens strategi för ANDT-området läggs fram (prop. 2010/11:47 En samlad strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken).

Gårdsförsäljningsutredningen presenterar sitt delbetänkande Gårdsförsäljning, delbetänkande av utredningen om vissa alkoholfrågor (SOU 2010:98). I bilaga 4 analyseras gårdsförsäljningens möjliga effekter på alkoholkonsumtion och folkhälsa.

Det nationella riskbruksprojektet avslutas. Projektets 11 delprojekt har sedan 2004 drivit ett framgångsrikt arbete för alkoholförebyggande insatser, och ska nu få en större plats i hälso- och sjukvården. Ansvarsfull alkoholservering avslutas som nationellt drivet projekt och ersätts av ett branschstyrt egenkontrollprogram.

Alkoholpolitiken under 2009

Statens folkhälsoinstitut ger ut flera kunskapsunderlag på uppdrag av regeringen inför Sveriges EU-ordförandeskap. Regeringen prioriterar alkoholprevention utifrån fyra delområden: alkohol och åldrandet, alkohol och graviditet, marknadsföring av alkoholdrycker och gränshandel med alkohol.

Alkohollagsutredningen lägger fram slutbetänkandet En ny alkohollag (SOU 2009:22). Alkohol- och tobakshandläggare från länsstyrelser och kommuner deltar i remisskonferenserna.

Som en del av Sveriges EU-ordförandeskap diskuterar EU:s hälsoministrar problemet med att marknadsföringen av alkohol attraherar barn och ungdomar under ett möte i Jönköping den 6 och 7 juli. Sverige är i september värd för en EU-gemensam expertkonferens om alkohol på Norra Latin i Stockholm med omkring 400 deltagare. Mötet följs av en global expertkonferens om alkohol, anordnad av regeringen i samarbete med det norska hälsoministeriet, Sida och Världshälsoorganisationen.

Statens folkhälsoinstitut konstaterar i Länsrapport, liksom man gjort flera gånger tidigare, att det finns omfattande brister i många kommuners rutiner för tillståndsgivning för alkoholservering och för alkoholtillsynen.

Representanter från Socialdepartementet och Statens folkhälsoinstitut deltar i arbetet med att utforma Världshälsoorganisationens globala alkoholstrategi.

Den 30 november och 1 december ger EU:s ministerråd rekommendationer till EU-kommissionen och medlemsländerna om det fortsatta alkoholförebyggande arbetet i EU. Som en konsekvens av det svenska ordförandeskapets prioriteringar på alkoholområdet nämner rådet behovet av bättre uppföljning av äldres alkoholkonsumtion och alkoholskador.

Alkoholpolitiken under 2008

Europaparlamentet röstar för en halvering av införselkvoterna för alkohol. EU-parlamentet är bara rådgivande, införselkvoter tillhör skattefrågorna och beslutas av EU:s finansministrar.

Det offentliggörs att alkohol blir ett av regeringens fokusområden under Sveriges EU-ordförandeskap 1 juli - 31 december 2009, liksom det varit under Sveriges föregående ordförandeskapsperiod (2001). Statens folkhälsoinstitut får i uppdrag att stödja regeringen inom de fyra alkoholrelaterade områden som uppmärksammas under ordförandeskapet: marknadsföringen av alkohol, alkohol och äldre, alkohol och det ofödda barnet, samt köpkraft och gränshandel av alkohol.

Världshälsoorganisationens medlemsländer enas om innehållet i den resolution som utmynnar i en global alkoholstrategi. Frågan har behandlats av Världshälsoförsamlingen i många år med starka motsättningar mellan länderna. Beslutet är en stor framgång för den nordiska linjen, där Sverige med Norge som främsta vapendragare legat bakom initiativet.

Två stora nationella aktörer, Alkoholkommittén och Mobilisering mot narkotika, upphör och en stor del av deras arbetsuppgifter övertas av Statens folkhälsoinstitut. Det samlade alkohol- och narkotikaarbetet finansieras med 260 miljoner per år.

Alkoholpolitiken under 2007

Regeringen beslutar om en ny struktur för regeringens alkohol-, narkotika-, dopnings-, och tobakspolitik enligt handlingsplanerna. Bakgrunden är att Alkoholkommittén och Mobilisera mot narkotika, som sedan 2001 ansvarat för samordning och genomförande av nationella insatser, ska läggas ned vid årsskiftet. Regeringskansliet fortsätter att ansvara för samordningen, medan berörda myndigheter ansvarar för genomförandet av handlingsplanerna.

Regeringen tillsätter en utredning som ska se över alkohollagstiftningen (från 1994). Ansvarig utredare är Anita Werner.

Sveriges Bryggerier meddelar att huvuddelen av deras medlemsföretag inför varningstexter på ölförpackningar. Åtagandet är frivilligt.

EU-domstolen slår i målet ”Rosengren m.fl. mot Riksåklagaren” den 5 juni fast att distanshandel av alkohol ska vara tillåtet för privat bruk i Sverige, tvärtemot generaladvokatens bedömning (se 2006).

På Världshälsoorganisationens möte World Health Assembly lyckas Sverige inte driva igenom sitt förslag om en global alkoholstrategi. Förslaget krävde stöd av samtliga ledamöter för att antas och Kuba motsatte sig det.

Alkoholpolitiken under 2006

EU-domstolens prövning av mål C-170/04, ”Rosengren m.fl. mot Riksåklagaren” pågår, som handlar om huruvida privat handel med alkoholdrycker, till exempel via internet, kan få fortsätta vara förbjudet i Sverige mot bakgrund av EU:s lag om fri handel över gränserna. Generaladvokaten bedömer att EU:s grundlag tillåter monopol för att skydda folkhälsan och att Systembolaget därför bör få fortsätta ha monopol på försäljning och distribution av alkoholdrycker. En generaladvokats bedömning är inte lagligt bindande men är normalt en god indikator på EG-rättens slutliga dom.

EU:s ministerråd godkänner EU-kommissionens förslag till plan för att förebygga alkoholskador – EU:s alkoholstrategi. Den är ett styrdokument som ska hjälpa EU:s medlemsländer att arbeta strukturerat mot alkoholrelaterade skador under 2007–2012, men är inte bindande för medlemsländerna. Ministerrådet beslutar också att ett forum för alkohol och hälsa (European Forum for Alcohol and health, EAHF) ska inrättas.

EG-domstolens dom i fallet ”Joustra” (C-5/05) faller. Domen medför att man ska betala svensk skatt om man för privat bruk för in alkoholhaltiga drycker till Sverige utan att själv föra dem över gränsen.

Den nya regeringen presenterar regeringsförklaringen. Där står: ”Att minska alkoholkonsumtionen är angeläget, inte minst eftersom den ofta bidrar till våldsbrott och övergrepp. En minskad alkoholkonsumtion förbättrar folkhälsan och minskar många sociala problem. Sverige ska också arbeta för en mer restriktiv syn på alkohol inom EU.”

EG-rätten beslutar att ta upp målet C-170/04, ”Rosengren m.fl. mot Riksåklagaren”, med 13 domare istället för de 5 som tidigare behandlat målet. En ny generaladvokat utses. Fallet gäller om det svenska alkoholmonopolet medför diskriminering mot vissa alkoholsorter och därmed strider mot EU:s frihandelsbestämmelser.

Alkolåsutredningen lämnar sitt slutbetänkande där man föreslår att rattfyllerister och bilförare med alkoholproblem ska tvingas att installera alkolås i sina bilar.

Alkoholpolitiken under 2005

Regeringen beslutar om nya nationella handlingsplaner för alkohol- och narkotikaförebyggande arbete.

Slutbetänkandet Gränslös utmaning – alkoholpolitik i ny tid redovisas. Där föreslås förutom en rejäl sänkning av alkoholskatterna bland annat regionala kompetenscentra som ett av statens viktigaste verktyg för att minska skador av alkoholbruk när möjligheterna att föra en restriktiv alkoholpolitik minskar.

Regeringen överlämnar propositionen Åtgärder mot illegal alkoholhantering till riksdagen med förslag på skarpare lagstiftning, höjda straffskalor och medel till informationsinsatser.

Alkoholpolitiken under 2004

Regeringen tillsätter en särskild utredare med uppdrag att följa utvecklingen av införsel och försäljning av alkohol i framför allt södra Sverige. Samma år redovisas delbetänkandet Var går gränsen? (SOU 2004:86).

Införselkvoterna för resandeinförsel av alkohol för privat bruk från övriga EU slopas från 1 januari. Referensnivåer är 10 liter starksprit, 20 liter starkvin, 90 liter vin och 110 liter starköl. Sveriges undantag från EU:s införselbestämmelser tas därmed bort.

Alkoholpolitiken under 2003

Den svenska marknadsdomstolen avkunnar dom i ”Gourmetmålet” efter överklagande av Konsumentombudsmannen. Domen innebär att det blir tillåtet för tryckta medier att ta in annonser som gör reklam för alkoholhaltiga drycker. Domen är prejudicerande. Alkohollagen ändras så att det blir tillåtet med reklam för alkoholdrycker svagare än 15 volymprocent (SFS 2003:166).

Utredningen Alkoholreklam i tryckta skrifter i ett folkhälsoperspektiv lägger fram sitt betänkande (SOU 2003:69). Införselkvoterna ökas till 5 liter starksprit, 6 liter starkvin, 52 liter vin och 64 liter starköl.

Missförhållanden i Systembolagets inköpsrutiner uppdagas – flera butikschefer misstänks för otillåtna leverantörskontakter och mutbrott i samband med varuinköp från partihandlare. En intern utredning avslöjar att flera butikschefer brutit mot Systembolagets regler och dessa avskedas.

Alkoholpolitiken under 2002

Dom i Stockholms tingsrätt avkunnas i ”Gourmetmålet” (se 1997) efter vägledning från EG-domstolen. Domen öppnar för alkoholreklam i svenska tidningar. Konsumentombudsmannen överklagar.

Införselkvoterna ökas till 2 liter starksprit, 6 liter starkvin, 26 liter vin och 32 liter starköl.

Alkoholpolitiken under 2001

En alkoholpolitisk handlingsplan antas och Alkoholkommittén bildas. Systembutiker börjar hålla öppet på lördagar i hela Sverige och i december sänks vinskatten.

Införselkvoterna ökas till 1 liter starksprit, 6 liter starkvin, 26 liter vin och 32 liter starköl.

Alkoholpolitiken under 2000

Systembolaget inför lördagsöppet på försök i ett antal län. Sveriges undantag från EU:s införselbestämmelser förlängs fram till 2003. Kvoterna ska öka successivt fram till 2004.

Införselkvoterna för resenärer ökas till 1 liter starksprit, 3 liter starkvin, 20 liter vin och 24 liter starköl.

Alkoholpolitiken under 1999

Taxfreehandel med alkoholhaltiga drycker avskaffas inom EU.

Alkoholpolitiken under 1997

EG-domstolen beslutar att Systembolaget får behålla sitt detaljhandelsmonopol på alkoholdrycker.

Alkoholskatten på öl sänks.

Konsumentombudsmannen KO stämmer mat- och dryck-tidskriften Gourmét för brott mot förbudet mot alkoholreklam.

Alkoholpolitiken under 1995

En ny alkohollag träder i kraft. Lagen innebär att Vin & Sprits monopol på import, export, tillverkning och partihandel avskaffas. Även Systembolagets monopol gentemot innehavare av serveringstillstånd avskaffas. Ansvaret för utredning och tillsyn av serveringstillstånd överförs till kommunerna. Tillståndsplikten för detaljhandel med öl klass II avskaffas.

1855-1955

Svensk alkoholpolitik 1855-1955 (PDF, 12 kB)