Alkoholtillsyn

Alkoholpolitikens mål är att minska alkoholens skadeverkningar. För folkhälsan är det viktigt att samhället har en effektiv kontroll av att lagar och regler om alkohol efterlevs. Folkhälsomyndigheten utövar tillsyn och ger vägledning på området.

Operativ tillsyn som Folkhälsomyndigheten ansvarar för

Folkhälsomyndigheten ansvarar för att utöva operativ tillsyn på nationell nivå gentemot den som bedriver verksamhet som omfattas av alkohollagen och anslutande föreskrifter, gällande:

  • tillverkning av- och partihandel med sprit och alkoholdrycker och
  • försäljning, införsel och import av teknisk sprit och alkoholhaltiga preparat.

Utöver ett tillsynsansvar enligt alkohollagen har vi även tillsyn enligt förordning (2011:926) om EU:s förordningar om pris-och marknadsreglering av jordbruksprodukter så att Sverige kan uppfylla sitt ansvar inom den gemensamma jordbrukspolitiken inom EU.

Vi bedriver tillsyn genom att granska uppgifter i anmälningar och rapporter från verksamhetsutövare och från oberoende kontrollbolag samt andra underrättelser som inkommer till myndigheten. Vi kan även utföra tillsyn genom att besöka verksamheter eller genom att hämta in dokumentation och varuprover.

Varje år upprättar vi en plan för den tillsyn och marknadskontroll som myndigheten avser att genomföra under året.

Vägledning som Folkhälsomyndigheten ansvarar för

Folkhälsomyndigheten har tillsyn över efterlevnaden av alkohollagen på central nivå. Vi har en vägledande roll och riktar oss i första hand till länsstyrelserna med råd och stöd i frågor som handlar om serveringstillstånd och folkölsförsäljning i detaljhandeln. Länsstyrelserna ansvarar i sin tur för tillsyn över kommunerna och för att vara ett stöd i deras arbete.

I samband med till exempel lagändringar tar Folkhälsomyndigheten fram informationsmaterial som publiceras på vår webbplats. Vi tar också fram föreskrifter och allmänna råd till lagstiftningen.

Vi följer upp och gör sammanställningar om den alkoholtillsyn som länsstyrelserna och kommunerna bedriver.

Det ingår inte i vårt arbete att fatta beslut om exempelvis alkoholservering och vi kan inte heller ge alkoholinspektörer eller andra råd i enskilda ärenden.

Myndigheten ansvarar för Alkoholregistret, ett centralt register som bland annat innehåller de serveringstillstånd som kommunerna beviljar. Statistik om stadigvarande serveringstillstånd publiceras regelbundet på myndighetens webb.

Vi tillhandahåller också det kunskapsprov kommunerna använder som en del av sin prövning av ansökningar om serveringstillstånd och provsmakning.

Folkhälsomyndigheten beskriver den vägledning som planeras för 2019-2020 i en vägledningsplan.

Tillsyns- och marknadskontrollplan

Årlig plan för den tillsyn och marknadskontroll som vi avser att genomföra under året.

Tillsyns- och marknadskontrollplan 2020

Kontakt

E-post till Servering
Svarar på frågor om:

Inrapportering av restaurangrapporter
Alkoholregistret (tidigare Tillståndsregistret) för tillståndshavare av stadigvarande serveringstillstånd
Registerutdrag ur alkoholregistret
Support på alkoholregistret för kommunala alkoholhandläggare.

Kontakt

E-post till Alkoholtillsyn
Svar på frågor om till­verkning av alkohol och alkohol­drycker, handel med teknisk sprit och alkohol­haltiga preparat, serverings­frågor och kunskaps­provet i alkohol­lagen.

Gå till toppen av sidan