Folkhälsomyndigheten har till uppgift att utöva tillsyn på nationell nivå för att garantera att all försäljning av alkohol sker ansvarfullt och att lagar och bestämmelser på alkoholområdet efterlevs.

Införsel av alkoholdrycker

Införsel av alkoholdrycker är reglerad i 4 kap. 4 § alkohollagen (2010:1622). Spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker får föras in i landet endast av partihandlare samt av Systembolaget. Privatpersoner får föra in spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker under vissa villkor.

Privatpersoner som har fyllt 20 år får föra in alkoholdrycker till Sverige för privat konsumtion genom yrkesmässig befordran eller annan oberoende mellanhand om införseln sker från ett annat land inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och dryckerna är avsedda för dennes eller dennes familjs personliga bruk.

På grund av tillämpningssvårigheter och otydligheter har frågan om privat införsel av alkoholdrycker varit föremål för utredning vid två tillfällen. (SOU 2013:50, SOU 2014:58)

En väg till ökad tillsyn: marknadsföring av och e-handel med alkohol och tobak

Privat införsel av alkoholdrycker

Den 5 oktober 2016 publicerades promemorian "Reglering av distanshandel med alkoholdrycker" på regeringens hemsida. (Ds 2016:33)

"I denna promemoria läggs förslag som begränsar och förtydligar möjligheten för privatpersoner att föra in alkoholdrycker till Sverige från ett land inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Förslaget innebär en ytterligare restriktion jämfört med det förslag som alkoholleveransutredningen presenterade i SOU 2014:58. Genom promemorians förslag införs ett krav på att köparen ska anlita den transportör som för in alkoholdryckerna till Sverige."

Förslaget medför med andra ord ett förbud mot distansförsäljning av alkoholdrycker. Distansförsäljning innebär en situation där en privatperson köper alkoholdrycker från ett annat EU-land för "eget bruk" och säljaren eller någon för säljarens räkning står för transporten (Ds 2016:33 s. 16).

Reglering av distanshandel med alkoholdrycker

Lagförslaget är skickat på remiss. Remisstiden pågår fram till den 30 december 2016. Därefter kan regeringen skriva en lagrådsremiss, lämna sitt lagförslag till riksdagen (proposition) och riksdagen beslutar om förslaget ska bli lag.

Folkhälsomyndighetens tillsynsplan

Folkhälsomyndigheten upprättar årligen en plan för den tillsyn som myndigheten avser att genomföra under året. I tillsynsplanen beskrivs bland annat strategi för prioriteringar av tillsynsobjekt vid tillsyn och tillsynsaktiviteter enligt alkohollagen, tobakslagen och lag om förbud mot vissa hälsofarliga varor.

Folkhälsomyndighetens tillsynsplan för 2017 (PDF, 378 kB)

Ny e-postadress och ändrat telefonnummer från 1 januari 2016

Från och med den 1 januari 2016 ska e-postfrågor till Folkhälsomyndigheten som gäller bestämmelser om tillverkning av alkohol och alkoholdrycker, handel med teknisk sprit och alkoholhaltiga preparat och servering av alkoholdrycker adresseras till alkoholtillsyn@folkhalsomyndigheten.se.

Samtidigt upphör de adresser som tidigare gällt för frågor inom dessa områden: direkttillsyn@folkhalsomyndigheten.se och alkoholtillsyn.servering@folkhalsomyndigheten.se.

Frågor per telefon gällande tillverkning av alkohol och alkoholdryck och handel med teknisk sprit och alkoholhaltiga preparat hänvisas till Folkhälsomyndighetens växel: 010-205 20 00. Det telefonnummer (010-205 28 90) och de telefontider som tidigare gällt för frågor inom dessa områden upphör.