Är alkoholglass ett alkoholhaltigt preparat eller en alkoholdryck?

Folkhälsomyndigheten har gjort bedömningen att alkoholglass kan definieras som ett alkoholhaltigt preparat i enlighet med 1 kap. 10 § alkohollagen.

Hur har ni gjort bedömningen att alkoholglass är ett alkoholhaltigt preparat?

Vår bedömning av alkoholglass utgår från att produkten är djupfryst och gjord för att ätas och därför inte kan ses som en dryck. Alkohollagen behöver enligt vår bedömning ses över om bestämmelserna gällande servering av alkoholdrycker även ska omfatta frusen alkohol i form av glass.

Vad är en alkoholdryck och vad är ett alkoholhaltigt preparat?

Definitionen av alkoholdryck i alkohollagens 1 kap. 5 § är en dryck med en alkoholhalt som överstiger 2,25 vol. %. Definitionen av alkoholhaltigt preparat är en vara som färdigställts för slutlig användning, som innehåller mer än 2,25 vol. % alkohol och inte är en alkoholdryck, teknisk sprit eller ett läkemedel som omfattas av läkemedelslagen.

Var får man sälja alkoholglass och var säljs den idag?

Handeln med alkoholhaltiga preparat är enligt huvudregeln fri, men begränsas på olika sätt genom reglering i alkohollagen och av Folkhälsomyndighetens föreskrifter om alkoholhaltiga preparat. Om de krav som finns i lag och föreskrifter är uppfyllda så finns det inga hinder att sälja alkoholglass i detaljhandeln.
I dagsläget känner vi till en alkoholhaltig isglass som säljs på restauranger och i ett antal i matbutiker.

När bedömer ni en produkt som alkoholhaltigt preparat eller en alkoholdryck?

Vi kan göra en bedömning när vi får kännedom om nya produkter, t.ex. efter anmälan om försäljning från ett företag eller vid underrättelser från andra kommunala eller statliga myndigheter.

Hur går tillsynen över alkoholhaltiga preparat till?

Folkhälsomyndigheten utövar tillsyn över tillämpningen av bestämmelserna i alkohollagen om alkoholhaltiga preparat. Den som säljer sådana preparat ska anmäla det till Folkhälsomyndigheten, som har möjlighet att reglera handeln genom föreskrifter, se mer under punkt 8.

Hur ska bestämmelsen i alkohollagen om försäljning i berusningssyfte tolkas?

Alkoholhaltiga preparat får inte säljas eller lämnas ut om det finns särskild anledning att anta att varan är avsedd att användas i berusningssyfte. Det är den som säljer eller lämnar ut produkten som är ansvarig för att det inte sker. Den som säljer alkoholhaltiga preparat till en konsument behöver alltså ta ställning till om det finns särskild anledning att anta att varan är avsedd att användas i berusningssyfte.

Att en produkt innehåller alkohol innebär inte per definition att den säljs i berusningssyfte. Och det faktum att produkter på något sätt kan användas i berusningssyfte har inte heller någon betydelse för om den ska klassificeras som en dryck eller ett preparat enligt frågeställningarna ovan.

Vem kan agera om ett företag säljer alkoholglass trots ett berusningssyfte?

Bryter någon som säljer alkoholhaltiga preparat mot 6 kap. 7 § alkohollagen kan hen dömas till böter enligt 11 kap. 8 §.

Folkhälsomyndigheten kan agera genom sin föreskriftsrätt. Av alkohollagens förarbeten, prop. 2009/2010:125 s.135, framgår att myndigheten kan få underlag för att föreskriva om åtgärder kring försäljningen genom underrättelser från andra statliga och kommunala myndigheter om att befintliga alkoholhaltiga preparat fått ändrad användning, eller om att nya alkoholhaltiga preparat skulle innebära fara för människors liv och hälsa.

Vad händer nu? Alkoholglass och statens utredning om vissa alkohol- och marknadsföringsfrågor

Hösten 2016 gav regeringen i uppdrag till en särskild utredare att bland annat analysera om alkoholglass och liknande produkter bör regleras i lag. Utredningen resulterade i ett delbetänkande och slutbetänkande. Lagrådsremissen publicerades den 2 juli 2018.

Folkhälsomyndigheten har lämnat ett remissvar på båda betänkandena.

Läs mer

Statens offentliga utredningar: reglering av alkoglass m.fl. produkter

Statens offentliga utredningar: alkoholreklam i sociala medier med mera

Folkhälsomyndighetens remissvar