Vem kan agera om ett företag säljer alkoholglass trots ett berusningssyfte?

Bryter någon som säljer alkoholhaltiga preparat mot 6 kap. 7 § alkohollagen kan hen dömas till böter enligt 11 kap. 8 §.

Folkhälsomyndigheten kan agera genom sin föreskriftsrätt. Av alkohollagens förarbeten, prop. 2009/2010:125 s.135, framgår att myndigheten kan få underlag för att föreskriva om åtgärder kring försäljningen genom underrättelser från andra statliga och kommunala myndigheter om att befintliga alkoholhaltiga preparat fått ändrad användning, eller om att nya alkoholhaltiga preparat skulle innebära fara för människors liv och hälsa.